Radiologická technika

Co je radiologická technika?

Radiologická technika je obor zabývající se zdravotnickými prostředky využívajícími ionizující záření k diagnostickým a terapeutickým účelům. Radiologickou techniku můžeme, podobně jako radiologickou fyziku rozdělit podle zažitých oblastí tj. radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radioterapii.

Profese radiologického technika ve zdravotnictví má těžiště v radiační ochraně, provádění rutinních postupů programů zajištění jakosti (včetně a zejména dozimetrických měření) a především v asistenci radiologickému fyzikovi na pracovišti v převážné většině jeho činností. Prakticky se jedná o provádění zkoušek provozní stálosti, případně zkoušek dlouhodobé stability, zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření, tvorba místních radiologických standardů, stanovování místních diagnostických referenčních úrovní, účast na zavádění nových diagnostických metod, výpočet dávek obdržených pacienty a mnoho dalších činností.

Profil absolventa studijního oboru

Bakalářský studijní obor Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§21). Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření, detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů.

Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívající ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie, fyziologie, biologie člověka, biochemie a farmakologie. Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví.

V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radiační terapie nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích. Vzhledem k znalostem fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Součástí studia oboru jsou exkurze na pracoviště a odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích, kde se studenti seznamují s prací radiologického technika.

Studijní plán

Studijní plán oboru Radiologická technika najdete v Bílé knize (Studijní programy a předpisy FJFI).

Sylaby předmetů oboru Radiologická technika jsou k nahlédnutí v KOS nebo na odkazu.

Poznámka ke studijnímu oboru

Tento bakalářský studijní program je koncipován s předpokladem ukončení studia na FJFI ČVUT po absolvování státní závěrečné zkoušky a získání titulu Bc. Výuka je proto už od prvního ročníku zaměřena oborově za cenu omezení výuky rozšířených matematicko-fyzikálních základů. Pokračování studia v některém z navazujících magisterských programů na FJFI sice možné je, ale student si musí sám doplnit chybějící znalosti a to v rozsahu skupiny předmětů B základního bloku studia, aby byl úspěšný v přijímacím řízení do navazujícího studia. Vzhledem k odlišné úrovni studia a skladby předmětů v tomto jednostupňovém bakalářském programu v porovnání s dvoustupňovým nelze do navazujícího studia přijímat absolventy oboru Radiologická technika automaticky. Pokud tedy uchazeč uvažuje o pokračování studia v návazném magisterském programu, doporučujeme mu zvolit si některý z dvoustupňových bakalářských programů (např. Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření).

Nenašli jste, co jste hledali ohledně oboru Radiologická technika?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz