Systémové upozornění
Hlavní informace

   vyprodukovala za svůj chod řadu významných osobností. Několik z nich vám zde představíme.

 

Ing. Dana Drábová, Ph.D. - Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Po ukončení studia na FJFI ČVUT (1985) se zpočátku zabývala problematikou přírodních zdrojů záření, po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v dubnu 1986 problematikou související s monitorováním radiační situace, vnitřní kontaminace osob a otázkami souvisejícími s havarijní připraveností státu pro případ radiační havárie. Později se zapojila do řešení obecné problematiky ochrany před ionizujícím zářením a podílela se na přípravě právních předpisů v této oblasti. Od května 1996 pracovala jako ředitelka Státního ústavu radiační ochrany. Na základě rozhodnutí vlády ČR byla dne 1. 11. 1999 jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zúčastnila se řady expertních misí MAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích (Arménie, Moldávie, Uzbekistán, Ukrajina, Jordánsko, Pákistán, Čína apod.). V květnu 2002 ukončila postgraduální doktorské studium na FJFI ČVUT v oboru jaderná fyzika obhajobou doktorské dizertační práce na téma „Vybrané metody mapování kontaminace rozsáhlých území radionuklidy“. Je členkou vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, vědecké rady Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., a vědecké rady Centra výzkumu Řež, s.r.o. Dále je zástupcem ČR v Poradním výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele MAAE a předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

 

Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. - Vedoucí skupiny radiační biofyziky na Oddělení dozimetrie záření, ÚJF AV ČR / Klinický radiologický fyzik v radioterapii ve VFN / Vyučující na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze

V červnu 2011 dokončila své magisterské studium na KDAIZ FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. V rámci svého magisterského studia se věnovala stanovením rentgenových spekter ze zeslabovacích křivek diagnostických svazků na SÚRO, v.v.i. V roce 2010 začala působit na Oddělení dozimetrie záření, Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ODZ), kde pokračovala jako doktorský student do září 2018, kdy obhájila na KDAIZ FJFI ČVUT svou disertační práci o buněčné odezvě na protonové záření. Za své práce, studentské i vědecké, dostala několik tuzemských i mezinárodních ocenění, například Bequerel prize 2018, cenu ČSOZ 2019, Cenu Josefa Hlávky 2020 aj.

Od září 2012 do října 2017 působila jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech, s.r.o. V roce 2017 získala speciální způsobilost v oboru radiologická fyzika s označením specialisty klinický radiologický fyzik. Od října 2018 začala pracovat jako odborný pracovník na KDAIZ FJFI ČVUT. Od června 2019 do konce 2020 byla na postdoktorandské pozici na oddělení translační radioonkologie v ONCORAY v Německu. Od 2021 je zpět na ODZ a na KDAIZ. Od února 2022 je na ODZ vedoucí skupiny radiační biofyziky. Aby se nenudila, tak od září 2022 začala navíc působit jako klinický radiologický fyzik v radioterapii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Ing. Tomáš Veselský, Ph.D. - Vedoucí radiologický fyzik na Ústavu radiační terapie ÚVN-VoFN Praha


V roce 2009 dokončil magisterské studium na KDAIZ FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. Ihned po dokončení studia nastoupil jako radiologický fyzik na Radioterapeutickém oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Na konci roku 2014 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru Radiologická fyzika v radioterapii. Stal se tak klinickým radiologickým fyzikem. V období od ledna do dubna roku 2015 pracoval jako odborný konzultant na Research Institute of Clinical Medicine v Tbilisi, Gruzie. Zde pomáhal uvádět do klinického provozu radioterapeutické pracoviště se dvěma lineárními urychlovači. Po svém návratu do České republiky přijal k pozici klinického radiologického fyzika ve Fakultní nemocnici v Motole navíc nabídku částečného úvazku jako klinický radiologický fyzik na Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce, kde získal první zkušenosti se stereotaktickou radiochirurgií při práci na Leksellově gama noži. Práci v Nemocnici Na Homolce ukončil v roce 2017 z důvodu podílení se na postupném uvádění do klinického provozu tří lineárních urychlovačů na Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol. Zde poté zavedl stereotaktickou radioterapii pomocí fotonových svazků bez homogenizačního filtru a také motion management při ozařovaní pacientů v hlubokém nádechu a pomocí ITV konceptu. Obě léčebné modality byly dále rozvíjeny po jeho odchodu.
V roce 2017 také dokončil doktorské studium na KDAIZ FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. Úspěšně obhájil disertační práci na téma dozimetrie malých ozařovacích polí. V rámci své práce se věnuje vzdělávání budoucích radiologických fyziků na KDAIZ FJFI ČVUT a specializačním vzdělání radiologických fyziků v oboru radioterapie.
V roce 2020 se stal vedoucím radiologickým fyzikem na Ústavu radiační terapie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Na tomto pracovišti se svým týmem uvedl do klinického provozu robotický radiochirurgický systém CyberKnife. V roce 2021 byl úspěšně ozářen historicky první pacient v ÚVN. I v tuto chvíli se svým týmem dále neúnavně pracuje na tom, aby Vojenská nemocnice dělala dobré jméno stereotaktické radioterapii a radiochirurgii v celé České republice.

