Výuka

Charakteristika studijního oboru

Studium Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření je orientováno na technické, přírodovědné a další aplikace jaderných věd s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě, v průmyslu, biologii. Má význam pro jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren a ochranu životního prostředí. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v přírodovědné, a inženýrské praxi.

Bakalářské studium zahrnuje fyzikální předměty - mechaniku, elektřinu a magnetismus, vlnění a optiku, termodynamiku, teoretickou fyziku a experimentální fyziku včetně fyzikálních praktik. Matematické předměty obsahující partie matematické analýzy, algebry, numerických metod, rovnic matematické fyziky, matematické statistiky, numerické matematiky a programování. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti a využití internetu. V oblasti dozimetrie a aplikace ionizujícího záření se prohlubují znalosti v jaderné a radiační fyzice, základů dozimetrie a detektorech ionizujícího záření.

Předměty magisterského studia jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci zadaného tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Jedná se o studium vzniku záření a jeho interakcemi s látkou, metodami detekce záření, osobní dozimetrií, dozimetrií životního prostředí, dozimetrií jaderně energetických zařízení a metrologií a spektrometrií záření. Velká pozornost je věnována problematice zajišťování optimálních podmínek ochrany před zářením v pracovním a životním prostředí. Do výuky jsou ve zvýšené míře začleňovány rovněž výpočetní metody, umožňující sledování procesů spojených s interakcí záření s látkou a hodnocení biologických účinků záření na základě stanovení příslušných dozimetrických veličin.

Studijní program Dozimetrie a aplikace ionizujícho záření nabízí i možnost doktorského studia.

Profil absolventa studijního oboru

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné fyziky, které v závislosti na jeho  užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti teorie, podstaty, vlastností a použití ionizujícího záření.

Dovednosti: Použití  metod a postupů z aplikované jaderné fyziky při  řešení reálných inženýrských  výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé  mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi nacházejí uplatnění ve výzkumných ústavech, na vývojových pracovištích, na školách i v průmyslu všude tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderné energetice, ústavech AV ČR, radioekologii, radiační hygieně a zdravotnictví. Díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. Během celého studia je tradičně velký důraz kladen na samostatnou, vědecky koncipovanou, práci, což zajišťuje vysokou míru samostatnosti a adaptability absolventa. V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa spojená s monitorováním ionizujícího záření v přírodě i na pracovištích, s jadernou bezpečností a radiační ochranou včetně přípravy související legislativy, a s řešením složitých vědeckých problémů (základní i aplikovaný výzkum) souvisejících se zářením včetně výzkumu týkajícího se vysokoenergetických částic. Studium tohoto oboru dává kromě odchodu do praxe i velmi dobré předpoklady pro pokračování doktorským studijním programem.

Studijní plán

Celý studijní plán oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření najdete v Bílé knize (Studijní programy a předpisy FJFI).
Sylaby předmetů oboru Radiologická technika jsou k nahlédnutí v KOS nebo na odkazu.