Uplatnění

Absolvent oboru Radiologická fyzika je primárně připravený a odborně způsobilý pro práci radiologického fyzika ve zdravotnických zařízeních dle zákona č. 94/2005. FJFI ČVUT nabízí prozatím jako jediná studium tohoto oboru. S širokým rozvojem ozařovacích a zobrazovacích technologií využívajících ionizující záření stoupá i potřeba školených odborníků pro tuto problematiku, kterých je v ČR stále nedostatek. Radiologický fyzik si obvykle vybírá jednu ze specializací, jíž se bude nadále věnovat - radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína.

Radiologický fyzik v radioterapii se věnuje zavádění nových technologií a technik do praxe, je zodpovědný za správný chod ozařovacích přístrojů (lineární urychlovač, simulátor, kobaltový ozařovač, cyklotron, synchrotron), na kterých vykonává pravidelné testy (měření). Jeho prací je také dohlížení a zlepšování radiační ochrany na pracovišti. Podílí se na plánování radioterapie a je důležitým konzultantem pro fyzikálně-technické aspekty léčby pomocí radioterapie.

Radiologický fyzik v radiodiagnostice se zabývá především zavedením pravidelných testů všech RTG zařízení v daném ústavu a dohlíží na jejich vykonávání. Dále se zabývá principy radiační ochrany v klinické praxi, zejména stanovováním a optimalizací dávek v pacientech při ozáření. Důležitou součástí je také sledování možností zlepšení diagnostických obrazů za současného zachování nebo snížení dávek v pacientovi (nastavení parametrů RTG, matematické modely práce s obrazem...).

Radiologický fyzik v nukleární medicíně zavádí a dohlíží na testování a kalibraci přístrojů používaných k diagnostice (SPECT, PET, PET/CT...), dohlíží na radiační ochranu při aplikacích a práci s radiofarmaky, která je v tomto oboru nesmírně důležitá. Zabývá se také modely pro výpočet aplikované aktivity a výsledné dávky v pacientovi a také možnostmi pro snížení radiační zátěže pacientů - jedná se o širokou škálu fyzikálně-matematických problémů, které čekají na vyřešení od školených odborníků.

Uplatnění může absolvent také velmi dobře najít v zaměstnáních zabývajících se radiační ochranou (SÚRO, v.v.i.), jadernou bezpečností (SÚJB) i aplikací či detekcí ionizujícího záření mimo zdravotnictví (ČMI, soukromé subjekty jako např. VF, a.s., UJP PRAHA, a.s., ÚJV Řež, a.s., …).

Ve Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO, v.v.i.) se může radiologický fyzik podílet na provádění nezávislých prověrek (auditů) ozařovačů nebo technik (např. IMRT). Součástí jeho práce může být posuzování dokumentace zkoušek ozařovačů nebo také příprava doporučení pro zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. V rámci výzkumu se může zabývat např. filmovou dozimetrií, dozimetrií pomocí termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) nebo poměrně novou metodouopticky stimulované luminiscence (OSL). Součástí pracovní náplně bývá také pedagogická činnost (přednášky, semináře, …).

Ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) může radiologický fyzik najít uplatnění např. jako inspektor jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany. Mezi pracovní činnosti inspektora radiační ochrany patří např. zpracování metodických pokynů pro státní dozor nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, zpracování návrhů právních předpisů v oblasti radiační ochrany, posuzování stavu ozáření a zpracování návrhů postupů k usměrňování ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a v důsledku lékařských expozic a konzultační a poradenská činnost v oblasti radiační ochrany.

Mezi činnosti, které může radiologický fyzik vykonávat v Českém metrologickém institutu (ČMI) patří např. kalibrace a ověřování měřidel (např. ionizačních komor pro měření absorbovaných dávek). Kalibrací měřidla se dosahuje toho, že jsou buď přičleněny hodnoty měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo se stanoví korekce vůči indikovaným hodnotám. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Společnost VF, a.s. nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany jako jsou např. dodávky ozařovačů pro lékařské účely nebo dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra. Společnost také disponuje akreditovanou kalibrační laboratoří ionizujícího záření. Mezi činnosti, které může radiologický fyzik v této společnosti vykovávat, patří např. provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření, navrhování a výpočty detekčních systémů a řešení problematiky dávek pacientů a radiačních pracovníků.

Společnost UJP PRAHA, a.s. se orientuje na vysoce specializované strojírenství s použitím vlastních špičkových technologií. Vyrábí např. kobaltové ozařovače a rentgenové simulátory. V oblasti dozimetrie tady může radiologický fyzik měřit data pro plánovací systém a provádět přejímací zkoušky ozařovače. Dále tady může radiologický fyzik najít uplatnění při vývoji nového software (plánovací a verifikační systém), při vývoji nových detekčních systémů, při výpočtech stínění ozařoven nebo při školení práce s ozařovačem a příslušným software.

Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, a.s. se zaměřuje na využití jaderných technologií v různých oborech. V ústavu se může radiologický fyzik věnovat např. výzkumu, vývoji a výrobě radiofarmak. Tyto radiofarmaka ústav dodává celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice a v zahraničí. Ústav provozuje také dvě detašovaná pracoviště: PET Centrum Praha v Nemocnici Na Homolce a PET Centrum Brno v Masarykově onkologickém ústavu. V ústavu se fyzik může zabývat také řešením komplexního systému zajištění radiační ochrany pracovišť III. kategorie s otevřenými zdroji ionizujícího záření. Mimo to tady lze nalézt uplatnění např. v gama spektrometrii zkušebních těles reaktorových nádob.

Výzkumem a vývojem radiofarmak, zejména krátce žijících pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET), se může radiologický fyzik zabývat také v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČRv. v. i. (ÚJF AV ČR). V ústavu se dále může podílet např. na modelování radiobiologického mechanismu protonů a lehkých iontů v buňkách a tkáních.

Uplatnění našich absolventů můžete najít v sekci Absolventi, současnou nabídku pracovních příležitostí najdete na Volná pracovní místa nebo na stránkách ČSFM.