Systémové upozornění
Hlavní informace

V roce 2003 absolvoval zaměření Radiační fyzika v medicíně na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ FJFI). Během postgraduálního studia, které úspěšně dokončil v roce 2007, se specializoval na dozimetrii vnitřního ozáření. Vědecky se orientuje na aplikace výpočetních metod v radiační ochraně, studium biokinetiky radionuklidů v lidském těle a výpočty dávek od inkorporovaných radionuklidů. Aktivně se podílel na experimentu DIRAC (CERN) a současně je zapojen do projektů NOvA a DUNE (Fermilab). Mezi lety 2003 a 2010 byl souběžně s prací na FJFI zaměstnán ve Státním ústavu radiační ochrany. Dlouhodobě se podílel a činnosti dvou pracovních skupin European Radiation Dosimetry Group (EURADOS), aktivně vyučoval v pěti pregraduálních a jednom postgraduálním předmětu. V roce 2014 obhájil habilitační práci, o rok později se stal garantem doktorského studijního programu Radiologická fyzika a v roce 2019 i garantem magisterského studijního programu stejného jména. Od léta 2023 spolupracuje s fakultou už jen jako externista, kmenově je zaměstnancem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Ve volném čase se věnuje zpěvu ve smíšeném sboru.