Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu je v Evropě unikátní program, po jehož vystudování je uplatnění v praxi více než jisté. Poskytuje společné studium na třech odborných katedrách a umožňuje tak získat perfektní přehled z toho nejzajímavějšího, co se zde učí. Je výbornou volbou pro toho, koho táhne jaderný reaktor, ale zároveň chce něco více - porozumět ochraně před ionizujícím zářením, umět si něco změřit i namodelovat, dovědět se co se děje s palivem a dalšími odpady, jak řešit staré i nové ekologické zátěže atd atd....Semináře s odborníky a zapojení do řešení reálných projektů je nejlepší cestou k snadnému přechodu ze školy do světa skutečného vyřazování.

Co obnáší vyřazování jaderných zařízení z provozu?

Co vlastně znamená proces vyřazování? Znamená kompletně uzavřít a zpracovat vzniklé odpady z provozů, které nějakým způsobem nakládaly se zdroji ionizujícího záření. Protože je to proces velmi komplexní, jeho řízení vyžaduje vysoce kvalifikované experty se znalostmi nejen samotných jaderných či jiných zařízení, jejich konstrukcí a funkcí, ale i v oblastech radioaktivních odpadů, chemie, legislativy, ekonomie, plánování, analýz a bezpečnosti. Zdaleka ne všechny části takových provozů jsou kontaminované radioaktivními látkami, proto je základní úlohou všechny odpady proměřit, roztřídit a uložit tak, aby životní prostředí bylo co nejméně zasaženo, a aby co největší množství materiálu mohlo být někde znovu použito. Proto velkou částí požadovaných vědomostí jsou znalosti radiační ochrany, opírající se o porozumění negativních biologických účinků ionizujícího záření a jeho interakce s hmotou, a nové atomové legislativy.

Co z vás bude?

Znalosti: Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu je zvláštní tím, že nabízí společné studium na třech katedrách. Znalosti absolventů proto budou komplexní a v podstatě jedinečné. Studijní program je sestaven kromě klasického matematického a fyzikálního základu z předmětů, vyučovaných na katedře jaderných reaktorů, jaderné chemie a dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Tím je zaručen celkový přehled a nadhled nad problematikou vyřazování. Student si vybere téma své BP nebo DP na jedné ze zmíněných kateder a tím se specializuje na určitou problematiku.

Dovednosti: Jako každý absolvent jaderné fakulty budou i studenti programu Vyřazování především velmi dobře schopni analyzovat problémy a situace, a řídit jejich řešení. Širokou škálu praktických dovedností získají absolvováním řady specializovaných fyzikálních a chemických laboratorních měření (včetně praktických úloh na školním reaktoru), umožňující multioborový nadhled při řešení praktických úkolů a schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Schopnost analyzovat situaci - vybrat metody detekce, provést odpovídající měření a zhodnocení výsledků z hlediska dopadu ionizujícího záření na osoby nebo životní prostředí - je doplněna schopností tyto situace modelovat a porovnávat s realitou.

Kompetence: Díky osvojenému analytickému způsobu práce a systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi absolventi naleznou uplatnění např. na pracovištích, která využívají jaderné technologie, ionizující záření nebo radionuklidy a zejména pak při vyřazování jaderných zařízení, v oblastech řešení ekologických zátěží a radiační ochraně osob a životního prostředí. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO v.v.i. apod. Absolvováním předmětu Radiační ochrana jsou absolventi připraveni složit zkoušku k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB, bez povinnosti absolvovat kurzy odborné přípravy. Výuka dvou světových jazyků a intenzivní kurzy organizované ve spolupráci s deseti univerzitami v Evropě zvyšují šanci na velmi dobré uplatnění v zahraničí.

Uplatnění

Jak v soukromém tak ve státním sektoru existuje v tomto oboru stálá nabídka pracovních míst. Absolvent nového studijního programu Vyřazování by měl být dobře připraven na řešení konkrétních úkolů ve firmách, provádějících vyřazování, jehož nedílnou součástí je nakládání s odpady, ať už v České republice nebo v zahraničí. Dobře se uplatní také ve vědě, výzkumu  i v průmyslu, ve státní správě a také v mezinárodních organizacích. Po skončení magisterského studia je možné navázat v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze (obory Jaderné inženýrství, Jaderná chemie) nebo jiných doktorských programů v oblasti jaderných a technických věd.

Předpokládáme, že uplatnitelnost se dále zvýší v případě očekávaného odstavování většího množství jaderných elektráren a jiných jaderných zařízení u nás, v Evropě i jinde, a to z důvodů dosažení konce jejich životnosti (ČR, SR) nebo z důvodů politických (SRN). Očekává se také postupné zvyšování kapacit skladování vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů vzhledem k pokračujícímu provozu jaderných zařízení, blízké budování hlubinných úložišť radioaktivních odpadů (většina států plánuje stavbu těchto zařízení v horizontu desítek let), atd.

V ČR i blízkém zahraničí (např. Slovenské republice, Spolkové republice Německo) působí řada společností, které se problematikou vyřazování, dekontaminací nebo nakládání s radioaktivními odpady přímo zabývají nebo vyvíjí metody a technologie pro aplikace v tomto oboru. Společnosti provozující jaderná zařízení jsou povinny se zabývat problematikou budoucího vyřazení svých technologií z provozu a již s předstihem mají zájem o pracovníky z oboru vyřazování, kteří by závěrečné etapy životního cyklu zařízení plánovali, řídili a realizovali. S tím jak se tyto závěrečné etapy blíží, zvyšuje se poptávka po kvalifikovaných pracovnících nejen ve zmíněných společnostech, ale i v oblasti státních institucí, které na jaderná zařízení dohlíží nebo mají například za úkol připravovat koncepci a infrastrukturu pro ukládání radioaktivních odpadů. Ze společností v České republice tak lze mezi budoucí zaměstnavatele absolventů oboru jmenovat např. ÚJV Řež a.s., ČEZ a.s., Škoda JS a.s., NUVIA a.s., SÚJB, SÚRAO, SÚJCHBO v.v.i., SÚRO v.v.i., DIAMO s. p, VF a.s., a další. Ve Slovenské republice: VUJE a.s., JAVYS a.s., Slovenské elektrárne, a.s.

Současnou nabídku pracovních příležitostí najdete v části Volná pracovní místa.

Studijní plány

Studijní plány jsou k nahlédnutí na odkazech:

Studenti jsou připraveni i pro následné studium v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze (obory Jaderné inženýrství, Jaderná chemie) nebo jiných doktorských programů v oblasti jaderných a technických věd.

Více info

Nějaké informace můžete najít i v přednášce Jak se vyřazuje jaderná elektrárna?

Jak se přihlásit?

Aktuální informace k přijímacím řízením jsou zveřejňovány na webu fakulty.

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz, popř. přímo garantům studijního programu. Těmi jsou: