Stránka je momentálně rozpracovaná. Sledujte další aktualizace...

Témata závěrečných prací

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry, kteří mají v systemu KOS zapsán předmět dané studentské práce, musí být hotovo/podepsáno vedoucím katedry a děkanem fakulty do 30 dní od začátku semestru, ve kterém je práce zadána. Studentskou prací je myšlena zejména Semestrální práce (obor RT) a Bakalářská práce (obor DAIZ s pokračováním v navazujícím magisterském studiu na obor DAIZ nebo RF).

Doporučený postup výběru tématu práce:

  1. Vyberte si rámcové téma (nebo témata)
  2. Kontaktuje zadavatele a téma si ujasněte/upřesněte
  3. Informujte sekretariát KDAIZ o domluvě se zadavatelem (tj. pravděpodobně budoucím školitelem) práce
# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ŠKOLITEL vhodné pro OBOR zamluveno
1. Kalibrace KAP metrů v klinické praxi Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
RF
2. Využití iterativní rekonstrukce CT obrazu v klinické praxi
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
RF X
3. Využití GATE (www.opengatecollaboration.org) v nukleární medicíně
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RF
4. Vyhodnocení DatScan v nukleární medicíně Ing. Tereza Kráčmerová RT, RF
5. Vyhodnocování odezvy 3D gelového polymerního dozimetru metodou optické výpočetní tomografie Ing. Václav Spěváček DAIZ, RF
6. Oscilace neutrin na experimentu NOvA/DUNE Ing. Filip Jediný DAIZ
7. Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech ve Fermilabu Ing. Filip Jediný DAIZ
8. Stínící vlastnosti olověných zástěr v nukleární medicíně Ing. Pavel Solný RT
9. Metody kalibrace mnohadetektorových systémů Ing. Václav Novák RF
10. Možnosti vyjádření dávkové distribuce vypočtené pomocí plánovacího systému s Monte Carlo algoritmem Ing. Václav Novák RF
11. Analýza fyzikálních dat zaznamenaných řídícími systémy lineárního urychlovače Ing. Václav Novák RF
12. Idealizace měřených (surových) dozimetrických dat pro potřeby jejich porovnávání Ing. Václav Novák RT
13. Nové algoritmy pro dekonvoluci dat z Bonerova spektrometru
Ing. Jan Rusňák, Ph.D. DAIZ
14. Dozimetrie pomocí pixelového detektoru Timepix3
Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D. DAIZ
15. Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
DAIZ
16. Studium biokinetiky pacientů nukleární medicíny doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT, RF
17. Tvorba výpočetního programu pro gama analýzu v radioterapii doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RF
18. Studium materiálů a 3D tiskáren pro potřeby kalibračních fantomů doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. DAIZ, RF
19. Možnosti využití CCD kamery pro 2D a 3D zobrazování Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. DAIZ, RF
20. Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systému Ing. Jana Tamášová
RT X
21. Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. RF X
22. Dual energy CT – klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. RF X

23.

Měření geometrické distorse stereotaktického zobrazení magnetickou rezonancí - porovnání tří různých fantomů a metod měření Ing. Josef Novotný, Ph.D. RF
24. Charakterizace nových scintilačních materiálů Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
25. Nová aparatura pro měření světelného výtěžku scintilátorů pro detekci neutronů Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ

26.

Měření časové rozlišovací schopnosti scintilátorů s pikosekundovým rozlišením Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
27. Studium moderních křemíkových fotodetektorů a jejich chování za velmi nízkých teplot RNDr. Jan Smolík, Ph.D. DAIZ
28. Automatizovaná kontrola radioterapeutického plánu
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF
29. Program radiobiologických kompenzací přerušení radioterapie
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF

30.

Problematika cizích těles v cílovém objemu radioterapie
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RT
31. Možnosti aktivace a zobrazování distribuce 223RaCl2 při léčbě kostních metastáz
Ing. Pavel Solný RF, RT
32. Závislost kvality obrazu na nastavení akvizičních parametrů gamakamery v nukleární medicíně Ing. Hana Linhartová RT X
33. Aktivace fantomů a detektorů v klinickém protonovém svazku Ing. Tereza Hanušová DAIZ, RF X
34. Plánování protonové léčby na megavoltážní a dual energy CT Ing. Tereza Hanušová RF X
35. téma z nukleární medicíny (pracoviště IKEM) Ing. Jiří Terš RF, RT
36. Celotělová dozimetrie Ing. Tereza Kráčmerová RF
Scintillation and optical properties of novel X(γ)-ray or white LED phosphors based on Eu2+-doped Y3Al5O12 powders and single crystals Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. DAIZ
Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi směsných perovskitů metodou micro-pulling-down a jejich charakterizace Ing. Jan Pejchal, Ph.D. DAIZ
Stanovení aktivity radionuklidů ve velkých objemech materiálu metodou automatizované gama spektrometrie Ing. Radim Možnar DAIZ
Vývoj kompaktního detektoru SXRM pro kosmické aplikace Ing. Michal Martičovský, Ph.D. DAIZ
Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech Ing. Michal Martičovský, Ph.D. DAIZ
témata Bakalářských, Diplomových i Disertačních prací od Ing. Vladimíra Linharta, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ, RF
ELI Beamlines, FZÚ, AV ČR, v.v.i. - web pro studenty různí DAIZ, RF
témata ODZ UJF AV ČR, v.v.i. různí DAIZ, RF, RT