Témata závěrečných prací

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry, kteří mají v systemu KOS zapsán předmět dané studentské práce, musí být hotovo/podepsáno vedoucím katedry a děkanem fakulty do 30 dní od začátku semestru, ve kterém je práce zadána. Studentskou prací je myšlena zejména Bakalářská práce (obor DAIZ s pokračováním v navazujícím magisterském studiu na program Jaderné inženýrství-Aplikovaná fyzika ionizujícího záření nebo program RT a RF).

Pro studijní program RT je nepovinnou součástí studijného plánu i Semestrální práce (2. ročník, LS) - v některých případech však může tato práce školitelem vyžadována/doporučena v rámci přípravy na práci bakalářskou. Požadavek školitelele na Semestrální práci je vyznačen příznakem "(+SP)".

Doporučený postup výběru tématu práce:

  1. Vyberte si rámcové téma (nebo témata)
  2. Kontaktuje zadavatele a téma si ujasněte/upřesněte
  3. Informujte sekretariát KDAIZ o domluvě se zadavatelem (tj. pravděpodobně budoucím školitelem) práce
# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ŠKOLITEL vhodné pro OBOR/PROGRAM
1. Využití GATE (www.opengatecollaboration.org) v nukleární medicíně
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RT/RF
2. Využití metod strojového učení pro dekonvoluci dat z Bonnerova spektrometru Ing. Jan Rusňák, Ph.D. DAIZ
3. Potlačení fotonického pozadí při detekci neutronů s pomocí analýzy tvaru signálu Ing. Jan Rusňák, Ph.D. DAIZ
4. Dozimetrie pomocí pixelového detektoru Timepix3 Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D. DAIZ
5. Oscilace neutrin na experimentu NOvA/DUNE Ing. Filip Jediný DAIZ
6. Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech ve Fermilabu Ing. Filip Jediný DAIZ
7. Stínící vlastnosti olověných zástěr v nukleární medicíně Ing. Pavel Solný RT/RF
8. Aktivace fantomů a detektorů v klinickém protonovém svazku Ing. Tereza Hanušová RT/RF, DAIZ
9. Studium biokinetiky pacientů nukleární medicíny doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT/RF
10. Studium materiálů a 3D tiskáren pro potřeby kalibračních fantomů doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. DAIZ, RT/RF
11. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. DAIZ
12. Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi směsných perovskitů a jejich charakterizace Ing. Jan Pejchal, Ph.D. DAIZ
13.

Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních granátů s různou stechiometrií

Ing. Jan Pejchal, Ph.D. DAIZ
14. Nové detektory neutronů využívající scintilátory obsahující Gd a 10B doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
15. Scintilátory s velmi rychlou odezvou
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
16. Nové typy scintilátorů s emisí v dlouhovlnné oblasti
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
17. Tvarová a amplitudová diskriminace neutron-gama u anorganických scintilátorů obsahujících 10B
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
18. Metody charakterizace časových vlastností scintilátorů doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. DAIZ
19. Vývoj kompaktního detektoru SXRM pro kosmické aplikace Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. DAIZ
20. Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. DAIZ
21. Studium moderních křemíkových fotodetektorů a jejich chování za velmi nízkých teplot RNDr. Jan Smolík, Ph.D. DAIZ
22. Stanovení dávkového profilu ozařovače Gammacell-220 pomocí Frickeho dozimetru, modifikovaného Frickeho gelového dozimetru a termoluminiscenčních dozimetrů Mgr. Hana Průšová, Ph.D. DAIZ
23. Automatizovaná kontrola radioterapeutického plánu
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RT/RF
24. Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RT/RF
25. Zobrazení mozkové perfúze metodou arterial spin labeling –porovnání různých způsobu náběru a jejich zpracování MUDr. Jiří Keller, Ph.D. RT/RF
26. Stanovení aktivity radionuklidů ve velkých objemech materiálu metodou automatizované gama spektrometrie Ing. Radim Možnar DAIZ
27.

Simulace transportu radionuklidů v městské zástavbě

Ing. Radim Možnar DAIZ
28. Využití organického scintilátoru na bázi polyvinyltoluenu k rozlišení typu částice Ing. Radim Možnar DAIZ
29. Mionové stínění v laboratorní spektrometrii záření gama Ing. Radim Možnar DAIZ
30. Měření hmotnosti antineutrin v projektu KATRIN Mgr. Drahoslav Vénos, CSc. DAIZ
31. Zářením indukované defekty v optických materiálech. Studium korelovanými metodami EPR a TSL. Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. DAIZ
32. Příprava a charakterizace nových materiálů na bázi sulfidových sloučenin pro optické aplikace doc. Ing. Martin Nikl, CSc. DAIZ
33. Příprava a růst krystalů nových scintilační materiálů na bázi alkalicko-měďných halogenidů a charakterizace jejich vlastností doc. Ing. Martin Nikl, CSc. DAIZ
34. Růst monokrystalů nových alkalicko-olovnatých halogenidů a charakterizace jejich vlastností pro scintilátory a infračervené lasery doc. Ing. Martin Nikl, CSc. DAIZ
35. Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. DAIZ
témata Bakalářských, Diplomových i Disertačních prací od Ing. Vladimíra Linharta, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ, RT/RF
ELI Beamlines, FZÚ, AV ČR, v.v.i. - web pro studenty různí DAIZ, RT/RF
témata ODZ UJF AV ČR, v.v.i. různí DAIZ, RT/RF