Absolventi

2021

Ing. Zdenka Balogová - RF: Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů
Ing. Marie Fořtová - RF: Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby
Ing. David Kozák - RF: Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti
Ing. Tatiana Pavliková - RF: Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně
Ing. Klára Stefanová - RF: Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením
Ing. Kristýna Šrámková - RF: Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů

Ing. Martin Kaschner - DAIZ: Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru
Ing. Michal Šesták - DAIZ: Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek
Ing. Lucie Vítková - DAIZ: Studie zaměřená na oblast sedimentů kontaminovaných radionuklidy v důsledku vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie

2020

Bc. Dagmar Bártíková - RT: Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systému
Bc. Dominika Langová - RT: Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie
Bc. Veronika Mlejnková - RT: 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS

Ing. Iva Brátová - RF: Zavedení nové techniky celotělového ozařování do klinické praxe
Ing. Zuzana Jamborová - RF: Parametry ovlivňující poškození plasmidové DNA ionizujícím zářením
Ing. Ondřej Kořistka - RF: Využití megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové léčby u pacientů s kovovými implantáty
Ing. Kateřina Poráková - RF: Korelace výskytu radiačních nekróz mozku s dozimetrickými vlastnostmi ozařovacích plánů pro úzký skenovaný protonový svazek
Ing. Lenka Vávrová - RF: Optimalizace použití 18F-FDG pro detekci nádorů na preklinickém myším modelu

2019

Bc. Lucie Hamáčková - RT: Zabezpečení jakosti v digitální mamografii
Bc. Alena Keňová - RT: Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET

Ing. Barbora Dršková
- RF: Srovnání algoritmů Acuros XB a AAA pro výpočet dávky v oblasti zatížené kovovými artefakty
Ing. Markéta Hurychová - RF: Indukce apoptózy v buňkách meduloblastomu při ozařování v klinických podmínkách na Leksellově gama noži Perfexion
Ing. Tomáš Kořínek - RF: Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty
Ing. Anna Povolná - RF: Modelování CBCT a souvisejících pohybových artefaktů
Ing. Helena Valouchová - RF: Zavedení systému pro výpočet hodnot WET do klinické praxe

Ing. Kristýna Gincelová - DAIZ: Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19
Ing. Kristýna Kohoutová - DAIZ: Skenovací rentgenová fluorescenční analýza – porovnání laboratorních zdrojů rentgenového záření s kolimovaným a fokusovaným svazkem
Ing. Barbora Vendlová - DAIZ: Optimalizace měření nízkých aktivit ve vzorcích atmosférického aerosolu metodou polovodičové spektrometrie záření gama

2018

Bc. Eva Davídková - RT: Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače
Bc. Kavid Kecek - RT: Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii
Bc. Šárka Šípová - RT: Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii

Ing. Miroslav David - RF: Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii
Ing. Radek Galabov - RF: Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění
Ing. Stanislav Kaczor - RF: Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách
Ing. Lukáš Cupal - RF: Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření
Ing. Jakub Hrabovský - RF: Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic

Ing. Radim Možnar - DAIZ: Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice
Ing. Boris Odložilík - DAIZ: Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů
Ing. Ondrej Pisarčík - DAIZ: Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejichsměsnémpoli jednorázových odběrů na filtr
Ing. Petr Vágner - DAIZ: Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny

2017

Ing. Karolína Jurášková - DAIZ: Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS
Ing. Petra Vyletělová - DAIZ: Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě
Ing. Anna Selivanova - DAIZ: Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie
Ing. Juraj Páterek - DAIZ: Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y3Al5O12:Ce scintilátorech pomocí kodopování
Ing. Vojtěch Stránský - DAIZ: Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu
Ing. Tomáš Svoboda - DAIZ: Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem

Ing. Kateřina Chytrá - RF: Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii
Ing. Denis Dudáš - RF: Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO
Ing. Martina Lužová - RF: Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením
Ing. Jakub Šlegl - RF: Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii

