Individuální studijní plán, studijní blok, průběh studia

Základním dokumentem individuální odborné výchovy doktoranda ve studiu v doktorském studijním programu je Individuální studijní plán (ISP). ISP sestaven doktorandem po dohodě se školitelem. ISP se nejpozději do jednoho měsíce po zahájení studia předkládá prostřednictvím elektronického informačního systému KOS ke schválení (ISP postupně v KOS schvaluje školitel, referent za školící pracoviště a předseda oborové rady). Po schválení je ISP závazný.

ISP musí být sestaven souladu s Studijním a zkušebním řádem ČVUT, resp. Řádem doktorského studia FJFI ČVUT.

Individuální studijní plán zejména:

Do formuláře ISP v KOS je nutné k jeho schválení vyplnit minimálně:

Poznámky k průběhu studia a plánovaným termínům:

Více informací je uvedeno na webu FJFI ČVUT, popř. Studijním a zkušebním řádu ČVUT, resp. Řádu doktorského studia FJFI ČVUT.

Předměty doktorského studia garantované KDAIZ FJFI ČVUT:

Doktorské předměty nejsou přesně rozvrhovány, naší snahou však je, aby přednášky probíhaly pro skupinku alespoň dvou studentů a alespoň 1x za 2 roky (což je standardní délka studijního bloku v prezenční formě studia). Z důvodu možnosti kordinace výuky předmětů prosíme všechny, aby ohledně plánovaného absolvování předmětu co nejvíce komunikovali se sekretariátem katedry.

Předměty DOKTORSKÉHO STUDIA na KDAIZ FJFI ČVUT

Kód Předmět (anotace) Přednášející (kontakt)
D16MOD Metody osobní dozimetrie
Personal Dosimetry
Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření
Application of Ionizing Radiation in Analytical Methods
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
D16FRO Fyzika v radiační ochraně
Physics in Radiation Protection
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
D16ZKRB Základy klinické radiobiologie
Principles of Clinical Radiobiology
Ing. Marie Davídková, CSc.
D16MFMB Matematicko-fyzikální modely biologického účinku IZ
Mathematical and Physical Models of Biologic Effects
of Ionizing Radiation

RNDr. Libor Judas, Ph.D.
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii
Application of Monte Carlo Method in Dosimetry
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.
D16KZ Kosmické záření
Cosmic Radiation
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D.
D16FPD Fyzika polovodičových detektorů ionizujícího záření
Physics of Semiconductor Radiation Detectors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16PCD Polohově citlivé polovodičové detektory ionizujícího záření
Position Sensitive Semiconductor Radiation Detectors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16REP Radiační efekty v polovodičích
Radiation Effects in Semiconductors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16DNEU Dozimetrie neutronů
Neutron Dosimetry
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16FMA Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění
Physical Methods in Archeology and History of Art
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16MVD Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření
Measurement and Application of High Doses of Ionising Radiation
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů
Physical Processes in Scintillation and Luminescence Materials
and Their Applications

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

D16KLD Klinická dozimetrie 2
Clinical Dosimetry 2
Ing. Ivana Horáková, CSc.
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie
a radioterapie
Principles and Methods of Stereotactic Radiosurgery
and Radiotherapy

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých
a nestandardních polí v moderní radioterapii
Quality Assurance and Dosimetry of Small
and Nonstandard Fields in Modern Radiotherapy

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
D16DIZF Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice
Detectors of Ionizing Radiation Used in Medicine Applications
Ing. Petr Průša, Ph.D.
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření
Advanced Detection Systems for Detection
of Ionizing Radiation Particless
Ing. Petr Průša, Ph.D.
D16MBT Moderní brachyterapeutické techniky
Modern Brachyterapy Techniques
MUDr. Hana Stankušová, CSc.
D16NMR Medicínské využití jaderné magnetické rezonance
Medical Use of Nuclear Magnetic Resonance
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
D16SERO Statistika a epidemiologické studie pro radiační ochranu
Statistics and Epidemiologic Studies for Radiation Protection

RNDr. Ladislav Tomášek

D16RFN Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně
Advanced Fields of Medical Physics in Nuclear Medicine
Ing. Jiří Trnka, Ph.D
D16IDO Interní dozimetrie a radiační ochrana
Internal Dosimetry and Radiation Protection
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.
D16ROZS Radiační ochrana zásahových situací
Radiation protection of emergency situations
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.

V akademickém roce 2018/2019 se z výše uvedené nabídky předmětů vyučují a příslušném semestru (ZS - zimní semestr, LS - letní semestr) jsou v systému KOS vypsány předměty:

Předměty vyučované v akademickém roce 2018/2019

Kód Předmět Přednášející ZS/LS
D16FMA Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. ZS
D16ROZS Radiační ochrana zásahových situací Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. ZS
D16ZKRB Základy klinické radiobiologie Ing. Marie Davídková, CSc. LS
D16FRO Fyzika v radiační ochraně
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. LS
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. LS
D16KZ Kosmické záření Ing. Ondřej Ploc, Ph.D.
LS
D16RFN Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. LS
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření Ing. Petr Průša, Ph.D. LS
D16MBT Moderní brachyterapeutické techniky MUDr. Hana Stankušová, CSc. LS

Z výše uvedených informací vyplývá, že předměty, které se vyučují v ak. r. 2018/2019 se opět budou vyučovat nejdříve (a tedy v systému KOS budou vypsány) v ak. r. 2020/2021. Nabídku předmětů pro ak. r. 2019/2020 čekejte z předmětů, které nejsou vypsány v ak. r. 2018/2019. A dále, na základě preferencí některých vyučujících je již teď dané pro: