Studijní povinností každého studenta KDAIZ je sepsat několik ročníkových prací. Studenti bakalářského oboru Radiologická technika sepisují ve druhém ročníku Semestrální práci na zvolené/vybrané téma. Toto téma následně rozšiřují ve své Bakalářské práci ve třetím ročníku studia. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky vedoucí k zisku titulu Bc.

V rámci studia bakalářského oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření sepisuje student pod vedením školitele ve třetím ročníku studia bakalářskou práci, kterou následně obhajuje před komisí v rámci státních závěrečných (bakalářských) zkoušek. Na téma bakalářské práce student navazuje i ve svém navazujícím magisterském studiu (obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, resp. Radiologická fyzika), a to ročníkovou prací s názvem Výzkumný úkol a v posledním roce studia potom Diplomovou prací, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné (magisterské) zkoušky vedoucí k zisku titulu Ing.

Všechny práce student vypracováná pod vedením svého školitele.

Informace k ročníkovým pracím

 

Informace k závěrečným pracím jsou podrobněji rozepsány na samostatných stránkách:


Přehled témat závěrečných prací (navrhovaných i řešených) najdete v sekci témat závěrečných prací.