Výzkum

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a její studenti se podílejí na výzkumu v mnoha oblastech a spolupracují s významnými institucemi v České republice i zahraničí. Pracovníci i studenti se zpaojují jak do základního, tak do aplikovaného výzkumu, včetně možností spolupráce se soukromým i průmyslovým sektorem.

Níže najdete hlavní oblasti výzkumných záměrů KDAIZ:

  • Rentgenová fluorescenční analýza
  • Výpočetní metody a modelování Monte Carlo
  • Dozimetrie životního prostředí
  • Radonová problematika
  • Spektrometrie záření gama
  • Experimentální částicová fyzika
  • Termoluminiscenční datování
  • Dozimetrie kosmického záření

Pro více informací si můžete stáhnout náš přehledový poster.

Ve výše uvedených oblastech spolupracujeme s významnými vědeckými institucemi, univerzitami i průmyslovými podniky.

Přehled našich významných publikací.


Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření dlouhodobě spolupracuje s významnými státními institucemi i privátními firmami zabývajícími se výzkumem nebo aplikací ionizujícího záření. Studenti mají možnost zapojit se do této spolupráce během řešení své rešeršní (bakalářské) práce, výzkumného úkolu nebo diplomové práce a mohou si tak vytvořit ve spolupracujících institucích určitou pozici již během studia. Zde pro představu uvádíme několik z těchto spolupracujících subjektů.


DIAMO státní podnik (Stráž pod Ralskem) – monitorování rekultivace odkaliště I., ověřovací měření kalibrační základny pro pozemní spektrometrii gama.

NUVIA a.s. – spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu na poli aplikací ionizujícího záření.

Fyzikální ústav AV ČR - primární výzkum nových optických materiálů a zlepšování jejich luminiscenčních vlastností pro praktické použití v detektorech. Studium vlastností TLD.

Geologický ústav AV ČR – měření pohybu na tektonických strukturách extenzometrickými systémy a měření radonu.

JE Temelín – monitorování okolí JETE s využitím bioindikátorů, dále měření gama spektrometrie in-situ ve vybrané síti bodů .

Národní technické muzeum – měření uměleckých artefaktů s cílem zjistit chemické složení pro datování a restaurátorské účely.

Proton Therapy Centre Prague – analýza stínění pro budovaný ozařovací komplex PTC.

Správa jeskyní České republikyAV ČR – monitorování radonu pro účely správy jeskyní spolu s pohyby na tektonických strukturách.

SÚJCHBO, v.v.i. – účast na řešení projektu „Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných chemických, biologických, jaderných a radioaktivních látek (CBRN) a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury“.

SÚRO, v.v.i. – spolupráce s expertní radonovou skupinou – využití radonu jako nositele informace o změnách v hlubokých partiích zemské kůry v kombinaci s využitím geofyzikálních metod.

VF, a.s. – spolupráce na vývoji zařízení využívajících ionizujícího záření v průmyslu i k analytickým účelům.

Z dalších významných spolupracujících subjektů můžeme uvést Evropské středisko pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku (experimenty ATLASDIRAC), Fermiho Národní Laboratoř v Illinois (USA, experimenty D0NOvA), Spojený ústav jaderných výzkumův Dubně (Rusko), Laboratoř DESY v Hamburgu, Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania - INGV Sezione di Catania v Itálii a další. Z tuzemských institucí potom dále Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český metrologický institut, Ústav jaderného výzkumu Řež, společnost Crytur spol. s r.o. (Turnov),

Našimi partnerskými školami jsou TU v Drážďanech a Universita v Regensburgu. Dále spolupracujeme s VŠB Ostrava na statistické analýze časových řad dat z jeskyní a s Fakultou stavební (ČVUT v Praze) v oblasti radonové problematiky. V oblasti výuky spolupracujeme v rámci projektu SARA na akademické síti pro rozvoj výuky CHERNE s desítkou evropských univerzit.

Naše katedra dále zastupuje ČVUT v organizaci EURADOS (European Radiation Dosimetry Group), sdružující evropské instituce zabývající s dozimetrií a radiační ochranou. Pracovníci katedry jsou také aktivní v International Radiation Physics Society.