Systémové upozornění
Hlavní informace

   vyprodukovala za svůj chod řadu významných osobností. Několik z nich vám zde představíme.

 

Ing. Dana Drábová, Ph.D. - Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Po ukončení studia na FJFI ČVUT (1985) se zpočátku zabývala problematikou přírodních zdrojů záření, po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v dubnu 1986 problematikou související s monitorováním radiační situace, vnitřní kontaminace osob a otázkami souvisejícími s havarijní připraveností státu pro případ radiační havárie. Později se zapojila do řešení obecné problematiky ochrany před ionizujícím zářením a podílela se na přípravě právních předpisů v této oblasti. Od května 1996 pracovala jako ředitelka Státního ústavu radiační ochrany. Na základě rozhodnutí vlády ČR byla dne 1. 11. 1999 jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zúčastnila se řady expertních misí MAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích (Arménie, Moldávie, Uzbekistán, Ukrajina, Jordánsko, Pákistán, Čína apod.). V květnu 2002 ukončila postgraduální doktorské studium na FJFI ČVUT v oboru jaderná fyzika obhajobou doktorské dizertační práce na téma „Vybrané metody mapování kontaminace rozsáhlých území radionuklidy“. Je členkou vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, vědecké rady Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., a vědecké rady Centra výzkumu Řež, s.r.o. Dále je zástupcem ČR v Poradním výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele MAAE a předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. - Vedoucí Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Fakultní nemocnice Olomouc

V roce 2003 dokončil studium na KDAIZ v oboru Jaderné inženýrství se zaměřením Radiační fyzika v medicíně. V rámci výzkumného úkolu a diplomové práce se zaměřil na nukleární medicínu. Po skončení studia nastoupil na pozici radiologického fyzika na Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku v oboru Fyzika a přístrojová technika v nukleární medicíně a je tedy klinickým radiologickým fyzikem pro tento obor. V roce 2009 se stal vedoucím Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, na kterém v současné době pracuje celkem 12 radiologických fyziků, techniků, asistentů, biomedicínských inženýrů a jiných odborných pracovníků. Jeho pracoviště svojí činností poskytuje podporu v oblastech fyzikálních, technických a také v oblasti radiační ochrany pro nukleární medicínu, radiodiagnostiku a radioterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc a organizuje specializační vzdělávání radiologických fyziků v nukleární medicíně a radioterapii.  V roce 2009 zahájil doktorandské studium v oboru Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI, ČVUT Praha, které úspěšně ukončil. Od roku 2006 do 2018 byl členem výboru České společnosti fyziků v medicíně, v letech 2010-2018 na pozici předsedy společnosti. Je stálým organizátorem ESMPE škol EFOMP konaných od roku 2013 na KDAIZ. Od roku 2017 se aktivně zapojil do činností EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) postupně na pozicích Assistant Secretary General (2017), Secretary General (2018-2020) a Treasurer (2021-2023).

Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., MIPEM, CSci - Vedoucí fyzik radioterapie Oddělení radiační ochrany VFN v Praze

V roce 2000 absolvoval magisterské studium v oboru Radiační fyzika v medicíně na FJFI ČVUT v Praze. Pokračoval v doktorském studiu a zároveň pracoval jako radiologický fyzik na radioterapii Fakultní nemocnice v Motole. V letech 2002-2003 pracoval na výzkumném projektu v AKH Wien (Rakousko). Téma projektu  – extrakraniální stereotaktická radioterapie –  pak tvořila hlavní náplň  jeho doktorské práce, kterou obhájil v roce 2006. V letech 2003 – 2007 působil na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kde se výrazně podílel na vytvoření nového studijního oboru Radiologická fyzika. Zároveň se věnoval práci ve výboru České společnosti fyziků v medicíně – nově ustaveného profesního sdružení radiologických fyziků v České republice. V roce 2007 odešel do Velké Británie, kde dva roky působil jako radiologický fyzik na nově budované radioterapii v Oxford University Hospitals. V této době také získal jak českou (Klinický radiologický fyzik v radioterapii), tak britskou profesní registraci (Clinical Scientist – Medical Physicist). V roce 2009 získal pozici radiologického fyzika na nově ustavené radioterapii při The London Clinic a podílel se na jejím uvedení do klinického provozu. Od roku 2011 do 2016 působil také na pozici Deputy Chief Physicist a kromě klinické a odborné práce se věnoval také managementu oddělení.  Pavel byl také jmenován a působil jako jeden ze dvou Medical Physics Experts v rámci oddělení Medical Physics. Je členem britského Institute of Physics and Engineering in Medicine, American Association of Physicists in Medicine a Oborové rady doktorského studijního oboru Radiologická fyzika na ČVUT v Praze. V letech 2017 až 2019 se jako vedoucí radiologický fyzik podílel na klinickém provozu, managementu a revizi pracovních postupů Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od jara 2020 působí jako vedoucí fyzik radioterapie Oddělení radiační ochrany VFN v Praze a zároveň částečně jako primárně výzkumný radiologický fyzik ve FN Ostrava a příležitostně také pro firmu STARGEN-EU jako fyzik pro přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability systému Cyberknife. Příležitostně publikuje odborné články, kapitoly i celé monografie v globálních periodikách resp. vydavatelstvích.