Radiologická technika

Co je radiologická technika?

Radiologická technika je obor zabývající se zdravotnickými prostředky využívajícími ionizující záření k diagnostickým a terapeutickým účelům. Radiologickou techniku můžeme podle zažitých zvyklostí rozdělit na oblast rentgenové diagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon povolání radiologický technik, jenž je nezbytnou a zákonem danou součástí klinických pracovišť. Uplatnění je ale možné nalézt všude tam, kde je potřeba vyškolený odborník pro práci s ionizujícím zářením.

Na bakalářský studijní program Radiologická technika navazuje v nové akreditaci (tj. od akademického roku 2019/2020) na navazující magisterský program Radiologická fyzika.

Profil absolventa studijního programu

Bakalářský studijní program Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v rentgenové diagnostice, radioterapii a nukleární medicíně.

Absolvent studijního programu Radiologická technika je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§21), ve znění pozdějších předpisů. Výuka je koncipována tak, že absolvent studijního programu Radiologická technika má znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření, detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Část výuky je též zaměřena na programování automatizovaného zpracování dat a informační technologie ve zdravotnictví.

Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívající ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie a fyziologie člověka. Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření (s důrazem na oblast zdravotnictví).

Součástí studia v tomto programu jsou exkurze i odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny, kde se studenti s prací radiologického technika přímo seznamují.

Uplatnění

V rámci studijního programu jsou absolventi připravováni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích. Vzhledem k znalostem fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Profese radiologického technika ve zdravotnictví má těžiště v radiační ochraně, provádění rutinních postupů programů zajištění jakosti (včetně a zejména dozimetrických měření) a především v asistenci radiologickému fyzikovi na pracovišti v převážné většině jeho činností. Prakticky se jedná o provádění zkoušek provozní stálosti, případně zkoušek dlouhodobé stability, zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření, tvorba místních radiologických standardů, stanovování místních diagnostických referenčních úrovní, účast na zavádění nových diagnostických metod, výpočet dávek obdržených pacienty a mnoho dalších činností.

Studijní plán

Studijní plán studijního programu Radiologická technika pro aktuální akademický rok najdete v Bílé knize (Studijní programy a předpisy FJFI).

Sylaby předmetů studijního programu Radiologická technika pro platnou akreditaci jsou k nahlédnutí v KOS nebo na odkazu.

Poznámka ke studijnímu programu

Tento bakalářský studijní program je nově koncipován tak, aby absolventi mohli pokračovat v navazujícím studijním program Radiologická fyzika (po absolvování státní závěrečné zkoušky a získání titulu Bc). Výuka je proto od akademického roku 2019/2020 rozšířena tak, aby byl student náležitě vybaven, a to i v oblasti matematicko-fyzikální. Pokračování studia v některém z navazujících magisterských programů na FJFI ČVUT (mimo program Radiologická technika) je sice možné, ale student si musí sám doplnit chybějící znalosti (prostřednictvím individuálního studijního plánu), a to v souladu s požadavky daného studijního programu. Pokud tedy uchazeč uvažuje o pokračování studia v jiném než přímo navazujícím magisterském studijním programu, doporučujeme mu zvolit si buď jiný studijní program, nebo rozšířit studijní blok o vyžadované předměty.

Vzhledem k změně koncepce a nové akreditaci (platné pro roky 2019-2029) mohou stávající studenti, kteří jsou během akademického roku 2018/2019 v druhém ročníku studia, dostudovat podle staré akreditace (najpozději však v ak. r. 2020/2021). Převod do nové akreditace je možný, ale student si musí doplnit studijní plán o nově zavedené předměty. Studenti, kteří jsou v akademickém roce 2018/2019 v prvním roce studia, budou převedeni do nové akreditace.

Nenašli jste, co jste hledali ohledně studijního programu Radiologická technika?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz