Individuální studijní plán (ISP), studijní předměty, průběh studia

Individuální studijní plán a jeho změny (výtah některých bodu ze SZŘ ČVUT)


S výběrem předmětů nemusíte být omezeni jen na nabídku katedry KDAIZ, ale můžete absolvovat jakýkoliv doktorský předmět i z jiné katedry/fakulty/univerzity.

Doktorské předměty nejsou přesně rozvrhovány, naší snahou však je, aby přednášky probíhaly pro skupinku alespoň dvou studentů a alespoň 1x za 2 roky (což je standardní délka studijního bloku v prezenční formě studia). Z důvodu možnosti kordinace výuky předmětů prosíme všechny, aby ohledně plánovaného absolvování předmětu co nejvíce komunikovali se sekretariátem katedry.

Předměty DOKTORSKÉHO STUDIA na KDAIZ

Kód Předmět (anotace) Přednášející (kontakt)
D16MOD Metody osobní dozimetrie
Personal Dosimetry
Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření
Application of Ionizing Radiation in Analytical Methods
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
D16FRO Fyzika v radiační ochraně
Physics in Radiation Protection
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
D16ZKRB Základy klinické radiobiologie
Principles of Clinical Radiobiology
Ing. Marie Davídková, CSc.
D16MFMB Matematicko-fyzikální modely bilogického účinku IZ
Mathematical and Physical Models of Biologic Effects
of Ionizing Radiation

RNDr. Libor Judas, Ph.D.
D16KAF Konstrukce a využití antropomorfních fantomů
při výpočtech a modelování dávek v medicíně
a radiační ochraně
Construction and Use of Anthropomorphic Phantoms
in Calculations and Modeling of Doses in Medicine
and Radiation Protection

doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii
Application of Monte Carlo Method in Dosimetry
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.
D16KZ Kosmické záření
Cosmic Radiation
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
D16FPD Fyzika polovodičových detektorů ionizujícího záření
Physics of Semiconductor Radiation Detectors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16PCD Polohově citlivé polovodičové detektory IZ
Position Sensitive Semiconductor Radiation Detectors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16REP Radiační efekty v polovodičích
Radiation Effects in Semiconductors
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
D16DNEU Dozimetrie neutronů
Neutron Dosimetry
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16FMA Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění
Physical Methods in Archeology and History of Art
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16MVD Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření
Measurement and Application of High Doses of Ionising Radiation
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů
Physical Processes in Scintillation and Luminescence Materials
and Their Applications

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

D16KLD Klinická dozimetrie 2
Clinical Dosimetry 2
Ing. Ivana Horáková, CSc.
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie
a radioterapie
Principles and Methods of Stereotactic Radiosurgery
and Radiotherapy

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých
a nestandardních polí v moderní radioterapii
Quality Assurance and Dosimetry of Small
and Nonstandard Fields in Modern Radiotherapy

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
D16DIZF Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice
Detectors of Ionizing Radiation Used in Medicine Applications
Ing. Petr Průša, Ph.D.
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření
Advanced Detection Systems for Detection
of Ionizing Radiation Particless
Ing. Petr Průša, Ph.D.
D16MBT Moderní brachyterapeutické techniky
Modern Brachyterapy Techniques
MUDr. Hana Stankušová, CSc.
D16NMR Medicínské využití jaderné magnetické rezonance
Medical Use of Nuclear Magnetic Resonance
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
D16SERO Statistika a epidemiologické studie pro radiační ochranu
Statistics and Epidemiologic Studies for Radiation Protection

RNDr. Ladislav Tomášek

D16RFN Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně
Advanced Fields of Medical Physics in Nuclear Medicine
Ing. Jiří Trnka, Ph.D
D16IDO Interní dozimetrie a radiační ochrana
Internal Dosimetry and Radiation Protection

doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.

V akademickém roce 2017/2018 se z výše uvedené nabídky předmětů vyučují a příslušném semestru (ZS - zimní semestr, LS - letní semestr) jsou v systému KOS vypsány předměty:

Předměty vyučované v akademickém roce 2017/2018

Kód Předmět Přednášející ZS/LS
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. ZS
D16KAF Konstrukce a využití antropomorfních fantomů
při výpočtech a modelování dávek v medicíně
a radiační ochraně

doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

ZS
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. ZS
D16PCD Polohově citlivé polovodičové detektory IZ Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. ZS
D16REP Radiační efekty v polovodičích Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. ZS
D16DNEU Dozimetrie neutronů prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. ZS
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

ZS
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie
a radioterapie

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

ZS
D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých
a nestandardních polí v moderní radioterapii

Ing. Josef Novotný, Ph.D. ZS
D16DIZF Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice
Ing. Petr Průša, Ph.D. LS
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření Ing. Petr Průša, Ph.D. LS
D16NMR Medicínské využití jaderné magnetické rezonance doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. LS

Z výše uvedených informací vyplývá, že předměty, které se vyučují v ak. r. 2017/2018 se opět budou vyučovat nejdříve (a tedy v systému KOS budou vypsány) v ak. r. 2019/2020. Nabídku předmětů pro ak. r. 2018/2019 čekejte z předmětů, které nejsou vypsány v ak. r. 2017/2018. A dále, na základě preferencí některých vyučujících je již teď dané pro: