Systémové upozornění
Hlavní informace

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry, kteří mají v systemu KOS zapsán předmět dané studentské práce, musí být hotovo/podepsáno vedoucím katedry a děkanem fakulty do 30 dní od začátku semestru, ve kterém je práce zadána. Studentskou prací je myšlena zejména Bakalářská práce a Diplomová práce (a popř. Výzkumný úkol).

Doporučený postup výběru tématu práce:

  1. Vyberte si rámcové téma (nebo témata) - téma vybírejte z těch, která je vhodná/označená pro Váš studijní program, tj. Radiologická technika (RT), Jaderné inženýrství (JI), popř. Radiologická fyzika (RF)
  2. Kontaktuje zadavatele a téma si ujasněte/upřesněte
  3. Informujte sekretariát KDAIZ o domluvě se zadavatelem (tj. pravděpodobně budoucím školitelem) práce

Speciální požadavky pro RT/RF

V akreditaci bakalářského (BS) a navazujícího magisterského studia (NMS) jsou povinnými pracemi: bakalářské práce (BP - předměty 16BPRT12), výzkumný úkol (VÚ - předměty 16VURF12) a diplomová práce (DP - předměty 16DPRF12). Nepovinnou prací (v BS) je semestrální práce (SP - předmět 16SEPB), kterou je možno/nutno vypracovávat pokud školitel zvoleného tématu BP takovou přípravu vyžaduje. Vypsaná témata BP na webu katedry indikují, zda je SP školitelem vyžadována (nebo je to na vzájemné dohodě studenta a školitele). Volbu tématu BP s vyžadovanou SP je nutno učinit tak, aby obě práce na sebe mohly logicky navázat (není-li dohodnuto jinak).

Návrhy nových témat závěrečných prací je nutné předložit ke schválení minimálně 6 týdnů před započetím semestru, kdy práce začíná. Toto nařízení platí i pro  BP s povinnou/vyžadovanou SP (tj. jako by se jednalo o trojsemestrální práci). Návrh práce vyplněný v šabloně pošlete na adresu kdaiz@fjfi.cvut.cz.

Pozn.: v tabulce níže jsou témata vhodná pro bakalářský studijní obor DAIZ (tj. stará akreditace) označena jako pro studijní program JI (tj. nová akreditace)
Pozn. 2: téma, které je v tabulce přeškrtnuté je již rezervováno, tj. toto téma již si nelze vybrat

Rámcové téma práce Školitel Vhodne pro:
Využití GATE (www.opengatecollaboration.org) v nukleární medicíně Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RT, RF
Využití metod strojového učení pro dekonvoluci dat z Bonnerova spektrometru Ing. Jan Rusňák, Ph.D. JI
Potlačení fotonického pozadí při detekci neutronů s pomocí analýzy tvaru signálu Ing. Jan Rusňák, Ph.D. JI
Dozimetrie pomocí pixelového detektoru Timepix3 Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D. JI
Scintilační a luminiscenční vlastnosti nových materiálů odvozených od Y3Al5O12 granátů dopovaných ionty Eu2+ vhodných pro detekci rentgenového záření a záření gama a pro konstrukci laditelných zdrojů bílého světla Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. JI
Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních granátů s různou stechiometrií Ing. Jan Pejchal, Ph.D. JI
Nové detektory neutronů využívající scintilátory obsahující Gd a 10B doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
Scintilátory s velmi rychlou odezvou doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
Tvarová a amplitudová diskriminace neutron-gama u anorganických scintilátorů obsahujících 10B doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
Metody charakterizace časových vlastností scintilátorů doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
Vývoj kompaktního detektoru SXRM pro kosmické aplikace Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. JI
Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. JI
Studium moderních křemíkových fotodetektorů a jejich chování za velmi nízkých teplot RNDr. Jan Smolík, Ph.D. JI
Stanovení dávkového profilu ozařovače Gammacell-220 pomocí Frickeho dozimetru, modifikovaného Frickeho gelového dozimetru a termoluminiscenčních dozimetrů Mgr. Hana Průšová, Ph.D. JI
Zářením indukované defekty v optických materiálech. Studium korelovanými metodami EPR a TSL. Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. JI
Inženýrství nanomateriálů s požadovanými vlastnostmi Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. JI
Příprava a charakterizace nových materiálů na bázi sulfidových sloučenin pro optické aplikace prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
Příprava a růst krystalů nových scintilační materiálů na bázi alkalicko-měďných halogenidů a charakterizace jejich vlastností prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
Růst monokrystalů nových alkalicko-olovnatých halogenidů a charakterizace jejich vlastností pro scintilátory a infračervené lasery prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
Metody automatizované identifikace radionuklidů ve spektrech plastových a NaI detektorů doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. JI
Metody stanovení dozimetrických veličin ve fotonových polích ze spektrometrických dat ze spektrometru s anorganickým scintilátorem doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. JI
Stanovení základních přístrojových parametrů systému Color X-Ray Camera Ing. Pavel Novotný, Ph.D. JI
Verifikace účinnostní kalibrace spektrometru gama stanovené programem ISOCS/LabSOCS Ing. Pavel Novotný, Ph.D. JI
Digitální zpracování signálu z detektorů ionizujícího záření pomocí programovatelných obvodů Ing. Pavel Novotný, Ph.D. JI 
Optimalizace parametrů pro AMS měření uhlíku C-14 Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
Studium zobecněných partonových distribucí v produkci mezonů na experimentu COMPASS, CERN Ing. Kamil Augsten, Ph.D. JI
Kalibrace a upgrade dráhového driftového detektoru Straw na experimentu COMPASS/AMBER, CERN Ing. Kamil Augsten, Ph.D. JI
Užití 3D tisku pro tvorbu kalibračních fantomů pro nukleární medicínu doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. RT, RF
Analýza základních parametrů digitálních radiografie a její porovnání s klasickou filmovou radiografií Ing. Zbyněk Zavadil JI
témata studentských prací nabízených pracovníky ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i. ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i. JI
témata Bakalářských, Diplomových i Disertačních prací od Ing. Vladimíra Linharta, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. JI, RT, RF