SOČ na KDAIZ

Motivace

Očekáváte od školy víc? Můžete si vyzkoušet, jak pracují odborníci - vědecká činnost je nadmíru zajímavá a zanedlouho se můžetýkat i vás. Co všechno vám Středoškolská odborná činnost přinese:

 

A proč zvolit právě obor Fyzika?

 

Píšete-li ve škole povinnou seminární či ročníkovou práci, proč ji rovnou neproměnit v SOČ?Navíc vám s ní pomůže váš vedoucí práce!

Níže najdete témata, ze kterých lze vybírat. Můžete také přijít s vlastním tématem - katedra vám ráda poskytne odborného školitele v některé z oblastí, kterými se zabýváme. Jejich seznam je rovněž uveden níže. Neváhejte nás kontaktovat emailem - adresy jsou uvedeny v abstraktech, v případě vlastního tématu pište Ing. Tereze Hanušové. Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

 


Ohlasy studentů

Já sama považuji SOČ, mimo jiné, za úžasnou možnost jak si rozšířit obzory, vyzkoušet nové a hlavně dostat se za hranice střední školy. Jsem moc ráda, že jsem se nakonec odhodlala a přes FJFI ČVUT se tak dostala do Nemocnice Na Bulovce. Díky širokému výběru témat jsem se mohla zabývat něčím, co mne opravdu zajímalo. Celá práce pro mne byla jedno obrovská a skvělá zkušenost. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které by se ke mně jinak pravděpodobně neměly šanci donést, naučila se nové věci a vyzkoušela si činnosti, ke kterým bych normálně neměla přístup. Chtěla bych moc poděkovat FJFI ČVUT a Nemocnici Na Bulovce za tuto úžasnou šanci a ještě mnohem více vedoucí mé práce Tereze Kulaté za její nekonečnou ochotu a pomoc.

Barbora Dršková


K SOČce jsem osobně přišla jako slepý člověk k houslím – věděla jsem, že bych ji chtěla dělat, jen jsem netušila co a jak. Po trochu zkoumání a napsání několika mailů jsem se dostala k mé vedoucí práce – a s tím spojené jaderné fyzice v medicíně. Něco takového mě zaujalo, neboť o jadernou fyziku jsem se zajímala delší čas – jen měla ten drobný problém v tom, že jsem úplně přesně netušila, na co se v ní orientovat a jaké to má případné praktické použití, které by možná jednou mohlo přerůst v mé budoucí zaměstnání.
SOČka tyhle problémy vyřešila. Ukázala mi skvělý obor, včetně toho, jaká je teorie a jaká je praxe. Vyzkoušela jsem si, jaké to je naučit se spoustu nových informací, postupně se jimi prokousat a především pochopit. Měla jsem šanci si sama provést měření a zpracovat data, což je rozhodně něco více, než k čemu se dostane člověk v rámci normální výuky. Už samotné psaní práce byla jedna úžasná zkušenost, během které jsem se toho skutečně mnoho naučila. Následné obhajování práce byla záležitost poněkud více nervózní, ale ukázalo mi, že skutečně umím něco obhájit a o něčem mluvit.
Myslím, že SOČ je skvělá zkušenost především do budoucna a zde nabyté zkušenosti určitě někdy ještě zužitkuji – od počátečního překonávání nejistoty, po dodržení formálních náležitostí odborné práce až po obhajobu.

Marie Freibergová


Témata vypsaná Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření:

Aktuální témata:

 

Minulé ročníky a úspěchy v nich:

