Systémové upozornění
Hlavní informace

Obecná struktura práce

 1. Titulní list
 2. Zadání práce
 3. Prohlášení
 4. (Poděkování)
 5. Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 6. Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 7. Text záverečné práce:
  1. Úvod
  2. Vlastní text záverečné práce
  3. Závěr
 8. Seznam použitých zdrojů
 9. (Terminologický slovník, seznam zkratek – může být i na začátku práce)
 10. (Seznam tabulek)
 11. (Seznam obrázků)
 12. Přílohy
 • Části uzavřené do závorek jsou nepovinné.
 • Rozumný počet kapitol (asi 5-6 kapitol včetně úvodu a závěru, tj. 3-4 očíslované).
 • Rozsah práce by měl být min. ~25 stran (u bakalářské práce) a min. ~45 stran u diplomové práce (nepočítaje úvodních stránek a příloh, tj. počítaje výše uvedenou část 7).

Úvod práce

Obsah:

 • vymezení tématu práce (a důvod výběru tématu)
 • vymezení cíle/cílů práce (a jeho smysl)
 • způsob/metoda dosažení cíle (velmi stručně)
 • předpoklady a omezení práce

Rozsah:

 • většinou 1 strana
 • nerozděluje se na podkapitoly

Závěr práce

Obsah:

 • shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl
 • přínos autora práce k řešené problematice
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků
 • možné pokračování práce (resp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti) – nemusí být řešena Vaší osobou

Rozsah

 • většinou 1-2 strany

Co udělat před odevzdáním?

Základní informace

 • v řádném termínu se přihlásit ke SZZ, viz přehled termínů
 • v řádném termínu odevzdat práci, viz přehled termínů

Před tiskem

 • přečtěte si důkladně celou práci
 • udělejte korekturu gramatiky, stylistiky, atd. (v tomto směru dost pomáhá pokud si práci přečte práci osoba, která se v oboru nepohybuje, tj. nezamýšlí se nad obsahem práce, ale soustředí se jen na větnou skladbu)
 • práce se většinou tiskne jednostranně na A4 (pouze vložené zadání práce je oboustranné) – vypadá to lépe, nicméně ani oboustranný tisk není zakázaný

Vazba a desky

 • práce je nutné svázat do pevné vazby
  • dle Příkazu rektora č. 4/2016 (k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT) není vysázení vysokoškolských kvalifikačních prácí (bakalářské, resp. diplomové práce) písmem Technika povinnédesky vysokoškolských kvalifikačních prací by však měly mít jednotný vzhled stanovený v Grafickém manuálu identity (dle dostupných informací má písmo Technika, a tedy bez problémů tiskne aktuálně doporučenou úpravu desek závěrečných prací, společnost Repro Fetterle nebo Powerprint-diplomka24.cz)
 • před svázáním vložíte do práce také (oboustranné) zadání práce, přičemž v jednom z výtisků bude originál, v ostatních bude (oboustranná) kopie

Počet kopií, termín odevzdání

 • práce se odevzdává na sektetariátu katedry v termínu daném harmonogramem akademického roku
 • v tištěné (a svázané verzi) stačí odevzdat 2 výtisky (jeden pro knihovnu ČVUT, druhý pro katedru, pokud chcete další výtisk pro sebe nebo školitele, nechte jich vyrobit více)
 • dále také odevzdejte (např. přineste na flash disku) elektronickou verzi práce (ve formátu PDF a včetně vloženého naskenovaného zadání práce), tj. PDF práce již nemusí být (jako v minulosti) vypáleno na CD, ale v případě, že k práci máte nějaké přílohy, které jsou nedílnou součástí práce a jsou mj. vhodné/nutné pro oponenta k posouzení (např. zdrojové kódy, rozsáhlé tabulky nevhodné tisku, atd., atp.), je více než doporučené CD s příslušným obsahem do práce (tj. každého výtisku) vložit 

UŽITEČNÉ:

 • vzor Bakalářské/Diplomové práce ke stažení (doc/LaTeX) ke stažení
 • další užitečné informace o psaní závěrečných prací na webu knihovny ČVUT
 • systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích