Absolventi

2019

Bc. Lucie Hamáčková - RT: Zabezpečení jakosti v digitální mamografii
Bc. Alena Keňová - RT: Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET

Ing. Anna Povolná - RF: Modelování CBCT a souvisejících pohybových artefaktů

Ing. Kristýna Kohoutová - DAIZ: Skenovací rentgenová fluorescenční analýza – porovnání laboratorních zdrojů rentgenového záření s kolimovaným a fokusovaným svazkem

2018

Bc. Eva Davídková - RT: Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače
Bc. Kavid Kecek - RT: Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii
Bc. Šárka Šípová - RT: Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii

Ing. Miroslav David - RF: Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii
Ing. Radek Galabov - RF: Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění
Ing. Stanislav Kaczor - RF: Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách
Ing. Lukáš Cupal - RF: Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření
Ing. Jakub Hrabovský - RF: Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic

Ing. Radim Možnar - DAIZ: Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice
Ing. Boris Odložilík - DAIZ: Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů
Ing. Ondrej Pisarčík - DAIZ: Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejichsměsnémpoli jednorázových odběrů na filtr
Ing. Petr Vágner - DAIZ: Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny

2017

Ing. Karolína Jurášková - DAIZ: Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS
Ing. Petra Vyletělová - DAIZ: Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě
Ing. Anna Selivanova - DAIZ: Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie
Ing. Juraj Páterek - DAIZ: Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y3Al5O12:Ce scintilátorech pomocí kodopování
Ing. Vojtěch Stránský - DAIZ: Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu
Ing. Tomáš Svoboda - DAIZ: Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem

Ing. Kateřina Chytrá - RF: Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii
Ing. Denis Dudáš - RF: Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO
Ing. Martina Lužová - RF: Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením
Ing. Jakub Šlegl - RF: Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii

2016

Ing. Pavel Novotný - DAIZ: Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr
Ing. Radek Černý - DAIZ: Ověření metody stanovení 14C v mikrovzorcích s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie
Ing. Dagmar Kyselová - DAIZ: Kalibrace bezokénkového detektoru Liulin pro dozimetrii kosmického záření na palubách letadel

Ing. Marek Češpivo - RF: Vývoj malých scintilačních detektorů pro charakterizaci klinických protonových svazků
Ing. Blanka Kotrčová - RF: Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži Perfexion
Ing. Petra Sýkorová - RF: Neterčové efekty v buněčných kulturách
Ing. Martina Valková (Chyšková) - RF: Vývoj malých scintilačních detektorů pro charakterizaci klinických fotonových svazků
Ing. Veronika Paštyková - RF: Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí
Ing. Marek Sommer - RF: Radiační poškození proteinu p53
Ing. Jan Štika - RF: Využití range-shifteru v protonové radioterapii

Bc. Lenka Siková - RT: Problematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I
Bc. Nikola Závadská - RT: Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor

2015

Bc. Zuzana Kovácsová - DAIZ: Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů

Ing. Tereza Kráčmerová - RF: Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT

2014

Ing. Mirek Hýža - DAIZ: Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší
Ing. Kamila Johnová - DAIZ: Stanovení obsahu přírodních radionuklidů metodou gama spektrometrie in situ a jejich korelace s koncentrací radonu v půdním plynu
Ing. Radek Prokeš - DAIZ: Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

Ing. Novotná Šárka - RF: Modelování procesu tvorby a rekonstrukce SPECT obrazu
Ing. Martin Šefl - RF: Modelování spekter nabitých částic ve stopových detektorech v pevné fázi ozářených svazkem iontů uhlíku o energii 290MeV/n a 400MeV/n
Ing. Jiří Terš - RF: Dozimetrie širokých svazků ve výpočetní tomografii

Bc. Jonášová Lenka - RT: Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky
Bc. Kaczor Stanislav - RT: Stanovení absorbované dávky v klinickém svazku Co-60 za pomoci ionizační komory
Bc. Zdeněk Křečan - RT: Optimalizace zkoušek provozní stálosti pro portálový zobrazovač lineárního urychlovače
Bc. Adam Vidiševský - RT: Optimalizace řízení kvality kilovoltážní zobrazovací jednotky lineárního urychlovače
Bc. Zdeňka Veselá - RT: Linearita ionizačních komor při měření malých dávek