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. - Vedoucí Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Fakultní nemocnice Olomouc

V roce 2003 dokončil studium na KDAIZ v oboru Jaderné inženýrství se zaměřením Radiační fyzika v medicíně. V rámci výzkumného úkolu a diplomové práce se zaměřil na nukleární medicínu. Po skončení studia nastoupil na pozici radiologického fyzika na Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku v oboru Fyzika a přístrojová technika v nukleární medicíně a je tedy klinickým radiologickým fyzikem pro tento obor. V roce 2009 se stal vedoucím Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, na kterém v současné době pracuje celkem 12 radiologických fyziků, techniků, asistentů, biomedicínských inženýrů a jiných odborných pracovníků. Jeho pracoviště svojí činností poskytuje podporu v oblastech fyzikálních, technických a také v oblasti radiační ochrany pro nukleární medicínu, radiodiagnostiku a radioterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc a organizuje specializační vzdělávání radiologických fyziků v nukleární medicíně a radioterapii.  V roce 2009 zahájil doktorandské studium v oboru Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI, ČVUT Praha, které úspěšně ukončil. Od roku 2006 do 2018 byl členem výboru České společnosti fyziků v medicíně, v letech 2010-2018 na pozici předsedy společnosti. Je stálým organizátorem ESMPE škol EFOMP konaných od roku 2013 na KDAIZ. Od roku 2017 se aktivně zapojil do činností EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) postupně na pozicích Assistant Secretary General (2017), Secretary General (2018-2020) a Treasurer (2021-2023).

Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., MIPEM, CSci 

V roce 2000 absolvoval magisterské studium v oboru Radiační fyzika v medicíně na FJFI ČVUT v Praze. Pokračoval v doktorském studiu a zároveň pracoval jako radiologický fyzik na radioterapii Fakultní nemocnice v Motole. V letech 2002-2003 pracoval na výzkumném projektu v AKH Wien (Rakousko). Téma projektu – extrakraniální stereotaktická radioterapie –  pak tvořila hlavní náplň  jeho doktorské práce, kterou obhájil v roce 2006. V letech 2003 – 2007 působil na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI, kde se výrazně podílel na první akreditaci nového zdravotnického studijního oboru Radiologická fyzika. Zároveň se jako místopředseda věnoval práci ve výboru České společnosti fyziků v medicíně – nově ustaveného profesního sdružení radiologických fyziků v České republice. V roce 2007 odešel do Velké Británie, kde dva roky působil jako radiologický fyzik na nově budované radioterapii v Oxford University Hospitals. V této době také získal jak českou (Klinický radiologický fyzik v radioterapii), tak britskou profesní registraci (Clinical Scientist – Medical Physicist). V roce 2009 získal pozici radiologického fyzika na nově ustavené radioterapii při The London Clinic a podílel se na jejím uvedení do klinického provozu. Od roku 2011 do 2016 zde působil na pozici Deputy Chief Physicist a kromě klinické a odborné práce se věnoval také managementu oddělení, včetně role Medical Physics Expert do které byl jmenován. Je členem britského Institute of Physics and Engineering in Medicine, American Association of Physicists in Medicine a Oborové rady doktorského studijního oboru Jaderné inženýrství (dříve Radiologická fyzika) na ČVUT v Praze. V letech 2017 až 2019 se jako vedoucí radiologický fyzik podílel na klinickém provozu, managementu a revizi pracovních postupů Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V letech 2020 až 2022 působil jako vedoucí fyzik radioterapie Oddělení radiační ochrany VFN v Praze. Od roku 2020 pracuje také jako primárně výzkumný radiologický fyzik ve FN Ostrava a také jako konzultant pro firmu STARGEN-EU zejména jako radiologický fyzik pro přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability systému Cyberknife. Příležitostně publikuje odborné články, kapitoly i celé monografie v národních i globálních periodikách resp. vydavatelstvích.