Jaderné inženýrství - Radioaktivita v životním prostředí

Specializace Radioaktivita v životním prostředí bakalářského studijního programu Jaderné inženýrství je speciálně navržené studium pro výuku na detašovaném pracovišti v Děčíně a nabízí atraktivní možnost studia v moderní, ekologicky zaměřené oblasti vědy a techniky. Studium se orientuje na oblasti, kde se využívá jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření s důrazem na radiační ochranu, životní prostředí a radioekologii. Studenti se budou zabývat reálnými situacemi v oblasti starých i současných ekologických zátěží a pokročilými metodami detekce, identifikace a kvantifikace zdrojů ionizujícího záření, způsobujících kontaminace. Pokročilé metody hodnocení ekologických situací otevírají absolventům široké možnosti uplatnění jak v oblasti státní správy, tak obecně ve firmách, jejichž činnost se jakkoliv dotýká životního prostředí. Praktická příprava ve fyzikálních laboratořích a při terénních měřeních vytvoří dobrý základ pro uplatnění ve firmách, zabývajících se měřením a využitím fyzikálních metod k hodnocením stavu životního prostředí.

Proč životní prostředí a radioaktivita?

Radioaktivita je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně nebo rozpadu atomových jader, což je zpravidla doprovázeno uvolněním ionizujícího záření. Ionizující záření je každé záření, které má dostatečnou energii k ionizaci atomů nebo molekul. Takové záření nás běžně obklopuje a jeho zdroje jsou většinou přírodního původu (uran, radon, kosmické záření apod.). Tady radioaktivita v životním prostředí je běžný jev, kterému nemůžeme zabránit a zpravidla nepředstavuje žádné riziko. Existují však případy, kdy je třeba zasáhnout, např. když je vysoká koncentrace radonu v domě, když je prostředí kontaminováno po těžbě (uranu, ale i uhlí) nebo dojde k úniku umělého zdroje ionizujícího záření. Našim cílem je ionizující záření a radioaktivitu studovat, monitorovat a zabraňovat jeho škodlivému působení na živé organismy a životní prostředí obecně.

Co z vás bude?

Znalosti: Získáte potřebné vědomosti z fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny především v oblastech jaderné a radiační fyziky, radiační ochrany a problematiky životního prostředí, ale i v oblasti programování a výpočetních technik.

Dovednosti: Získané znalosti a výborné analytické schopností se naučíte využívat v praxi a to především při měření (detekci) ionizujícího záření a zpracování naměřených dat, včetně automatizace. Jazykové dovednosti a rozšíření výzkumné spolupráce je možné na základě spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi, především s Technickou univerzitou v Drážďanech. Katedra dozimetrie spolupracuje dlouhodobě s deseti evropskými universitami - zde dochází pravidelně k výměně studentů během intenzivních vzdělávacích kurzů, stáží apod.

Kompetence: Jako absolventi této specializace budete mít široké možnosti uplatnění všude tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením a radionuklidy, nebo se řeší radiační ochrana, měření ionizujícího záření a zpracování velkých souborů dat.

Uplatnění

Uplatnění absolventů specializace Radioaktivita v životním prostředí (studijního programu Jaderné inženýrství) je široké a profesní kariéra směřuje na bakalářské úrovni do průmyslu i výzkumu, a to jak v soukromé, tak i státní sféře. Absolventi přitom využijí zkušenosti z analytického způsobu práce a systematického přístupu k řešení problémů, kterým se naučili v průběhu bakalářského studia. Uplatnění naleznou všude, kde se pracuje s jadernými technologiemi, ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderném výzkumu, radioekologii a radiační ochraně. Na základě předchozích zkušeností s výchovou studentů zaměřených na danou oblast jsou uvedeny tyto příklady uplatnění absolventů studijního programu: Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.)Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Český metrologický institut (ČMI)Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v.v.i.), Akademie věd ČRČEZ, a.s.ÚJV Řež, a.s.NUVIA a.s.NUVIA dosimetry, s.r.o.VF, a.s.CANBERRA-PACKARD, s.r.o.CRYTUR, spol. s r.o.; DIAMO, s.p.; Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Studenti mohou rozšířit své odborné rozhledy a jazykové dovednosti díky unikátní spolupráci s Technische Universität Dresden.

Současnou nabídku pracovních příležitostí najdete v části Volná pracovní místa.

Studijní plány

Studijní plány jsou k nahlédnutí na odkazu.

Specializace Radioaktivita v životním prostředí je nabízena na detašovaném pracovišti v Děčíně pouze v bakalářském studiu, ale absolventi budou dobře připraveni k pokračování v navazujícím magisterském studiu ať už na fakultě samotné v Praze nebo na mnoha dalších, podobně orientovaných vysokých školách. Oborově nejbližší specializací v navazujícím magisterském studiu je Aplikovaná fyzika ionizujícího záření ve studijním programu Jaderné inženýrství.

Více info

Nějaké další informace naleznete i na webu detašovaného pracoviště ČVUT v Děčíně.

Jak se přihlásit?

Aktuální informace k přijímacím řízením jsou zveřejňovány na webu fakulty.

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz, popř. RNDr. Lence Thinové, Ph.D. nebo Ing. Kamilu Augstenovi, Ph.D.