Radiologická fyzika

Co je radiologická fyzika?

Radiologická fyzika je navazující magisterský studijní program zabývající se zdravotnickými prostředky využívajícími ionizující záření k diagnostickým a terapeutickým účelům. Radiologickou fyziku můžeme podle zažitých zvyklostí rozdělit na oblast rentgenové diagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon povolání radiologický fyzik, jenž je nezbytnou a zákonem danou součástí klinických pracovišť. Uplatnění je ale možné nalézt všude tam, kde je potřeba vyškolený odborník pro práci s ionizujícím zářením.

Profil absolventa studijního programu

Navazující magisterský studijní program Radiologická fyzika se podobně jako bakalářský studijní program Radiologická technika zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v rentgenové diagnostice, radioterapii a nukleární medicíně.

Absolvent studijního programu Radiologická fyzika je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický fyzik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§25), ve znění pozdějších předpisů. Výuka je koncipována tak, že absolvent programu má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent detailně obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má detailní přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Vzhledem k orientaci programu na oblast zdravotnictví má dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie a fyziologie člověka. Těsný kontakt s moderními trendy v programu zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. Během celého studia je kladen velký důraz na samostatnou, vědecky koncipovanou, práci, což zajišťuje vysokou míru samostatnosti a adaptability absolventa.

Uplatnění

V rámci programu jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických fyziků na odděleních rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny nebo přímo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, zejména v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Vzhledem k širokým znalostem ve fyzikálních principech radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Radiologický fyzik si obvykle vybírá jednu ze specializací, jíž se bude nadále věnovat rentgenová diagnostika, radioterapie nebo nukleární medicína.

Uplatnění může absolvent však také velmi dobře najít v zaměstnáních zabývajících se radiační ochranou (SÚRO, v.v.i.), jadernou bezpečností (SÚJB) i aplikací či detekcí ionizujícího záření mimo zdravotnictví (ČMI, soukromé subjekty jako např. VF, a.s., UJP PRAHA, a.s., ÚJV Řež, a.s., …).

Ve Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO, v.v.i.) se může radiologický fyzik podílet na provádění nezávislých prověrek (auditů) ozařovačů nebo technik (např. IMRT). Součástí jeho práce může být posuzování dokumentace zkoušek ozařovačů nebo také příprava doporučení pro zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. V rámci výzkumu se může zabývat např. filmovou dozimetrií, dozimetrií pomocí termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) nebo poměrně novou metodou opticky stimulované luminiscence (OSL). Součástí pracovní náplně bývá také pedagogická činnost (přednášky, semináře, …).

Ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) může radiologický fyzik najít uplatnění např. jako inspektor jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany. Mezi pracovní činnosti inspektora radiační ochrany patří např. zpracování metodických pokynů pro státní dozor nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, zpracování návrhů právních předpisů v oblasti radiační ochrany, posuzování stavu ozáření a zpracování návrhů postupů k usměrňování ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a v důsledku lékařských expozic a konzultační a poradenská činnost v oblasti radiační ochrany.

Mezi činnosti, které může radiologický fyzik vykonávat v Českém metrologickém institutu (ČMI) patří např. kalibrace a ověřování měřidel (např. ionizačních komor pro měření absorbovaných dávek). Kalibrací měřidla se dosahuje toho, že jsou buď přičleněny hodnoty měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo se stanoví korekce vůči indikovaným hodnotám. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Společnost VF, a.s. nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany jako jsou např. dodávky ozařovačů pro lékařské účely nebo dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra. Společnost také disponuje akreditovanou kalibrační laboratoří ionizujícího záření. Mezi činnosti, které může radiologický fyzik v této společnosti vykovávat, patří např. provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření, navrhování a výpočty detekčních systémů a řešení problematiky dávek pacientů a radiačních pracovníků.

Společnost UJP PRAHA, a.s. se orientuje na vysoce specializované strojírenství s použitím vlastních špičkových technologií. Vyrábí např. kobaltové ozařovače a rentgenové simulátory. V oblasti dozimetrie tady může radiologický fyzik měřit data pro plánovací systém a provádět přejímací zkoušky ozařovače. Dále tady může radiologický fyzik najít uplatnění při vývoji nového software (plánovací a verifikační systém), při vývoji nových detekčních systémů, při výpočtech stínění ozařoven nebo při školení práce s ozařovačem a příslušným software.

Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, a.s. se zaměřuje na využití jaderných technologií v různých oborech. V ústavu se může radiologický fyzik věnovat např. výzkumu, vývoji a výrobě radiofarmak. Tyto radiofarmaka ústav dodává celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice a v zahraničí. Ústav provozuje také dvě detašovaná pracoviště: PET Centrum Praha v Nemocnici Na Homolce a PET Centrum Brno v Masarykově onkologickém ústavu. V ústavu se fyzik může zabývat také řešením komplexního systému zajištění radiační ochrany pracovišť III. kategorie s otevřenými zdroji ionizujícího záření. Mimo to tady lze nalézt uplatnění např. v gama spektrometrii zkušebních těles reaktorových nádob.

Výzkumem a vývojem radiofarmak, zejména krátce žijících pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET), se může radiologický fyzik zabývat také v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČRv.v.i. (ÚJF AV ČR, v.v.i.). V ústavu se dále může podílet např. na modelování radiobiologického mechanismu protonů a lehkých iontů v buňkách a tkáních.

Studijní plán

Studijní plán studijního programu Radiologická fyzika pro aktuální akademický rok najdete v Bílé knize (Studijní programy a předpisy FJFI).

Sylaby předmetů studijního programu Radiologická fyzika pro platnou akreditaci jsou k nahlédnutí v KOS nebo na odkazu.

Poznámka ke studijnímu programu

Tento navazující magisterský studijní program je (od ak. r. 2019/2020, dle v té době platné akreditace) přímých pokračování bakalářského studijního programu Radiologická technika. Studenti jiných studijních programů FJFI ČVUT nebo jiných vysokých škol se mohou příhlásit do studia, ale musí si doplnit předcházející stadium (prostřednictvím individuálního studijního polánu) tak aby odpovídalo požadavkům studijního program Radiologická technika.

Navazující magisterský studijní program Radiologická fyzika je koncipován tak, aby absolventi po získání nezbytné klinické praxe a postgraduální přípravy mohli dosáhnout specializace a stát se klinickými radiologickými fyziky či experty (Medical Physics Expert) v rentgenové diagnostice, nukleární medicíně nebo radioterapii.

Chcete se dozvědět něco více, jakými směry se ubírá výzkum v oblasti radiologické fyziky?

Podívejte se na strány tomu věnované.

Nenašli jste, co jste hledali ohledně navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz.

Poznámka ke doktorskému studijnímu oboru Radiologická fyzika

Po absolvování navazujícího magisterského studijného programu Radiologická fyzika je možno pokračovat v doktorském studiu v oboru Radiologická fyzika. Na druhou stranu, uchazeč o studium v doktorském oboru Radiologická fyzika nemusí být absolventem navazujícího magisterského studijního programu, neboť studium není navázáno na žádné zdravotnické nelékařské povolání. Přijetí do doktorského studijního oboru je tak otevřeno všem studentům se zájmem o výzkum v oblasti radiologické fyziky/radiobiologie, apod. Absolvent tohoto doktorského studijního oboru získává titul Ph.D., ale nezískává žádnou odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.