2013

Ing. Čemusová Zina - DAIZ: Rentgenová fluorescenční mikroanalýza archeologických nálezů
Ing. Horňák Ivan - DAIZ: Simulace femtoskopických korelací částic
Ing. Ježková Tereza - DAIZ: Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni

Ing. Tichý Pavel - RF: Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic

Bc. Bayushkina Ekaterina - ROŽP: Stanovení obsahů těžkých kovů ve vzorcích mechu z okolí JE Temelín metodou NAA

2012

Ing. Burianová Ludmila - DAIZ: Měření kvality uhlí pomocí zpětného rozptylu brzdného záření a rentgenfluorescenční analýzy
Ing. Jediný Filip - DAIZ: Studium efektivity scintilačních hodoskopů v experimentu DIRAC    
Ing. Tománková Lenka - DAIZ: Fluorescenční detektor Pierra Augera, Analýza relativních kalibračních dat

Ing. Koláček Michal - RF: Vliv kalibrační křivky CT na přesnost výpočtu ozařovacích plánů v radioterapii
Ing. Kulatá Tereza - RF: Složitost fluencí pro IMRT pole
Ing. Kulhová Kamila - RF: Studium možnosti vyhodnocování polymerních gelových dozimetrů optickou tomografií širokým svazkem světla
Ing. Solný Pavel - RF: Ověření odhadu dávky pacienta při vyšetření na CT části hybridních kamer měřením na fantomu
Ing. Tomšů Jiří - RF: Optimalizace tvaru vícelamelového kolimátoru pomocí metody Monte Carlo pro kobaltový ozařovač

Bc. Pytloun Martin - RT: Metodika přípravy normoxických polymerních gelových dozimetrů

2011

Ing. Čarná Mária - DAIZ: Zobrazování pomocí detektoru MediPix   
Ing. Fantínová Karin - DAIZ: Korekce na pravé koincidence záření gama pro HPGe detektory

Ing. Babor Josef - RF: In-vivo dozimetrie elektronových svazků na základě polovodičové diody a radiochromického filmu
Ing. Boledovičová Tereza - RF: Závislosti signálu a kontrastu v MR obrazech sekvence SPACE
Ing. Dučevová Kateřina - RF: Vliv ionizujícího záření na reparační schopnost proteinu Fpg
Ing. Jelénková Kateřina - RF: Studium dávek od sekundárního záření při protonové terapii
Ing. Klepetková Hana - RF: Porovnání dvou metod pro redukci metalových artefaktů: simulace a experimenty
Ing. Konečný Pravoslav - RF: Verifikace IMRT plánů u metody step and shoot
Ing. Mihalová Petra - RF: Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí Ga-citrátu
Ing. Michaelidesová Anna - RF: Stanovení rentgenových spekter ze zeslabovací křivky
Ing. Novák Václav - RF: In vivo dozimetrie v brachyterapii
Ing. Rosová Eva - RF: Vliv ionizujícího záření na schopnost enzymů štěpit plasmidovou DNA.
Ing. Štelciková Lucie - RF: Optimalizace verifikace IMRT plánů ve FNB

Bc. Gajdošová Petra - ROŽP: Posouzení vztahu mezi koncentracemi radonu v půdním plynu a koncentracemi 226Ra z gamaspektrometrického měření in situ
Bc. Miler Tadeáš - ROŽP: Stanovení úrovně ozáření od kosmického záření na palubě Mezinárodní kosmické stanice

Bc. Beinstein Jakub - RT: TLD pro monitorování prostředí na pracovišti nukleární medicíny
Bc. Kafan Jakub - RT: Zhodnocení a porovnání různých metod a technologií při měření vlastností svazku lineárního urychlovače

2010

Ing. Kozubíková Petra - RF: Měření geometrických distorzí snímků z magnetické rezonace a zhodnocení jejich dopadu na plánování léčby Leksellovým gama nožem
Ing. Morávek Martin - RF: Nezávislý výpočet dávky pro Leksellův gama nůž
Ing. Tichá Ivana - RF: Vliv experimentálních podmínek na kvalitu zobrazení odezvy radiochromních gelových dozimetrů optickou tomografií
Ing. Wadin Maxime - RF: Radiochromic film dosimetry for Leksell gamma knife perfexion

Bc. Chmelová Daša - RT: IMRT pomocí fotonových svazků s nominální energií vyšší než 10 MV
Bc. Šírová Věra - RT: In vivo dozimetrie pomocí polovodičových diod v externí radioterapii