2016

Ing. Pavel Novotný - DAIZ: Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr
Ing. Radek Černý - DAIZ: Ověření metody stanovení 14C v mikrovzorcích s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie
Ing. Dagmar Kyselová - DAIZ: Kalibrace bezokénkového detektoru Liulin pro dozimetrii kosmického záření na palubách letadel

Ing. Marek Češpivo - RF: Vývoj malých scintilačních detektorů pro charakterizaci klinických protonových svazků
Ing. Blanka Kotrčová - RF: Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži Perfexion
Ing. Petra Sýkorová - RF: Neterčové efekty v buněčných kulturách
Ing. Martina Valková (Chyšková) - RF: Vývoj malých scintilačních detektorů pro charakterizaci klinických fotonových svazků
Ing. Veronika Paštyková - RF: Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí
Ing. Marek Sommer - RF: Radiační poškození proteinu p53
Ing. Jan Štika - RF: Využití range-shifteru v protonové radioterapii

Bc. Lenka Siková - RT: Problematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I
Bc. Nikola Závadská - RT: Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor

2015

Bc. Zuzana Kovácsová - DAIZ: Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů

Ing. Tereza Kráčmerová - RF: Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT

2014

Ing. Mirek Hýža - DAIZ: Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší
Ing. Kamila Johnová - DAIZ: Stanovení obsahu přírodních radionuklidů metodou gama spektrometrie in situ a jejich korelace s koncentrací radonu v půdním plynu
Ing. Radek Prokeš - DAIZ: Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

Ing. Novotná Šárka - RF: Modelování procesu tvorby a rekonstrukce SPECT obrazu
Ing. Martin Šefl - RF: Modelování spekter nabitých částic ve stopových detektorech v pevné fázi ozářených svazkem iontů uhlíku o energii 290MeV/n a 400MeV/n
Ing. Jiří Terš - RF: Dozimetrie širokých svazků ve výpočetní tomografii

Bc. Lenka Jonášová - RT: Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky
Bc. Stanislav Kaczor - RT: Stanovení absorbované dávky v klinickém svazku Co-60 za pomoci ionizační komory
Bc. Zdeněk Křečan - RT: Optimalizace zkoušek provozní stálosti pro portálový zobrazovač lineárního urychlovače
Bc. Adam Vidiševský - RT: Optimalizace řízení kvality kilovoltážní zobrazovací jednotky lineárního urychlovače
Bc. Zdeňka Veselá - RT: Linearita ionizačních komor při měření malých dávek

2013

Ing. Zina Čemusová - DAIZ: Rentgenová fluorescenční mikroanalýza archeologických nálezů
Ing. Ivan Horňák - DAIZ: Simulace femtoskopických korelací částic
Ing. Tereza Ježková - DAIZ: Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni

Ing. Pavel Tichý - RF: Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic

Bc. Ekaterina Bayushkina - ROŽP: Stanovení obsahů těžkých kovů ve vzorcích mechu z okolí JE Temelín metodou NAA

2012

Ing. Ludmila Burianová - DAIZ: Měření kvality uhlí pomocí zpětného rozptylu brzdného záření a rentgenfluorescenční analýzy
Ing. Filip Jediný - DAIZ: Studium efektivity scintilačních hodoskopů v experimentu DIRAC    
Ing. Lenka Tománková - DAIZ: Fluorescenční detektor Pierra Augera, Analýza relativních kalibračních dat

Ing. Michal Koláček - RF: Vliv kalibrační křivky CT na přesnost výpočtu ozařovacích plánů v radioterapii
Ing. Tereza Kulatá - RF: Složitost fluencí pro IMRT pole
Ing. Kamila Kulhová - RF: Studium možnosti vyhodnocování polymerních gelových dozimetrů optickou tomografií širokým svazkem světla
Ing. Pavel Solný - RF: Ověření odhadu dávky pacienta při vyšetření na CT části hybridních kamer měřením na fantomu
Ing. Jiří Tomšů - RF: Optimalizace tvaru vícelamelového kolimátoru pomocí metody Monte Carlo pro kobaltový ozařovač

