Témata závěrečných prací

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry, kteří mají v systemu KOS zapsán předmět dané studentské práce, musí být hotovo/podepsáno vedoucím katedry a děkanem fakulty do 30 dní od začátku semestru, ve kterém je práce zadána. Studentskou prací je myšlena zejména Bakalářská práce (program Jaderné inženýrství /JI/, specializace: Aplikovaná fyzika ionizujícího záření nebo obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření /DAIZ/ s pokračováním v navazujícím magisterském studiu na program Jaderné inženýrství-Aplikovaná fyzika ionizujícího záření nebo bakalářský studijní program Radiologická technika /RT/ či navazující magisterský studijní program Radiologická fyzika /RF/).

Pro bakalářský studijní program Radiologická technika je nepovinnou součástí studijného plánu i Semestrální práce (2. ročník, letní semestr) - v některých případech však může tato práce školitelem vyžadována/doporučena v rámci přípravy na práci bakalářskou. Požadavek školitelele na Semestrální práci je vyznačen příznakem "(+SP)".

Pozn. v tabulce níže jsou témata vhodná pro bakalářský studijní obor DAIZ (tj. stará akreditace) označena jako pro studijní program JI (tj. nová akreditace)

Doporučený postup výběru tématu práce:

  1. Vyberte si rámcové téma (nebo témata)
  2. Kontaktuje zadavatele a téma si ujasněte/upřesněte
  3. Informujte sekretariát KDAIZ o domluvě se zadavatelem (tj. pravděpodobně budoucím školitelem) práce
# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ZADAVATEL/ŠKOLITEL vhodné pro OBOR/PROGRAM
1. Využití GATE (www.opengatecollaboration.org) v nukleární medicíně
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RT, RF
2. Využití metod strojového učení pro dekonvoluci dat z Bonnerova spektrometru Ing. Jan Rusňák, Ph.D. JI
3. Potlačení fotonického pozadí při detekci neutronů s pomocí analýzy tvaru signálu Ing. Jan Rusňák, Ph.D. JI
4. Dozimetrie pomocí pixelového detektoru Timepix3 Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D. JI
5. Oscilace neutrin na experimentu NOvA/DUNE Ing. Filip Jediný JI
6. Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech ve Fermilabu Ing. Filip Jediný JI
7. Stínící vlastnosti olověných zástěr v nukleární medicíně Ing. Pavel Solný RT, RF
8. Aktivace fantomů a detektorů v klinickém protonovém svazku Ing. Tereza Hanušová JI, RT, RF
9. Studium biokinetiky pacientů nukleární medicíny doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT, RF
10. Studium materiálů a 3D tiskáren pro potřeby kalibračních fantomů doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. JI, RT, RF
11. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. JI
12. Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi směsných perovskitů a jejich charakterizace Ing. Jan Pejchal, Ph.D. JI
13.

Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních granátů s různou stechiometrií

Ing. Jan Pejchal, Ph.D. JI
14. Nové detektory neutronů využívající scintilátory obsahující Gd a 10B doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
15. Scintilátory s velmi rychlou odezvou
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
16. Nové typy scintilátorů s emisí v dlouhovlnné oblasti
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
17. Tvarová a amplitudová diskriminace neutron-gama u anorganických scintilátorů obsahujících 10B
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
18. Metody charakterizace časových vlastností scintilátorů doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
19. Vývoj kompaktního detektoru SXRM pro kosmické aplikace Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. JI
20. Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. JI
21. Studium moderních křemíkových fotodetektorů a jejich chování za velmi nízkých teplot RNDr. Jan Smolík, Ph.D. JI
22. Stanovení dávkového profilu ozařovače Gammacell-220 pomocí Frickeho dozimetru, modifikovaného Frickeho gelového dozimetru a termoluminiscenčních dozimetrů Mgr. Hana Průšová, Ph.D. JI
23. Vývoj a testování nového scintilačního detektoru pro radioterapii
Ing. Tereza Hanušová
RT, RF
24. Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RT, RF
25. Zobrazení mozkové perfúze metodou arterial spin labeling –porovnání různých způsobu náběru a jejich zpracování MUDr. Jiří Keller, Ph.D. RT, RF
26. Stanovení aktivity radionuklidů ve velkých objemech materiálu metodou automatizované gama spektrometrie Ing. Radim Možnar JI
27.

Simulace transportu radionuklidů v městské zástavbě

Ing. Radim Možnar JI
28. Využití organického scintilátoru na bázi polyvinyltoluenu k rozlišení typu částice Ing. Radim Možnar JI
29. Mionové stínění v laboratorní spektrometrii záření gama Ing. Radim Možnar JI
30. Měření hmotnosti antineutrin v projektu KATRIN Mgr. Drahoslav Vénos, CSc. JI
31. Zářením indukované defekty v optických materiálech. Studium korelovanými metodami EPR a TSL. Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. JI
32. Příprava a charakterizace nových materiálů na bázi sulfidových sloučenin pro optické aplikace doc. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
33. Příprava a růst krystalů nových scintilační materiálů na bázi alkalicko-měďných halogenidů a charakterizace jejich vlastností doc. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
34. Růst monokrystalů nových alkalicko-olovnatých halogenidů a charakterizace jejich vlastností pro scintilátory a infračervené lasery doc. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
35. Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
36. Saturační a polaritní korekční faktor pro novou nanokomoru ve skenovaném protonovém svazku Ing. Tereza Hanušová RT, RF
37. Metody aumatizované identifikace radionuklidů ve spektrech plastových a NaI detektorů doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. JI
38. Metody stanovení dozimetrikcýh veličin ve fotonových polích ze spektrometrických dat ze spektrometru s anorganickým scintilátorem doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. JI
39. Stanovení základních přístrojových parametrů systému Color X-Ray Camera Ing. Pavel Novotný JI
40. Optimalizace parametrů pro AMS měření uhlíku C-14 Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
41. Studium zobecněných partonových distribucí v produkci mezonů na experimentu COMPASS, CERN Ing. Kamil Augsten, Ph.D. JI
42. Kalibrace a upgrade dráhového driftového detektoru Straw na experimentu COMPASS/AMBER, CERN Ing. Kamil Augsten, Ph.D. JI
43. Užití 3D tisku pro tvorbu kalibračních fantomů pro nukleární medicínu doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT, RF
44. Porovnání metod kalibrace SPECT kamery pro měření objemové aktivity štítné žlázy Mgr. Pavel Karhan RT, RF
45. Počty cirkulujících rakovinných buněk
po radioterapii a jejich vliv na metastatické působení zhoubných nádorů
Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. JI, RT, RF
46. Radiačně indukované epigenetické změny Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. JI, RT, RF
47. Vliv individuální radiosensitivity na vedlejší účinky radioterapie Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. JI, RT, RF
48. Vliv ionizujícího záření na mesenchymální kmenové buňky Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. JI, RT, RF
49. Vliv laboratorních a dozimetrických chyb na křivky buněčného přežiti v radiobiologii Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. JI, RT, RF
témata Bakalářských, Diplomových i Disertačních prací od Ing. Vladimíra Linharta, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. JI, RT, RF
témata ODZ UJF AV ČR, v.v.i. různí JI, RT, RF