Bc. Bako Michal - DAIZ: Studium odezvy Frickeho dozimetru s xylenolovou oranží v oblasti nízkých dávek

2009

Ing. Dufek Vladimír - RF: Stanovení dávek pacientů z lokalizačních a verifikačních metod používaných v obrazem řízené radioterapii (IGRT)
Ing. Grepl Jakub - RF: Hodnocení dozimetrických parametrů ozáření cílových objemů a kritických orgánů při zavádění systematické obrazem řízené radioterapie ca prostaty
Ing. Ivanková Jana - RF: Využití elektronického portálového zobrazovacího zařízení (EPID) pro zajištění kvality medicínského lineárního urychlovače
Ing. Kubančák Ján - RF: Příspěvek k dozimetrii radioterapeutických a jinych svazků částic v ÚJF AV ČR a v DLJP SÚJV v Dubně pomocí ionizačních a dalších metod měření
Ing. Ornová Darina - RF: Vyhodnocení polymerního gelového dozimetru prostřednictvím rentgenového CT
Ing. Škrdla Jiří - RF: Využití pozitronové emisní tomografie pro plánování v radioterapii
Ing. Veselský Tomáš - RF: Vliv nehomogenit na prostorové rozložení dávky a její ověření polymerním gelovým dozimetrem
Ing. Vrzal Miroslav - RF: Poškození DNA vyvolaná ionizujícím a UV zářením

Ing. Augsten Kamil - DAIZ: Vlastnosti top kvarku pro koncový stav s dvěma leptony na experimentech D0 a ATLAS
Ing. Žemlička Jan - DAIZ: Teoretické modelování poškození DNA způsobených Augerovými elektrony po rozpadu radionuklidu 125I inkorporovaného v makromolekule DNA

Bc. Kout Jan - ROŽP: Aplikace průtokových ionizačních komor pracujících v proudovém režimu pro účely nepřímého stanovení objemové aktivity thoronu (Rn-220) ve vzorcích vzduchu obsahujících Rn-222 a Rn-220
Bc. Svobodová Jitka - ROŽP: Posouzení stavu kontaminace litorálního pásma Ploučnice radioaktivními látkami

Bc. Čapková Tereza - RT: Měření faktorů pole v Leksellově gama noži
Bc. Kruntorádová Klára - RT: Optimalizace složení radiochromního Frickeho dozimetru s xylenolovou oranží
Bc. Soušková Olga - RT: Diamantové detektory a jejich použití v radiologické fyzice

2008

Ing. Bula Vojtěch - DAIZ: Měření nízkých koncentrací 222Rn
Ing. Mrázová Zlata - DAIZ: Stanovování hloubkové distribuce prvků metodou rentgenfluorescenční analýzy
Ing. Šídlová Věra - DAIZ: Testování programů pro modelování transportu elektronů v látce metodou Monte Carlo
Ing. Šimek Ondřej - DAIZ: Tvorba kapalinových scintilačních spekter, energetická kalibrace a vybrané rušivé vlivy

Ing. Badraoui Čuprová Klára - RF: Praktické použití 2D pole detektorů pro verifikaci IMRT plánů
Ing. Súkupová Lucie - RF: Radiační zátěž v intervenční radiologii
Ing. Urban Tomáš - RF: Oveření rutině používaných S-hodnot nukleární v nukleární medicíně pomocí metody Monte Carlo s využitím techniky voxel fantomů

Ing. Burišin Ondřej - RFM: Vliv typu rekonstrukce a filtrů na kvalitu zobrazení SPECT/CT kamery - vyhodnocení vizuální a pomocí MTF
Ing. Šťastná Simona - RFM: Srovnání různých technik při IMRT v oblasti hlavy a krku
Ing. Vilímovský Jan - RFM: Verifikace nastavení při radioterapii pomocí analýzy portálových snímků
Ing. Viziblová Simona - RFM: Sestavení, ladění a verifikace modelu hlavice lineárního urychlovače 2100 C/D a fotonového svazku založeného na systému EGSnrc/BEAMnrc

Bc. Dvořáček Jiří - ROŽP: Stanovení hlavních charakteristik detektoru NaI(Tl)