 • Tomáš Kremel (Gymnázium Jakuba Škody v Přerově) a Kateřina Stodolová (Gymnázium Dašická) se umístili na 3. místě ve státním kole SOČ v červnu 2015 v oboru Fyzika, a to s prací Dozimetrické aplikace polovodičového detektoru Medipix pod vedením Ing. Kamila Augstena z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI...a dále z toho byl i velký uspěch v soutěži AMAVET 2016: Kateřina Stodolová (Gymnázium, Pardubice) s prací Dosimetric Applications Of The Semiconductor Detector Medipix (pod vedením Kamila Augstena z KDAIZ) zůčastnila mezinárodní soutěže I-SWEEEP (v rámci soutěže AMAVET), kde získala čestné uznání za 4. místo (HONOR award).
 • Barbora Dršková (Gymnázium Česká Lípa): práce s názvem Ionizační komora v radioterapii pod vedením Ing. Terezy Hanušové
 • Antonín Krpecký (Gymnázium Horní Počernice): práce s názvem Vývoj programu pro řízení přístroje Termolum pod vedením Mgr. Hany Bártové (abstrakt)
 • Kateřina Limburská (Gymnázium na Vítezné pláni, Praha): práce s názvem Rentgenová fluorescenční analýza historických předmětů pod vedením Ing. Radka Prokeše
 • Marie Freibergová (Gymnázium Ústí nad Labem): práce s názvem Stabilita kalibrace maticového detektoru pro měření ve vysokoenergetických fotonových svazcích v radioterapii pod vedením Ing. Terezy Hanušové
 • Ho Thi My Hanh (Gymnázium Teplice): práce s názvem Přesnost doručení fotonového svazku při rotaci urychlovače za použití vodě-ekvivalentního fantomu pod vedením Ing. Terezy Hanušové
 • Jaroslav Štorek (Gymnázium Horní Počernice): práce s názvem Testování opakovatelnosti termoluminiscenční odezvz ve vzorcích cihel pod vedením Mgr. Hany Bártové (abstrakt)
 • Anežka Vacková (Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou): práce s názvem Směrová závislost polovodičových detektorů pro in vivo měření dávky na pacientovi pod vedením Ing. Terezy Hanušové
 • Jakub Smrček (Gymnázium Na Pražačce), Jana Doležalová a Eliška Blažková (Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou): práce s názvem Je okolí Temelína radioaktivní? pod vedením RNDr. Lenky Thinové, Ph.D. (abstrakt)
 • Barbora Dršková (Gymnázium Česká Lípa): práce s názvem aderná fyzika v radioterapii: Vliv počtu struktur na výsledek verifikace IMRT plánu pod vedením Ing. Terezy Hanušové (abstrakt)
 • Simona Buryšková (Gymnázia Matyáše Lercha, Brno): práce s názvem Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření klinických plánů v radiační onkologii pod vedením Ing. Terezy Hanušové

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření ráda nabídne odbornou pomoc a zajistí vedoucího práce v následujících oblastech výzkumu:
 • Rentgenová fluorescenční analýza
 • Výpočetní metody a modelování
 • Dozimetrie životního prostředí
 • Radonová problematika
 • Spektrometrie záření gama
 • Experimentální částicová fyzika
 • Termoluminiscenční datování
 • Dozimetrie kosmického záření
 • Zpracování obrazu pro lékařské diagnostické metody
 • Klinická dozimetrie
 • Hodnocení radiační zátěže pacientů
 • Radiobiologie
 • Aplikace metody Monte Carlo v radiologické fyzice
 • Adaptivní radioterapie
 • In vivo dozimetrie v radioterapii
Podrobnější zajímavosti o těchto odvětvích vědy naleznete v těchto sekcích: výzkum v dozimetriivýzkum v radiologické fyzice. Pokud vás některé z těchto témat zaujalo a chtěli byste se mu věnovat ve své středoškolské odborné činnosti, napište Ing. Tereze Hanušové.

Užitečné informace

Do SOČ se může pustit každý student střední školy (v denním studiu) nebo výjimečně i nadaný žák základní školy. A to prakticky kdykoliv. Stačí si vybrat z nabízených témat (nebo si vymyslet vlastní) a kontaktovat odborného pracovníka - budoucího konzultanta. Soutěž SOČ probíhá každý rok, přihlášky se podávají spolu s hotovou prací v průběhu ledna až března. Záleží to na konkrétním ročníku soutěže,termíny se včas objeví na oficiálních stránkách SOČ http://www.soc.cz/, kde také najdete další užitečné informace.


