Jaderné inženýrství - Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

Specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření bakalářského a navazujícího magisterského studijního program Jaderné inženýrství nahrazuje náš tradiční studijní obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.  Studium se orientuje na aplikace jaderných věd a má tedy návaznosti na všechny oblasti, kde se využívá jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření. Studium se zabývá detekcí a konstrukcí detektorů ionizujícího záření, věnuje se přírodním i umělým radioaktivním látkám v životním prostředí, působení ionizujícího záření na živé organismy a principům ochrany před zářením. V průběhu výuky jsou využívány specializované laboratoře a přístroje a je absolvována řada exkurzí, případně i stáží, na unikátních pracovištích. Absolvent má široké povědomí o aplikacích ionizujícího záření ve vědě, průmyslu, biologii a je všestranným fyzikem schopným uplatnit své znalosti v technických i přírodovědných oblastech.

Co je ionizující záření a jaké jsou jeho aplikace?

Ionizující záření je každé záření, které má dostatečnou energii k ionizaci atomů nebo molekul. Takové záření nás běžně obklopuje a jeho zdroje jsou většinou přírodního původu (uran, radon, kosmické záření apod.). Avšak existuje i řada umělých zdrojů ionizujícího záření, které se používají především v medicíně, energetice a některých průmyslových aplikacích (ale existují i možnosti vojenského použití). Našim cílem je studovat vlastností ionizujícího záření, monitorovat ho a zabraňovat jeho škodlivému působení na lidský organismus. Ionizují záření ale nachází uplatnění v řadě oblastí a při správném použití může být jedinečným pomocníkem. Nejvýznamnější uplatnění ionizujícího záření najdeme v medicíně (rentgen, radioterapie a další) a jaderné energetice. Existuje také řada metod využívajících ionizujícího záření v průmyslu (např. defektoskopie, značkování při měření hladin, průtoků apod.) nebo v zemědělství (ošetření plodin před škůdci) a má velký význam při výzkumu památek (určování stáří, nedestruktivní analýzy, ošetření před škůdci apod.).

Co z Vás bude?

Znalosti: Získáte potřebné vědomosti z fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny především v oblastech jaderné a radiační fyziky a použití ionizujícího záření v praxi.

Dovednosti: Naučíte se používat metody a postupy z aplikované jaderné fyziky při řešení reálných problémů ať už v průmyslové praxi nebo ve vědě a výzkumu. S tím souvisí především získaní praktických znalostí a zkušeností při měření (detekci) ionizujícího záření a následné zpracování naměřených dat. Během studia máte široké možnosti naučit se cizí jazyky a navázat odborné zahraniční kontakty, které vám pomohou jak jazykově, tak odborně.

Kompetence: Jako absolventi této specializace studijního programu Jaderné inženýrství budete mít prakticky neomezené možnosti uplatnění všude tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením a radionuklidy, nebo se řeší radiační ochrana a výzkum v této oblasti. A samozřejmě nejen tam, protože studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské dává ty nejlepší předpoklady pro široké uplatnění ve výzkumu, vědě, technice, průmyslu, IT atd.

Uplatnění

Uplatnění absolventů specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (studijního programu Jaderné inženýrství) je opravdu široké, ale nejčastější profesní kariéra směřuje do výzkumu, vývoje a inovací v oblastech detekce a dozimetrie ionizujícího záření, spektrometrie záření gama, radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a metrologie ionizujícího záření.

Studenti vyšších ročníků a čerství absolventi nachází pracovní příležitosti například v následujících institucích: Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.)Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Český metrologický institut (ČMI), Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v.v.i.), Akademie věd ČR, ČEZ, a.s., ÚJV Řež, a.s., NUVIA a.s., NUVIA dosimetry, s.r.o., VF, a.s., CANBERRA-PACKARD, s.r.o., CRYTUR, spol. s r.o.

Studenti a absolventi mají také možnost uplatnit se na odborných pozicích ve významných zahraničních institucích a moderních laboratořích, s kterými spolupracujeme nebo které nabízejí pracovní příležitosti zejména postgraduálním studentům, například: CERNIstituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)ENEA: Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic DevelopmentIRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire; KIT - Karlsruher Institut für TechnologieHelmholtz Zentrum MünchenSCK●CEN Belgian Nuclear Research Center.

Současnou nabídku pracovních příležitostí najdete v sekci Volná pracovní místa.

Studijní plány

Studijní plány jsou k nahlédnutí na odkazech:

Po magisterské studiu je možnost pokračovat v doktorském studiu, přímou návaznost mají studijní obor Jaderné inženýrství (doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd) a studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů (oboje akreditované na na FJFI ČVUT v Praze).


Jak se přihlásit?

Aktuální informace k přijímacím řízením jsou zveřejňovány na webu fakulty.

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz, popř. na garanta navazující magisterského studijního programu doc. Ing. Tomáše Trojka, Ph.D.