Bc. Martin Pytloun - RT: Metodika přípravy normoxických polymerních gelových dozimetrů

2011

Ing. Mária Čarná - DAIZ: Zobrazování pomocí detektoru MediPix   
Ing. Karin Fantínová - DAIZ: Korekce na pravé koincidence záření gama pro HPGe detektory

Ing. Josef Babor - RF: In-vivo dozimetrie elektronových svazků na základě polovodičové diody a radiochromického filmu
Ing. Tereza Boledovičová - RF: Závislosti signálu a kontrastu v MR obrazech sekvence SPACE
Ing. Kateřina Dučevová - RF: Vliv ionizujícího záření na reparační schopnost proteinu Fpg
Ing. Kateřina Jelénková - RF: Studium dávek od sekundárního záření při protonové terapii
Ing. Hana Klepetková - RF: Porovnání dvou metod pro redukci metalových artefaktů: simulace a experimenty
Ing. Pravoslav Konečný - RF: Verifikace IMRT plánů u metody step and shoot
Ing. Petra Mihalová - RF: Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí Ga-citrátu
Ing. Anna Michaelidesová - RF: Stanovení rentgenových spekter ze zeslabovací křivky
Ing. Václav Novák - RF: In vivo dozimetrie v brachyterapii
Ing. Eva Rosová - RF: Vliv ionizujícího záření na schopnost enzymů štěpit plasmidovou DNA.
Ing. Lucie Štelciková - RF: Optimalizace verifikace IMRT plánů ve FNB

Bc. Petra Gajdošová - ROŽP: Posouzení vztahu mezi koncentracemi radonu v půdním plynu a koncentracemi 226Ra z gamaspektrometrického měření in situ
Bc. Tadeáš Miler - ROŽP: Stanovení úrovně ozáření od kosmického záření na palubě Mezinárodní kosmické stanice

Bc. Jakub Beinstein - RT: TLD pro monitorování prostředí na pracovišti nukleární medicíny
Bc. Jakub Kafan - RT: Zhodnocení a porovnání různých metod a technologií při měření vlastností svazku lineárního urychlovače

2010

Ing. Petra Kozubíková - RF: Měření geometrických distorzí snímků z magnetické rezonace a zhodnocení jejich dopadu na plánování léčby Leksellovým gama nožem
Ing. Martin Morávek - RF: Nezávislý výpočet dávky pro Leksellův gama nůž
Ing. Ivana Tichá - RF: Vliv experimentálních podmínek na kvalitu zobrazení odezvy radiochromních gelových dozimetrů optickou tomografií
Ing. Maxime Wadin - RF: Radiochromic film dosimetry for Leksell gamma knife perfexion

Bc. Daša Chmelová - RT: IMRT pomocí fotonových svazků s nominální energií vyšší než 10 MV
Bc. Věra Šírová - RT: In vivo dozimetrie pomocí polovodičových diod v externí radioterapii

Bc. Michal Bako - DAIZ: Studium odezvy Frickeho dozimetru s xylenolovou oranží v oblasti nízkých dávek

2009

Ing. Vladimír Dufek - RF: Stanovení dávek pacientů z lokalizačních a verifikačních metod používaných v obrazem řízené radioterapii (IGRT)
Ing. Jakub Grepl - RF: Hodnocení dozimetrických parametrů ozáření cílových objemů a kritických orgánů při zavádění systematické obrazem řízené radioterapie ca prostaty
Ing. Jana Ivanková - RF: Využití elektronického portálového zobrazovacího zařízení (EPID) pro zajištění kvality medicínského lineárního urychlovače
Ing. Ján Kubančák - RF: Příspěvek k dozimetrii radioterapeutických a jinych svazků částic v ÚJF AV ČR a v DLJP SÚJV v Dubně pomocí ionizačních a dalších metod měření
Ing. Darina Ornová - RF: Vyhodnocení polymerního gelového dozimetru prostřednictvím rentgenového CT
Ing. Jiří Škrdla - RF: Využití pozitronové emisní tomografie pro plánování v radioterapii
Ing. Tomáš Veselský - RF: Vliv nehomogenit na prostorové rozložení dávky a její ověření polymerním gelovým dozimetrem
Ing. Miroslav Vrzal - RF: Poškození DNA vyvolaná ionizujícím a UV zářením

