Výzkumný úkol

Výzkumný úkol (VÚ) je přechodná fáze mezi Bakalářskou a Diplomovou prací. Obhajuje se tak, jak stanoví příslušná katedra a student může začít pracovat na Výzkumném úkolu až po ukončení bakalářského studia. Pokud student VÚ neobhájí, nemá právo si zapsat Diplomovou práci. Více informací v Bílé Knize v sekci Zásady studia.

Jakým stylem psát Výzkumný úkol?

Výzkumný úkol se píše podobným způsobem jako závěrečná práce, tzn. bakalářská či diplomová. VÚ většinou navazuje na bakalářskou resp. rešeršní práci a je prakticky zaměřen. Nebývá v něm moc teorie, jelikož ta většinou navazuje na teorii z bakalářské práce.

Rozsah VÚ je různý, ale měl by být minimálně cca 30 stránek celkem.

Složení VÚ:

Kolik odevzdat výtisků?

VÚ není oficiální dokument fakulty, což znamená, že se neukládá do fakultní knihovny. VÚ tedy stačí (po úplném schválení vedoucím VÚ) tedy odevzdat elektronicky na adresu sekretariátu katedry. Elektronická verze výzkumného úkolu musí obsahovat naskenované podepsané zadání výzkumného úkolu (sken zadání vám bude zaslán z katedry počátkem semestru, ve kterém máte zapsán předmět 16VUDZ1/16VURF1).

Jak se VÚ obhajuje?

Takovou zkušební obhajobou výzkumného úkolu je prezentace dosažených výsledků v rámci předmětu 16SEM2 (). Po odevzdání výzkumného úkolu je student povinnen svoji práci prezentovat před komisí. K VÚ bude také vypracován oponentský posudek. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu z předmětu 16VUDZ2, resp. 16VURF2 bude určena komisí na základě usnesení komise vycházející z doporučení školitele, návrhu oponenta a prezentace VÚ studentem. Podrobnosti k obhajobě VÚ budou zveřejněny počátkem akademického roku.