2007

Ing. Gryc Lubomír - DAIZ: Studium efektivity Horizontálního Hodoskopu v experimentu DIRAC 
Ing. Rovenská Kateřina - DAIZ: Výpočet dávky od radonu
Ing. Trnková Lenka - DAIZ: Porovnání vlastností a možností použití vybraných aparatůr pro rentgenfluorescenční analýzu

Ing. Buršík Jan - RFM: Příspěvek k dozimetrii a mikrodozimetrii svazků částic pro hadronovou terapii
Ing. Dyntrová Jana - RFM: Využití CCD kamery s vysokým rozlišením pro zobrazování v RTG oblasti
Ing. Filipcová Markéta - RFM: Parametry dávkových distribucí stereotaktické radioterapie pomocí různých modalit
Ing. Kašaová Linda - RFM: Porovnání kvality zobrazení MRI odezvy gelových polymérních dozimetrů pomocí různých měřicích sekvencí
Ing. Máca Pavel - RFM: Ustanovení a porovnání standardních svazků záření pouívaných pro kalibrai v radiaodignostice
Ing. Navrátil Matěj - RFM: Verifikace výpočtu monitorových jednotek externích fotonových svazků v radioterapii
Ing. Plavcová Anna - RFM: Využití metody agarosové elektroforézy pro měření poškození DNA způsobených ionizujícím zářením
Ing. Stokučová Jitka - RFM: Analýza rentgenového záření u mamografu
Ing. Trnková Petra - RFM: Porovnání vlastností různých matematických postupů používaných pro redukci trojrozměrné dávkové distribuce v radioterapii nádorových onemocnění
Ing. Valachová Dana - RFM: Meření diagnostických dozimetrických parametrů při léčbě karcinomu štítné žlázy s využitím dostupné přístrojové techniky
Ing. Vávrů Kateřina - RFM: Vliv tetrakis (hydroxymetyl) fosfonium chloridu (THPC) na dozimetrické vlastnosti polymérního gelového dozimetru

Bc. Csonkaová Gabriela - DAIZ: Verifikace 3D distribucí dávky v radioterapii pomocí gelových dozimetrů
Bc. Hrnčiřík Jakub - DAIZ: Kvantitativní metody porovnání prostorových distribucí dávky
Bc. Marková Michaela - DAIZ: Metody stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice

2006

Ing. Cabal Arango Gonzalo Alfonso - RFM: Inverzní plánování pro IMRT: studie optimalizačních algoritmů
Ing. Jakovec Aleš - RFM: Testování základních dozimetrických vlastností radiochromických filmových dozimetrů a jejich aplikace v klinické dozimetrii
Ing. Konček Ondřej - RFM: Srovnání in-vivo dozimetrie na bázi polovodičové diody a MOSFET detektoru
Ing. Šemnická Jitka - RFM: Aplikace polymerového gelového dozimetru k verifikaci komformních intrakraniálních ozařovacích metod
Ing. Adamiec Tomáš - RFM: Počítačová simulace inaktivačního mechanismu ionizujících částic
Ing. Polách Tomáš - DAIZ: Kalibrace radionuklidových zdrojů pro stanovení citlivosti termoluminiscenčních materiálů při datování

Bc. Hurtová Hana - ROŽP: Radiační zátěž obyvetel v okolí JE Temelín od přírodních zdrojů

2005

Ing. Martinčík Jiří - DAIZ: Modelování úniku radioaktivních aerosolů netěsnostmi kontejnmentu jaderné elektrárny
Ing. Svoboda Jiří - DAIZ: Vyhodnocování 3D gelových dozimtrů optickou tomografií
Ing. Šmejkal Ondřej - DAIZ: Stanovení radiační záteže pacientů při vyšetřeních výpočetní tomografií

Ing. Mužík Jan - RFM: Dozimetrie radiologických intervenčních výkonů
Ing. Ploc Ondřej - RFM: K některým dalším aspektům expozice posádek letadel kosmickému záření
Ing. Studýnková Alena - RFM: Testy centra rotace na SPECT gama kamerách KNME UK 2.LF a FN v Motole 
Ing. Štěpán Václav - RFM: Komplexní poškození DNA osahující 8-oxoG

Bc. Krsková Julie - ROŽP: Radiouhlíkové datování fyzikální a chemické úpravy vzorků
Bc. Pfeiferová Vendula - ROŽP: Porovnání komerčních výpočetních programů pro zpracování gama spektrometrických dat měření vzorků přírodního prostředí

2004

Ing. Marmange Dušan - DAIZ: Návrh zařízení pro měření opticky stimulované luminiscence pro datování
Ing. Šolc Jaroslav - DAIZ: Chování nepolymerních gelových dozimetrů v polích ionizujícího záření o velkém dávkovém gradientu
Ing. Trnka Jiří - DAIZ: Simulace parametrů a dávkových profilů radiačních polí Leksellova gama-nože pomocí metody Monte Carlo.