Ing. Kamil Augsten - DAIZ: Vlastnosti top kvarku pro koncový stav s dvěma leptony na experimentech D0 a ATLAS
Ing. Jan Žemlička - DAIZ: Teoretické modelování poškození DNA způsobených Augerovými elektrony po rozpadu radionuklidu 125I inkorporovaného v makromolekule DNA

Bc. Jan Kout - ROŽP: Aplikace průtokových ionizačních komor pracujících v proudovém režimu pro účely nepřímého stanovení objemové aktivity thoronu (Rn-220) ve vzorcích vzduchu obsahujících Rn-222 a Rn-220
Bc. Jitka Svobodová - ROŽP: Posouzení stavu kontaminace litorálního pásma Ploučnice radioaktivními látkami

Bc. Tereza Čapková - RT: Měření faktorů pole v Leksellově gama noži
Bc. Klára Kruntorádová - RT: Optimalizace složení radiochromního Frickeho dozimetru s xylenolovou oranží
Bc. Olga Soušková - RT: Diamantové detektory a jejich použití v radiologické fyzice

2008

Ing. Vojtěch Bula - DAIZ: Měření nízkých koncentrací 222Rn
Ing. Zlata Mrázová - DAIZ: Stanovování hloubkové distribuce prvků metodou rentgenfluorescenční analýzy
Ing. Věra Šídlová - DAIZ: Testování programů pro modelování transportu elektronů v látce metodou Monte Carlo
Ing. Ondřej Šimek - DAIZ: Tvorba kapalinových scintilačních spekter, energetická kalibrace a vybrané rušivé vlivy

Ing. Klára Badraoui Čuprová - RF: Praktické použití 2D pole detektorů pro verifikaci IMRT plánů
Ing. Lucie Súkupová - RF: Radiační zátěž v intervenční radiologii
Ing. Tomáš Urban - RF: Oveření rutině používaných S-hodnot nukleární v nukleární medicíně pomocí metody Monte Carlo s využitím techniky voxel fantomů

Ing. Ondřej Burišin - RFM: Vliv typu rekonstrukce a filtrů na kvalitu zobrazení SPECT/CT kamery - vyhodnocení vizuální a pomocí MTF
Ing. Simona Šťastná - RFM: Srovnání různých technik při IMRT v oblasti hlavy a krku
Ing. Jan Vilímovský - RFM: Verifikace nastavení při radioterapii pomocí analýzy portálových snímků
Ing. Simona Viziblová - RFM: Sestavení, ladění a verifikace modelu hlavice lineárního urychlovače 2100 C/D a fotonového svazku založeného na systému EGSnrc/BEAMnrc

Bc. Jiří Dvořáček - ROŽP: Stanovení hlavních charakteristik detektoru NaI(Tl)

2007

Ing. Lubomír Gryc - DAIZ: Studium efektivity Horizontálního Hodoskopu v experimentu DIRAC 
Ing. Kateřina Rovenská - DAIZ: Výpočet dávky od radonu
Ing. Lenka Trnková - DAIZ: Porovnání vlastností a možností použití vybraných aparatůr pro rentgenfluorescenční analýzu

