Systémové upozornění
Hlavní informace

Pro hladký průběh řízení k Obhajobě Disertační práce je třeba, aby práce splňovala náležitosti uvedené v Směrnici proděkana pro vědu a výzkum č. 1/2023.

K přihlášení k Obhajobě disertační práce je třeba na oddělení pro vědu a výzkum odevzdat:

  1. disertační práci ve 3 vyhotoveních a též elektronicky (v podobě PDF souboru)
  2. posudek školitele disertační práce
  3. vyplněnou a podepsanou žádost o obhajobu disertační práce
  4. publikační list (vzor ke stažení)
  5. strukturovaný životopis