Témata závěrečných prací

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry, kteří mají v systemu KOS zapsán předmět dané studentské práce, musí být hotovo/podepsáno vedoucím katedry a děkanem fakulty do 30 dní od začátku semestru, ve kterém je práce zadána. Studentskou prací je myšlena zejména Semestrální práce (studijní obor/program RT) a Bakalářská práce (obor DAIZ s pokračováním v navazujícím magisterském studiu na obor DAIZ nebo program RF).

Doporučený postup výběru tématu práce:

  1. Vyberte si rámcové téma (nebo témata)
  2. Kontaktuje zadavatele a téma si ujasněte/upřesněte
  3. Informujte sekretariát KDAIZ o domluvě se zadavatelem (tj. pravděpodobně budoucím školitelem) práce
# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ŠKOLITEL vhodné pro OBOR
1. Kalibrace KAP metrů v klinické praxi Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
RF
2. Využití GATE (www.opengatecollaboration.org) v nukleární medicíně
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RF
3. Vyhodnocení DatScan v nukleární medicíně Ing. Tereza Kráčmerová RT, RF
4. Vyhodnocování odezvy 3D gelového polymerního dozimetru metodou optické výpočetní tomografie Ing. Václav Spěváček DAIZ, RF
5. Oscilace neutrin na experimentu NOvA/DUNE Ing. Filip Jediný DAIZ
6. Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech ve Fermilabu Ing. Filip Jediný DAIZ
7. Stínící vlastnosti olověných zástěr v nukleární medicíně Ing. Pavel Solný RT
8. Metody kalibrace mnohadetektorových systémů Ing. Václav Novák RF
9. Možnosti vyjádření dávkové distribuce vypočtené pomocí plánovacího systému s Monte Carlo algoritmem Ing. Václav Novák RF
10. Analýza fyzikálních dat zaznamenaných řídícími systémy lineárního urychlovače Ing. Václav Novák RF
11. Idealizace měřených (surových) dozimetrických dat pro potřeby jejich porovnávání Ing. Václav Novák RT
12. Měření geometrické distorse stereotaktického zobrazení magnetickou rezonancí - porovnání tří různých fantomů a metod měření Ing. Josef Novotný, Ph.D. RF
13. Nové algoritmy pro dekonvoluci dat z Bonerova spektrometru
Ing. Jan Rusňák, Ph.D. DAIZ
14. Dozimetrie pomocí pixelového detektoru Timepix3
Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D. DAIZ
15. Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
DAIZ
16. Studium biokinetiky pacientů nukleární medicíny doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT, RF
17. Aktivace fantomů a detektorů v klinickém protonovém svazku Ing. Tereza Hanušová RF
18. Studium materiálů a 3D tiskáren pro potřeby kalibračních fantomů doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. DAIZ, RF, RT
19. Možnosti využití CCD kamery pro 2D a 3D zobrazování Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. DAIZ, RF
20. Scintillation and optical properties of novel X(γ)-ray or white LED phosphors based on Eu2+-doped Y3Al5O12 powders and single crystals Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. DAIZ
21. Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi směsných perovskitů metodou micro-pulling-down a jejich charakterizace Ing. Jan Pejchal, Ph.D. DAIZ
22. Vývoj kompaktního detektoru SXRM pro kosmické aplikace Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. DAIZ
23. Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. DAIZ
24. Charakterizace nových scintilačních materiálů Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
25. Nová aparatura pro měření světelného výtěžku scintilátorů pro detekci neutronů Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ

26.

Měření časové rozlišovací schopnosti scintilátorů s pikosekundovým rozlišením Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
27. Studium moderních křemíkových fotodetektorů a jejich chování za velmi nízkých teplot RNDr. Jan Smolík, Ph.D. DAIZ
28. Automatizovaná kontrola radioterapeutického plánu
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF
29. Program radiobiologických kompenzací přerušení radioterapie
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF

30.

Problematika cizích těles v cílovém objemu radioterapie
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RT
31. Možnosti aktivace a zobrazování distribuce 223RaCl2 při léčbě kostních metastáz
Ing. Pavel Solný RF, RT
32. Celotělová dozimetrie Ing. Tereza Kráčmerová RF
33. Stanovení aktivity radionuklidů ve velkých objemech materiálu metodou automatizované gama spektrometrie Ing. Radim Možnar DAIZ
34. Zobrazení mozkové perfúze metodou arterial spin labeling –porovnání různých způsobu náběru a jejich zpracování MUDr. Jiří Keller, Ph.D. RF
35. Měření hmotnosti antineutrin v projektu KATRIN Mgr. Drahoslav Vénos, CSc. DAIZ
36. Vyhodnocení výsledků in-vivo dozimetrie v Thomayerově nemocnici Ing. Tereza Hanušová RT
37. Mohou techniky umělé inteligence být použity v časových měření s HPGe detektory? Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ
38. Ramův teorém: od elektronek po kvantové systémy Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ
39. Mohou robustní techniky Bootstrap a Jackknife pomoci poskytnout relevantní informace o nespoutaných elektronech jejichž brzdné záření je registrováno scintilačními detektory na tokamaku Golem? Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ
40. Zářením indukované defekty v oxidech a halogenidech Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. DAIZ
41. Stanovení dávkového profilu ozařovače Gammacell-220 pomocí Frickeho dozimetru, modifikovaného Frickeho gelového dozimetru a termoluminiscenčních dozimetrů Mgr. Hana Bártová, Ph.D. DAIZ, RF
témata Bakalářských, Diplomových i Disertačních prací od Ing. Vladimíra Linharta, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ, RF
ELI Beamlines, FZÚ, AV ČR, v.v.i. - web pro studenty různí DAIZ, RF
témata ODZ UJF AV ČR, v.v.i. různí DAIZ, RF, RT