Monitorování radiační situace

sonda na BřehovceTrvalým a plošným monitorování celého území České republiky (ČR) je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (který k tomuto monitorování využívá služeb Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., provozovatelů jaderných elektráren DukovanyTemelín, ale i různých organizačních složek několika ministerstev ČR). Data z různých monitorovacích sítí a systémů jsou průběžně hodnocena a zveřejňována na webových stránkách SÚJB s pomocí aplikace MonRaS (Monitorování Radiační Situace). V této aplikaci naleznete nejenom aktuální data hodnot naměřených sestavou monitorů/čidel rozmístěných po celém území České republiky – tzv. Síť včasného zjištění (SVZ) ale i výsledky analýzy vzorků životního prostředí, obsahů radionuklidů v ovzduší nebo jednotlivých složkách potravního řetězce (např. pitná voda, vybrané druhy potravin). Základní veličinou určovanou z měření v SVZ je příkon fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) měřený v jednotkách sievert/hodina (Sv/hod), popř. jejich násobcích (mSv = 10-3 Sv, μSv = 10-6 Sv, nSv = 10-9 Sv); v soustavě SI: 1 Sv = 1 J/kg. Vybraná měřicí místa SVZ jsou navíc vybavena spektrometry pro zjišťování jednotlivých radionuklidů v okolním prostředí. Cílem měření je zjištění významnělších odchylek veličiny PFDE od hodnot způsobených tzv. přírodním pozadím (především kosmickým zářením a přírodními radionuklidy). Měřené hodnoty PFDE na úrovni přírodního pozadí se na území České republiky pohybují mezi 0,1 až 0,2 μSv/hod, hodnota na daném místě je přitom i za standardní situace ovlivněna změnou klimatických podmínek (teplota, déšť, výška sněhové pokrývky, atd., atp.), a i z tohoto důvodu jsou měřící místa vybavena také meteostanicemi. Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a – v případě radiační havárie – pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření obyvatelstva a zasahující personálu.

Jeden z monitorů obdobných tomu používaných v SVZ provozujeme i my, na střeše budovy na Břehovce. Tento sice není z důvodů jeho nereferenčního umístění (referenční umístění je 1 m nad terénem, v dostatečné vzdálenosti od budov, stromů nebo podobných útvarů) do sítě SVZ zařazen, ale i tak jsou data jím naměřená relevantní pro sledování a hodnocení odchylek radiační situace v Praze, na Starém městě. Aktuální data PFDE, ale i základních meteorologických dat, z našeho měřícího místa můžete sledovat na http://ramon.fjfi.cvut.cz/*). Měřená data PFDE jsou průměrována za měřící interval 10 minut, ve stejném intervalu jsou následně zobrazovány i v grafu na výše zmíněné stránce. Měřící místo na Břehovce je vybaveno detekční sondou s NaI(Tl) krystalem velikosti 3"x3" a meteostanicí VAISALA WXT520.

graf příkonu fotonového dávkového ekvivalentu

*) načítání dat z databáze může trvat i několik sekund; zobrazování není funkční v prohlížeči Microsoft Interner Explorer (IE)