Systémové upozornění
Hlavní informace
termín podání přihlášky poskytovatel - výzva
16.01.2023 MŠMT - OP Jan Amos Komenský - avízo výzvy č. 02_22_006 Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK dne 14. 7. 2022 vyhlásil výzvu č. 02_22_006 Špičkový výzkum.

Cílem výzvy je podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR. Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Projekty interdisciplinárního charakteru budou v rámci hodnotícího procesu bodově zvýhodněny.

Více informací na webu OPJAK.cz/vyzvy.

14.09.2022 TA ČR - program Prostředí pro život - 6. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 6. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  1. Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
  2. Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2) /financován z prostředků Národního plánu obnovy/

Návrhy projektů do VS programu Prostředí pro život musí být podávány prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 14.9.2022, 16:29:59) a zaslání následujících dokumentů (doklady k prokázání způsobilosti zasílá každý účastník projektu + hlavní uchazeč zasílá potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky TA ČR (nejpozději 14.9.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR.

27.07.2022 TA ČR - program THÉTA - 5. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Návrhy projektů do VS programu THÉTA musí být podávány prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 27.7.2022, 16:29:59) a zaslání následujících dokumentů (doklady k prokázání způsobilosti zasílá každý účastník projektu + hlavní uchazeč zasílá potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky (nejpozději 27.7.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách na stránkách TA ČR. Podepsaný dokument Čestné prohlášení za uchazeče (ČVUT v Praze) včetně potvrzení o doručení datovou schránkou na TA ČR je k dispozici na SharePoint (po přihlášení). 

25.07.2022 MŠMT INTER-EXCELLENCE II - podprogram INTER-ACTION – LUAUS23 - bilaterální projekty ČR a USA

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS23 (bilaterální projekty ČR – USA).

Návrh projektu musí být uchazečem zpracován v novém informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX

Návrh projektu je pokládán za řádně podaný do veřejné soutěže doručením

1. návrhu projektu část 1. - PODPISOVÁ STRANA (tj. soubor pro uchazeče i pro každého zadaného dalšího účastníka) podepsaná příslušnými statutárními zástupci
2. návrhu projektu část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF (tj. jeden za celý projekt)

do datové schránky MŠMT (nejpozději 25.7.2022, 23:59:59). PODPISOVÁ STRANA i NÁVRH PROJEKTU jsou vygenerovány v systému ISIX po "uzavření projektu před podáním". V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUAUS23  – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách MŠMT. Dokument Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče/dalšího účastníka projektu k řešení projektu (i v podepsané verzi) naleznete na SharePoint (po přihlášení).

25.07.2022 MŠMT - LV - výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence DIOSCURI

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri naplňujících Memorandum of Cooperation on the establishment of the Dioscuri Programme in the Czech Republic pro roky 2023-2029.

Žádost o dotaci doručí žadatel oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33) MŠMT přednostně prostřednictvím datové schránky (nejpozději 25.7.2022, 23:59:59).

Žadatel při posílání datové pošty vyplní pole „Věc“ „DIOSCURI – dokumentace k výzvě – NEOTVÍRAT!“ a pole „K rukám“ vyplní  „Oddělení 33“.

Informace naleznete na stránkách MŠMT.

13.07.2022 TA ČR - program DELTA 2 - 4. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této VS je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací. Hlavním uchazečem musí být vždy podnik. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: Alberta (GCCIR), Brazilská federativní republika (EMBRAPII a SENAI), Če-ťiang (ZSTD), Korejská republika (KIAT, KETEP), Nigerijská federativní republika (NASENI), Québec (CRIAQ),  USA (DOE), Izrael (IIA), Tchaj-wan (MoEA, MoST), Ťiang-su (JSTD), více v zadávací dokumentaci

Návrhy projektů do VS programu DELTA 2 musí být podávány v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 13.7.2022, 16:29:59) a zaslání následujících dokumentů (doklady k prokázání způsobilosti zasílá každý účastník projektu + hlavní uchazeč zasílá potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky (nejpozději 13.7.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR. Podepsaný dokument Čestné prohlášení za uchazeče (ČVUT v Praze) včetně potvrzení o doručení datovou schránkou na TA ČR je k dispozici na SharePoint (po přihlášení).

