Systémové upozornění
Hlavní informace

Založení Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) v roce 1963 je spojeno se jménem profesora Františka Běhounka (1898 - 1973). Prof. Běhounek byl jedním ze zakladatelů Fakulty technické a jaderné fyziky (FTJF), předchůdkyně dnešní Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Od roku 1957 řídil Katedru jaderné chemie a v roce 1963 se stal vedoucím nově zřízené katedry dozimetrie, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. Současně vedl i dozimetrické oddělení Ústavu jaderné fyziky ČSAV a v roce 1972 byl jmenován ředitelem Laboratoře radiologické dozimetrie ČSAV, která z tohoto oddělení vznikla. Tato personální unie významně rozšiřovala experimentální možnosti katedry, okruh přednášejících na katedře i množství témat, kterým se pracovníci katedry tehdy věnovali. Mezi nejvýznamnější výzkumné aktivity katedry patřily v této době práce o radioaktivitě hornin, vody a ovzduší, práce z oblasti dozimetrie ionizujícího záření a práce z oblasti aplikací ionizujícího záření. Katedra pod vedením Prof. Běhounka vychovala řadu absolventů, kteří se významně zapsali do vývoje oboru. Na řadu vědeckých výsledků dosažených na katedře v této době navazují naše dozimetrická pracoviště dodnes.


Ve svém dalším vývoji v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se katedra pod vedením profesora Josefa Šedy orientovala více na spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti, zejména s tehdejším Výzkumným ústavem přístrojů jaderné techniky TESLA Přemyšlení a Ústavem pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze. Široký rámec výzkumným pracím poskytly též úkoly orientované na dozimetrické systémy a metody pro potřeby armády.

V devadesátých letech se pod vedením prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. posouvá orientace výzkumu i výuky výrazněji k aplikacím ionizujícího záření v medicíně, k radiační ochraně a otázkám spojeným s ionizujícím zářením v životním prostředí. Ke katedře se připojuje laboratoř mikrotronu (dnes zpět pod správou ÚJF AV ČR, v.v.i.), ve spolupráci s dalšími pracovišti ČVUT v Praze vzniká v jejím rámci Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek. Katedra se zapojuje do mezinárodní spolupráce na programech CERN. K původnímu jedinému široce pojatému inženýrskému studijnímu zaměření na dozimetrii a aplikace ionizujícího záření přibývá nejprve bakalářské zaměření orientované na problematiku radioaktivity v přírodním prostředí a později i bakalářské, inženýrské, resp. i doktorské zaměření směřované k problematice lékařské radiologické fyziky, resp. techniky. Těmito změnami je dotvořena stávající podoba katedry. Pracovníci katedry i v dnešní době úzce spolupracují s významnými českými, evropskými, ale i světovými pracovišti a univerzitami v oblasti dozimetrie, radiační ochrany, ale i např. již zmíněné radiologické fyziky. V červnu 2014 se vedoucím katedry stal prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D..