Citace a bibliografie

Při psaní všech vědeckých prací je důležité dodržovat citační pravidla. Ať už se jedná o bakalářskou/diplomovou práci, dizertaci, článek do časopisu nebo jinou publikaci, tak vždy platí následující základní pravidla:

  • Důsledně citujte všechny použité zdroje, včetně obrázků, grafů a tabulek.
  • Citacemi v textu odkazujte na zdroje v seznamu použité literatury na konci práce.
  • V celé práci zachovávejte jednotný formát (odpovídající požadované normě) a úpravu citací v seznamu použité literatury i odkazy v textu.
V časopisech je obvykle jasně popsané, jaká jsou pravidla pro citační styl, na ČVUT platí doporučení použít normu ČSN ISO 690. Vygenerovat citaci dle normy můžete na portálu Citace.com
Množství informací naleznete na stránkách knihovny ČVUT.

Existuje mnoho programů a nástrojů, jak si práci s citacemi a bibliografiemi zjednošit či dokonce zautomatizovat. Při psaní práce se hodí nástroj Citace a bibliografie, který je součástí Word 2007 a novějších, nebo balíček BibTex pro prostředí LaTex. Pro samotnou správu pramenů lze využít rozdílných nástrojů. V rámci ČVUT jsou předplaceny komerční systémy pro práci s citacemi - přístupy a návody jsou na stránkách knihovny. Existují další programy a služby, často zdarma. Zmiňme zde ZoteroJabRef nebo Mendeley.

Podívejte se i na naší krátkou prezentaci ohledně tohoto tématu.