Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu v bakalářském stupni na FJFI/KDAIZ (DAIZ a RT)?

Podrobnosti k provedení stanovuje Směrnice děkana č. 4/2020 k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 (dále jen Směrnice děkana). Ve stručnosti lze napsat:

Podání jedné řádně vyplněné podepsané přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu buď elektronicky nebo na formuláři odeslaném doporučeně nebo doručeném osobně v určeném termínu na adresu FJFI ČVUT v Praze, studijní oddělení, Břehová 78/7, 115 19 Praha 1

Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve příslušné výši.

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou).

Předložení maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České nebo Slovenské republice.

Doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným ve Směrnici děkana, pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí kromě Slovenské republiky.

Znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Směrnicí děkana.

Úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem v případech uvedených níže. Termín a organizace příjímací zkoušky jsou dány výše zmíněnou Směrnicí děkana.

Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří projeví zájem a schopnost studovat ve studijním programu Aplikace přírodních věd alespoň jedním z níže uvedených způsobů.

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterkého studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021


Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu v navazujícícm magisterském stupni na FJFI/KDAIZ (DAIZ a RF)?

Podrobnosti k provedení stanovuje Směrnice děkana č. 5/2019 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021. Ve stručnosti lze napsat:

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakalářského studia. Další podmínkou je úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Přijímací zkouška sestává z části písemné a ústní.

V písemné části se ověřují znalosti z teoretických předmětů (matematika a fyzika) v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT. Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří absolvovali příslušný bakalářský program na FJFI ČVUT.

V ústní části se zjišťují hlubší znalosti v oboru (základy dozimetrie a jaderné fyziky). Pokud potřebné znalosti neprokážete, komise doporučí si dané předměty doplnit (dostudovat).

O přijetí ke studiu rozhodne přijímací komise fakulty. V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

Odkazy na vzorové příklady u přijímací zkoušky:

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021


Je možné na FJFI ČVUT v Praze studovat i dálkově?

Není. V současné době žádný z oborů na FJFI nenabízí dálkové studium a naše katedra není výjimkou.

Dálkové studium nezapadá do naší představy o kvalitě výuky. Jsme přesvědčeni, že studium tolika technických předmětů nelze v požadované kvalitě zvládnout dálkovou formou.


Jaký je rozdíl mezi Radiologickým technikem (FJFI ČVUT v Praze) a Radiologickým asistentem (FBMI ČVUT v Praze)?

Radiologický technik vykonává podobné činnosti jako radiologický fyzik - zkoušky provozní stálosti na přístrojích, zpracování protokolů z měření, tvorba metodik, plánování radioterapie, zajištění radiační ochrany, radiační monitorování prostředí… Nenese ale za tyto činnosti formálně zodpovědnost, na rozdíl od radiologického fyzika. Radiologický technik nepřichází do styku s pacientem, jedná se o čistě technický obor. Radiologický asistent naproti tomu pracuje výhradně s pacientem - přímo realizuje ozáření pacienta za účelem diagnostiky či terapie. Jde o čistě zdravotnický obor, podobný např. pozici zdravotní sestry.


Jaký je rozdíl mezi předmětem 16ZBAF12 (bakalářské studium) a 16OAF12 (navazující magisterské studium)?

Povinný předmět 16OAF12 v 1.ročníku navazujícího magisterského studia oboru Radiologická fyzika je zcela ekvivalentní volitelnému předmětu 16ZBAF12 3. ročníku bakalářského studia oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud předmět (16ZBAF12) absolvujete, tj. obdržíte 4+4 kredity (zápis o absolvování v KOS) v bakalářském studiu, předmět 16OAF12 si v navazujícím magisterském studiu nezapisujte. POZOR: tímto postupem se Vám nebudou kredity za "absolvování" předmětu 16OAF12 započítávat do celkového počtu kreditů získých v navazujícím magisterském studiu.

Pokud hledáte odpověď na jiný dotaz, nebo Vás neuspokojily odpovědi zde uvedené, rádi Vaše dotazy přijmeme e-mailem: kdaiz@fjfi.cvut.cz