Ing. Jan Buršík - RFM: Příspěvek k dozimetrii a mikrodozimetrii svazků částic pro hadronovou terapii
Ing. Jana Dyntrová - RFM: Využití CCD kamery s vysokým rozlišením pro zobrazování v RTG oblasti
Ing. Markéta Filipcová - RFM: Parametry dávkových distribucí stereotaktické radioterapie pomocí různých modalit
Ing. Linda Kašaová - RFM: Porovnání kvality zobrazení MRI odezvy gelových polymérních dozimetrů pomocí různých měřicích sekvencí
Ing. Pavel Máca - RFM: Ustanovení a porovnání standardních svazků záření pouívaných pro kalibrai v radiaodignostice
Ing. Matěj Navrátil - RFM: Verifikace výpočtu monitorových jednotek externích fotonových svazků v radioterapii
Ing. Anna Plavcová - RFM: Využití metody agarosové elektroforézy pro měření poškození DNA způsobených ionizujícím zářením
Ing. Jitka Stokučová - RFM: Analýza rentgenového záření u mamografu
Ing. Petra Trnková - RFM: Porovnání vlastností různých matematických postupů používaných pro redukci trojrozměrné dávkové distribuce v radioterapii nádorových onemocnění
Ing. Dana Valachová - RFM: Meření diagnostických dozimetrických parametrů při léčbě karcinomu štítné žlázy s využitím dostupné přístrojové techniky
Ing. Kateřina Vávrů - RFM: Vliv tetrakis (hydroxymetyl) fosfonium chloridu (THPC) na dozimetrické vlastnosti polymérního gelového dozimetru

Bc. Gabriela Csonkaová - DAIZ: Verifikace 3D distribucí dávky v radioterapii pomocí gelových dozimetrů
Bc. Jakub Hrnčiřík - DAIZ: Kvantitativní metody porovnání prostorových distribucí dávky
Bc. Michaela Marková - DAIZ: Metody stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice

2006

Ing. Gonzalo Alfonso Cabal Arango - RFM: Inverzní plánování pro IMRT: studie optimalizačních algoritmů
Ing. Aleš Jakovec - RFM: Testování základních dozimetrických vlastností radiochromických filmových dozimetrů a jejich aplikace v klinické dozimetrii
Ing. Ondřej Konček - RFM: Srovnání in-vivo dozimetrie na bázi polovodičové diody a MOSFET detektoru
Ing. Jitka Šemnická - RFM: Aplikace polymerového gelového dozimetru k verifikaci komformních intrakraniálních ozařovacích metod
Ing. Tomáš Adamiec - RFM: Počítačová simulace inaktivačního mechanismu ionizujících částic
Ing. Tomáš Polách - DAIZ: Kalibrace radionuklidových zdrojů pro stanovení citlivosti termoluminiscenčních materiálů při datování

Bc. Hana Hurtová - ROŽP: Radiační zátěž obyvetel v okolí JE Temelín od přírodních zdrojů

2005

Ing. Jiří Martinčík - DAIZ: Modelování úniku radioaktivních aerosolů netěsnostmi kontejnmentu jaderné elektrárny
Ing. Jiří Svoboda - DAIZ: Vyhodnocování 3D gelových dozimtrů optickou tomografií
Ing. Ondřej Šmejkal - DAIZ: Stanovení radiační záteže pacientů při vyšetřeních výpočetní tomografií

Ing. Jan Mužík - RFM: Dozimetrie radiologických intervenčních výkonů
Ing. Ondřej Ploc - RFM: K některým dalším aspektům expozice posádek letadel kosmickému záření
Ing. Alena Studýnková - RFM: Testy centra rotace na SPECT gama kamerách KNME UK 2.LF a FN v Motole 
Ing. Václav Štěpán - RFM: Komplexní poškození DNA osahující 8-oxoG

Bc. Julie Krsková - ROŽP: Radiouhlíkové datování fyzikální a chemické úpravy vzorků
Bc. Vendlula Pfeiferová - ROŽP: Porovnání komerčních výpočetních programů pro zpracování gama spektrometrických dat měření vzorků přírodního prostředí

2004

Ing. Dušan Marmange - DAIZ: Návrh zařízení pro měření opticky stimulované luminiscence pro datování
Ing. Jaroslav Šolc - DAIZ: Chování nepolymerních gelových dozimetrů v polích ionizujícího záření o velkém dávkovém gradientu
Ing. Jiří Trnka - DAIZ: Simulace parametrů a dávkových profilů radiačních polí Leksellova gama-nože pomocí metody Monte Carlo.