Ing. Brandejsová Eva - RFM: Odhad dávky spojené s inhalací radonu pro pracovníky v jeskyních
Ing. Steiner Martin - RFM: Modelování transportu záření v látce s využitím systému EGSnrc. Výpočet dozimetrických parametrů Leksellova gama-nože.
Ing. Valenta Jiří - RFM: Zabezpečení jakosti přístrojů pro výpočetní tomografii
Ing. Yamamoto Anna - RFM: In vivo dozimetrie v radioterapii

Bc. Šmoldasová Jana - ROŽP: Monitorování depozice radionuklidů v okolí jaderné elektrárny Temelín - trendová analýza dat.

2003

Ing. Bazalová Magdaléna - DAIZ: Analýza dat pixelových detektorů ozářených svazky částic
Ing. Kvasnička Ondřej - DAIZ: Studium vlastností polovodičových detektorů
Ing. Pokorný František - DAIZ: Metody odhadu dávky z vnitřní kontaminace 241Am
Ing. Průša Petr - DAIZ: Rentgefluorescenční analýza  při studiu památek

Ing. Daníčková Kateřina - RFM: Studium možnosti využití modifikovaného Frickeho gelového dozimetru v neutronové záchytové terapii
Ing. Hrbáček Jan - RFM: Vliv složení polymérního gelového dozimetru na jejo dozimetrické vlastnosti
Ing. Jadrníčková Iva - RFM: Měření radiačního pole v oddělení PET radiofarmak ÚJV Řež
Ing. Kotalová Daniela - RFM: Zabezpečení jakosti při  fyzikálním plánování radioterapie
Ing. Malý Bohumil - RFM: Studium časového výboje akktivit radonu v ionizační komoře
Ing. Pavlíková Irena - RFM: Radiační zátež rukou při přípravě radiofarmak
Ing. Ptáček Jaroslav - RFM: Optimalizace podmínek pro rutinní měření průběhu aktiviřty v těle pacienta pro potřeby dozimetrie při diagnostice a 
Ing. Štísová Viktorie - RFM: Měření a analýza technických parametrů, výpočet dávek pacientů a hodnocení personálního ozáření u vybraných typů radiodiagnostických vyšetření
Ing. Trampotová Simona - RFM: Kontrola kvality SPECT kamer na oddělení nukleární medicíny
Ing. Vrba Tomáš - RFM: Vyhodnocování serie starších dat z celotělového počítače

Bc. Mulačová Jarmila - ROŽP: Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza při studiu památek

2002

Ing. Blaha Jan - DAIZ: Využití plastových světlovodných a scintilaních vláken pro stanovení dávkových příkonů ve vysokoenergetických polích brzdného záření
Ing. Michálek Jiří - DAIZ: Analýza pozadí v experimentu DIRAC s využitím programu Geant

Ing. Kozelka Jakub - RFM: Využití 3D polymerační gelové dozimetrie v neutronové záchytové terapii
Ing. Nechvíl Karel - RFM: Hustě ionizující částice a jejich relativní biologická účinnost
Ing. Popelka Pavel - RFM: Měření objemové aktivity alfa ve vodních výpustích

Bc. Loudová Magdaléna - ROŽP: Osobní elektronické dozimetry

2001

Ing. Novotná Veronika - DAIZ: Zpracování výstupních dat při termoluminiscenčním měření stáří architektonických památek
Ing. Trojek Tomáš - DAIZ: Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy pro studium památek

Ing. Novák Leoš - RFM: Metoda pro korespondenční audit v dentální radiodiagnostice
Ing. Soukup Martin - RFM: Ověření nové koncepce stanovení absorbované dávky v elektronových svazcích

2000

Ing. Dvořák Pavel - RFM: Proměření energetické závislosti odezvy gelového dozimetru

1999 - 1966
Seznam absolventů z let 1966-1999