Granty, projekty

Zaměstnanci KDAIZ se v současné době podílejí na řešení grantů/projektů:

Výzkumné záměry a granty (poskytovatelé: GAČRTAČRMŠMTMPOMV ČRMK ČR)
 • LM2018113 - Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab (2020-)
 • LM2018104 - Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (2020-)
 • VI20172020076 - Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých jaderných havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik (2017-2020)
 • LTT17018 - Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN (2017-2021)
 • LTT18001 - Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA (2018-2022)
 • TJ02000266 - Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření (2019-2021)
 • VI20192022171 - Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů (2019-2022)

Granty OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

 • OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382 - Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
 • OPVVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357 - Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory
 • OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367 - Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370 - Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002709 - Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • OPVVV CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113 - Koncept Praha
 • OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778 - Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
 • OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196 - Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji


Granty SGS (Studentská grantová soutěž, ČVUT v Praze) a SVK (Studentská vědecká konference, ČVUT v Praze)

 • SGS 18/193/OHK4/3T/14 - Metody měření a vyhodnocování dat v radiační fyzice a radiační ochraně (2018-2020)
 • SVK 33/19/F4 - Studentská konference radiologické fyziky 2019 (2019) - web

V minulých letech byli zaměstnanci KDAIZ řešitelé nebo spoluřešitelé grantů/projektů:

Výzkumné záměry a granty (poskytovatelé: GAČRTAČRMŠMTMPOMV ČRMK ČR)
 • LM2015068 - Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab (2016-2019)
 • LM2015058 - Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (2016-2019)
 • FV10065 - Vývoj střední úrovně pro náhradu systému radiační kontroly SEJVAL (2016-2018)
 • LG15047 - Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA (2015-2017)
 • DF13P01OVV010 - Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií. (2013-2017)
 • CAThyMARA - Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident - OPERRA (Open Project for the European Radiation Research Area) (2015-2017)
 • 7F14358 - Advanced Detectors for Better Awareness of Neutron and Gamma rays in environment (2014-2017)
 • LG13031 - Spolupráce ČR s CERN (2013-2015)
 • VG20132015105 - Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě (2013-2015)
 • DF12P01OVV034 - Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci (2012-2015)
 • VF20112015013 - Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury (2011-2015)
 • LG12006 - Spolupráce na experimentech NOvA a D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA (2012-2014)
 • TA02010372 - Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických aplikacích (2012-2014)
 • FR-TI4/624 - MEXPAL - Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proutků tlakovodních reaktorů (2012-2014)
 • FR-TI3/477 - Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem (2011-2013)
 • FR-TI3/099 - Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek (2011-2013)
 • FRVŠ 2443 - Inovace studijního předmětu Metoda Monte Carlo v radiační fyzice (2012)
 • MSM6840770040 - Využití radionuklidů a ionizujícího záření (2007-2012)
 • LA08015 - Spolupráce ČR s CERN (2008-2012)
 • GD202/09/H086 - Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice (2009-2011)
 • MSM6840770020 - Bezpečnost jaderných zařízení (2005-2011)
 • MSM6840770012 - Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (2005-2011)
 • FI-IM4/216 - Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií. (2007-2009)

Granty OPPA (Operační program Praha – Adaptabilita, www, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti)

 • OPPA CZ.2.17/3.1.00/33302 - Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika (III. 2011 – VIII. 2013)
 • OPPA CZ.2.17/3.1.00/33303 - Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí (III. 2011 – II. 2013)
 • OPPA CZ.2.17/3.1.00/31196 - Fermi2010 - Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol (II. 2010 – VII. 2012)

Granty SGS (Studentská grantová soutěž, ČVUT v Praze) a SVK (Studentská vědecká konference, ČVUT v Praze)
 • SVK 30/18/F4 - Studentská konference radiologické fyziky 2018 (2018) - web
 • SGS 15/217/OHK4/3T/14 - Aplikace ionizujícího záření (2015-2017)
 • SVK 31/17/F4 - Studentská konference radiologické fyziky 2017 (2017) - web
 • SVK 34/16/F4 - Studentská konference radiologické fyziky 2016 (2016) - web
 • SVK 40/15/F4 - Studentská konference radiologické fyziky 2015 (2015) - web
 • SGS 13/225/OHK4/3T/14 - Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN (2013-2015)
 • SGS 12/200/OHK4/3T/14 - Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření (2012-2014)
 • SGS 13/148/OHK4/2T/14 - Dozimetrie při lékařském ozáření (2013-2014)
 • SVK 34/13/F4 - Workshop radiologické fyziky (2013)
 • SGS 11/135/OHK4/2T/14 - Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice (2011-2012)
 • SGS 11/134/OHK4/2T/14 - Experimenty Dirac a D0 (2011-2012)
 • SGS 10/212/OHK4/2T/14 - Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího záření (2010-2011)
 • SGS 10/090/OHK4/1T/14 - Verifikace gelové dozimetrie pro potřeby klinické praxe (2010)
 • SGS 10/089/OHK4/1T/14 - Detektory částic ve fyzice vysokých energií (2010)

Granty JPD3 (Jednotný Programový Dokument pro cíl 3. regionu hl. m. Prahy) 
 • JPD3 2057 - Magisterské studium Radiologická fyzika (I. 2006 – XIII. 2008)
 • JPD3 3177 - Doktorský studijní program Radiologická fyzika (IX. 2006 – VIII. 2008)


Vyhledávání grantů
v rámci ČVUT v Praze