 


Kdysi SOČkaři...dnes doktorandi nebo pracovníci KDAIZ

Ing. Tereza Hanušová - radiologický fyzik v Tomayerově nemocnici v Praze, doktorand KDAIZ

Rok 2005/2006: autorka práce Využití fyziky v archeologii a umění

Rok 2006/2007: autorka práce Jak experimentovat? (Rentgenfluorescenční analýza); 2. místo v celostátním kole 29. ročníku SOČ, Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J.Heyrovského, Cena České nukleární společnosti

Rok 2007/2008: porotce v okresním kole SOČ (okres Olomouc)

Rok 2012/2013: vedoucí práce Jaderná fyzika v radioterapii: Vliv počtu struktur na výsledek verifikace IMRT plánu; (řešitel Barbora Dršková, Gymnázium Česká Lípa; vypracováno v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce)

Rok 2013/2014: vedoucí práce Ionizační komory radioterapii; (řešitel Barbora Dršková, Gymnázium Česká Lípa; vypracováno v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce)

 

Ing. Pavel Solný - radiologický fyzik ve Fakultní nemocnici v Motole (Praha), doktorand KDAIZ

Rok 2004/2005: autor práce Spektrometrie alfa scintilačním detektorem YAP; 2. místo v celostátním kole 27. ročníku SOČ, Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti, Návrh na účast na slovenské celostátní přehlídce SOČ 2006

Rok 2010/2011: spolupráce s výborem SOČ za FJFI ČVUT

 


Další témata

Témata vypsaná jinými katedrami FJFI ČVUT lze nalézt na Jaderka.cz. Tam se také dozvíte více o dalších akcích pro střední školy pořádaných naší fakultou (přednášky, exkurze, soustředění, experimenty a jiné). Viz také sekce Pro střední školy.

Vaši práci vypracovanou pro SOČ můžete využít hned dvakrát: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.


Pro zadavatele/vedoucí úkolů SOČ

Motivace

Středoškolská odborná činnost může obohatit nejen soutěžící studenty, ale také vedoucí jejich prací. Zadavatelům témat soutěž SOČ přináší následující:
 • Vyzkoušíte si odborné vedení práce a získáte pedagogickou zkušenost
 • Při následném vedení bakalářské či diplomové práce už budete vědět, co a jak
 • Zadané téma může být dílčí část experimentu, na kterém pracujete - student vám ušetří čas
 • Pokud váš student postoupí do celostátního kola soutěže, čeká i vás finanční odměna
 • Přilákáte nové studenty k vám na katedru
 • A v neposlední řadě: Odměnou je nadšení vašeho studenta a dobrý pocit z užitečné práce

Vypisování témat

Máte-li čas a chuť nějaké téma pro SOČ vypsat, kontaktujte Ing. Lubomíru Dvořákovou, Ph.D. a jste-li zaměstnancem či doktorandem KDAIZ také Ing. Terezu Hanušovou. Zašlete název vašeho tématu, krátký abstraktkontakt na vás, který je možné poskytnout studentům. Při tvorbě abstraktů se inspirujte výše u již zadaných témat nebo na Jaderka.cz.

Užitečné informace

Veškeré informace o časovém harmonogramu soutěže, požadavcích na studentské práce a přihlašování prací do soutěže najdete na oficiálních stránkách http://www.soc.cz/. Na jednom tématu může pracovat i více studentů současně, tj. SOČ může být pojata i jako týmová spolupráce. Termín pro podávání přihlášek je každoročně aktualizován, konání školních kol je v kompetenci dané střední školy, resp. pedagoga, který má na dané škole soutěž SOČ na starosti. Samotné vedení studentů, pojetí tématu, doba potřebná na jeho vypracování atp. je zcela na vás, záleží jen na domluvě mezi vámi a studentem.

V případě, že o Vaše téma někdo projeví zájem, opět kontaktujte Ing. Lubomíru Dvořákovou, Ph.D., a jste-li zaměstnancem či doktorandem KDAIZ také Ing. Terezu Hanušovou.