30.06.2022 MŠMT Mobilita - 8J - česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2023 a 2024.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT . V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: VÝZVA NĚMECKO 2023-2024 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na stránkách MŠMT, předvyplněné Čestné prohlášení o oprávněnosti uchazeče/dalšího účastníka projektu k řešení projektu naleznete na SharePoint (po přihlášení).

30.06.2022 MŠMT Mobilita - 8J - česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2023 a 2024.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT . V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: VÝZVA - Rakousko 2023-2024 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT, předvyplněné Čestné prohlášení o oprávněnosti uchazeče/dalšího účastníka projektu k řešení projektu naleznete na SharePoint (po přihlášení).

30.06.2022 MŠMT Mobilita - 8J - česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzkých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2023 a 2024.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT . V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: VÝZVA FRANCIE 2023-2024 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT, předvyplněné Čestné prohlášení o oprávněnosti uchazeče/dalšího účastníka projektu k řešení projektu naleznete na SharePoint (po přihlášení).

29.06.2022 MZ ČR - program NU - veřejná soutěž 2023-2026

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NU - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2023 – 2026“.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2023.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (žádost o zřízení uživatelského účtu za FJFI ČVUT podává Mgr. Králová).

Dále poskytovatel upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, více na odkazu.

Žádost včetně příloh musí být podána nejpozději poslední den soutěžní lhůty (tj. nejpozději 29.6.2022, 11:59:59). Žádosti na předepsaných elektronických formulářích se podávají prostřednictvím datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Přílohy žádostí se doručují prostřednictvím datové zprávy opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo doložkou autorizované konverze do datové schránky, popř. v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny na adresu AZV (Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2023“).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách MZ ČR. Podepsaný dokument Čestné prohlášení - právnické osoby - ve vztahu k SÚKL a potvrzení o doručení datovou schránkou čestných prohlášení (prokázání způsobilosti, rozpočtová pravidla, výzkumná organizace) a MZ ČR je k dispozici na SharePoint (po přihlášení).

16.06.2022 TA ČR - program TREND - 6. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR vyhlásila 7. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR, tj. ČVUT se může zúčastnit pouze jako další účastník projektu.

Návrhy projektů do VS programu TREND musí být podávány prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 16.6.2022, 16:29:59) a zaslání následujících dokumentů (doklady k prokázání způsobilosti zasílá každý účastník projektu + hlavní uchazeč zasílá potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky TA ČR (nejpozději 16.6.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR. Podepsaný dokument Čestné prohlášení za uchazeče (ČVUT v Praze) včetně potvrzení o doručení datovou schránkou na TA ČR je k dispozici na SharePoint (po přihlášení).

13.06.2022 TA ČR - program TREND - 7. veřejná soutěž (z prostředků Národního plánu obnovy)

Technologická agentura ČR vyhlásila 7. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR, tj. ČVUT se může zúčastnit pouze jako další účastník projektu.

Návrhy projektů do VS programu TREND musí být podávány prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 13.6.2022, 16:29:59) a zaslání následujících dokumentů (doklady k prokázání způsobilosti zasílá každý účastník projektu + hlavní uchazeč zasílá potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky TA ČR (nejpozději 13.6.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR. Podepsaný dokument Čestné prohlášení za uchazeče (ČVUT v Praze) včetně potvrzení o doručení datovou schránkou na TA ČR je k dispozici na SharePoint (po přihlášení).

08.06.2022 MV ČR - program OPSEC - 1. veřejná soutěž

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (Program OPSEC). 

Návrhy projektů do VS programu OPSEC musí být podávány prostřednictvím informačního systému TA ČR ISTA (nejpozději 8.6.2022, 16:00:00) a zaslání následujících dokumentů (potvrzení podání elektronického návrhu projektu) prostřednictvím datové schránky MV ČR (nejpozději 8.6.2022, 23:59:59).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách MV ČR.

POZOR! Nepřímé náklady (metodou "flat rate") jsou možné jen do výše 10 % se součtu skutečným vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů.