Semestrální práce je příprava na následnou Bakalářskou práci.
Rozsah a náplň semestrální práce je v kompetenci školitele, který za vypracování práce navrhuje vedoucímu katedry udělení zápočtu.

Jakým stylem psát Semestrální práci
Semestrální práce je samostatná práce na zadaném úkolu, která prohlubuje orientaci a znalosti v dané problematice.
Cílem práce je sestavení vlastního textu na zadané téma (rešerše) s využitím odborných informačních zdrojů [Odborná knihovna] a to zejména článků v oborových časopisech, případně tématických monografií.
Výsledkem je vlastní hodnocení problematiky na základě získaných informací.

Rozsah Semestrální práce

Rozsah je různý, ale obvykle je to cca 15 - 20 stránek.

Obsah SP
  • 1. Titulní list (nepovinný návrh - viz obrázek)
  • 2. Zadání
  • 3. Text práce - záleží na pokynech pro vypracování (viz vlastní Zadání SP)
(úvod, teorie, popis přístrojů, výsledky měření, diskuse, závěr)
  • 4. Seznam použitých zdrojů
  • (5. Přílohy)
Kolik odevzdat výtisků, obhajoba semestrální práce
SP není oficiální dokument fakulty, což znamená, že se neukládá do fakultní knihovny. Stačí tedy odevzdat elektronickou verzi práce na katedru (e-mailem na sekretariát katedry) a školiteli. V elektronické verzi práce musí být vloženo naskenované podepsaná zadání práce (zadání bude po jeho podpisu naskenováno a zasláno e-mailem na Vaši adresu).
Semestrální práce se odevzdá na katedru (a školiteli) do data termínu odevzdání na zadaní semestrální práce. Semestrální práce se neobhajuje. Zápočet uděluje vedoucí katedry na doporučení školitele.