Výuka

Charakteristika studijního programu

Magisterský obor Radiologická fyzika je tříletým navazujícím oborem bakalářského oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (návaznost viz zde). Studium využívá obecné znalosti matematiky, fyziky, informatiky a praktické  dovednosti z experimentální fyziky. Radiologická fyzika je specifickým oborem s širokým záběrem, důraz je kladen na získání vědomostí v obecných principech jaderné a radiační fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření. Vzhledem k předpokladu uplatnění radiologického fyzika v nemocnicích nechybí také předměty zdravotnického základu, anatomie, biochemie a první pomoci; stejně jako seznámení s právními předpisy, principy radiační ochrany a zdravotnické etiky. Stěžejními předměty oboru jsou radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína, kde student získává obsáhlý přehled o jednotlivých směrech radiologické fyziky a aplikuje své poznatky při praxích, které probíhají na pracovištích s klinickým provozem. Student si během studia volí výzkumnou činnost (seznam aktuálních témat v sekci Témata závěrečných prací) v některém ze směrů radiologické fyziky, která ústí v diplomovou práci.


Radioterapie

Základním principem radioterapie je ničení nádorových buněk pomocí ionizujícího záření za současného šetření okolních zdravých tkání. Studenti se učí nejenom fyzikálně-radiobiologické principy účinku záření na živou tkáň, ale také techniky a technologie ozařování, které v posledních letech zaznamenávají prudký rozvoj. Důraz je také kladen na aplikaci znalostí detekce a dozimetrie ionizujícího záření a jejich specifik pro radioterapii.


Rentgenová diagnostika

V rámci studia rentgenové diagnostiky se studenti podrobně seznámí s přístroji využívajícími ionizující záření k zobrazení tkání v lidském těle (RTG, CT), ale také s některými zobrazovacími metodami pracujícími na jiném principu (magnetická rezonance-MRI, ultrazvuk). Další obsáhlou částí je měření veličin pro stanovování dávek v pacientovi při ozáření, pro popis zdrojů ionizujícího záření a pro účely radiační ochrany.


Nukleární medicína

Využívá otevřené zářiče pro diagnostiku a terapii v medicíně (pacientovi se aplikuje radionuklid do těla). Studenti získávají detailní přehled o jednotlivých zobrazovacích metodách (single-photon emission computed tomography SPECT, positron-emission tomography PET), o výrobě radiofarmak, o popisu veličin a výpočtech dávky v pacientovi. Diagnostické metody jsou také nedílně spjaty se zpracováním obrazu, kterému je věnována náležitá pozornost.


Studijní plán


Informace o studijním plánu pro obor Radiologická fyzika naleznete také v Bílé knize (Studijní programy a předpisy FJFI).

Sylaby předmetů oboru Radiologická fyzika jsou k nahlédnutí v KOS nebo na odkazu.