Ing. Eva Brandejsová - RFM: Odhad dávky spojené s inhalací radonu pro pracovníky v jeskyních
Ing. Martin Steiner - RFM: Modelování transportu záření v látce s využitím systému EGSnrc. Výpočet dozimetrických parametrů Leksellova gama-nože.
Ing. Jiří Valenta - RFM: Zabezpečení jakosti přístrojů pro výpočetní tomografii
Ing. Anna Yamamoto - RFM: In vivo dozimetrie v radioterapii

Bc. Jana Šmoldasová - ROŽP: Monitorování depozice radionuklidů v okolí jaderné elektrárny Temelín - trendová analýza dat.

2003

Ing. Magdaléna Bazalová - DAIZ: Analýza dat pixelových detektorů ozářených svazky částic
Ing. Ondřej Kvasnička - DAIZ: Studium vlastností polovodičových detektorů
Ing. František Pokorný - DAIZ: Metody odhadu dávky z vnitřní kontaminace 241Am
Ing. Petr Průša - DAIZ: Rentgefluorescenční analýza  při studiu památek

Ing. Kateřina Daníčková - RFM: Studium možnosti využití modifikovaného Frickeho gelového dozimetru v neutronové záchytové terapii
Ing. Jan Hrbáček - RFM: Vliv složení polymérního gelového dozimetru na jejo dozimetrické vlastnosti
Ing. Iva Jadrníčková - RFM: Měření radiačního pole v oddělení PET radiofarmak ÚJV Řež
Ing. Daniela Kotalová - RFM: Zabezpečení jakosti při  fyzikálním plánování radioterapie
Ing. Bohumil Malý - RFM: Studium časového výboje akktivit radonu v ionizační komoře
Ing. Irena Pavlíková - RFM: Radiační zátež rukou při přípravě radiofarmak
Ing. Jaroslav Ptáček - RFM: Optimalizace podmínek pro měření průběhu aktivity v těle pacienta pro potřeby dozimetrie při diagnostice a terapii karcinomů štítné žlázy
Ing. Viktorie Štísová - RFM: Měření a analýza technických parametrů, výpočet dávek pacientů a hodnocení personálního ozáření u vybraných typů radiodiagnostických vyšetření
Ing. Simona Trampotová - RFM: Kontrola kvality SPECT kamer na oddělení nukleární medicíny
Ing. Tomáš Vrba - RFM: Vyhodnocování serie starších dat z celotělového počítače

Bc. Jarmila Mulačová - ROŽP: Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza při studiu památek

2002

Ing. Jan Blaha - DAIZ: Využití plastových světlovodných a scintilaních vláken pro stanovení dávkových příkonů ve vysokoenergetických polích brzdného záření
Ing. Jiří Michálek - DAIZ: Analýza pozadí v experimentu DIRAC s využitím programu Geant

Ing. Jakub Kozelka - RFM: Využití 3D polymerační gelové dozimetrie v neutronové záchytové terapii
Ing. Karel Nechvíl - RFM: Hustě ionizující částice a jejich relativní biologická účinnost
Ing. Pavel Popelka - RFM: Měření objemové aktivity alfa ve vodních výpustích

Bc. Magdaléna Loudová - ROŽP: Osobní elektronické dozimetry

2001

Ing. Veronika Novotná - DAIZ: Zpracování výstupních dat při termoluminiscenčním měření stáří architektonických památek
Ing. Tomáš Trojek - DAIZ: Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy pro studium památek

Ing. Leoš Novák - RFM: Metoda pro korespondenční audit v dentální radiodiagnostice
Ing. Martin Soukup - RFM: Ověření nové koncepce stanovení absorbované dávky v elektronových svazcích

2000

Ing. Pavel Dvořák - RFM: Proměření energetické závislosti odezvy gelového dozimetru

1999 - 1966

Seznam absolventů z let 1966-1999