Systémové upozornění
Hlavní informace

Radiologická technika (tříleté bakalářské studium - BS) je zdravotnický obor, dle zákona 96/2004 Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění. Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně na bakalářské úrovni. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik. Výuka je koncipována tak, že absolvent programu má základní znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. Na studium radiologické techniky přímo navazuje navazující magisterské studium Radiologické fyziky.

Radiologická fyzika (dvouleté navazující magisterské studium - NMS) je zdravotnický obor, dle zákona 96/2004 Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění. Radiologická fyzika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent seznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví.

Základní informace

Radiologický technik vykonává činnosti související s radiační ochranou zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon), v platném znění, zejména asistuje radiologickému fyzikovi, a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči. Radiologický fyzik zajišťuje radiační ochranu od zdravotnických přístrojů dle zákona 263/2016 Sb. ve zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné a diagnostické péči.

Rentgenová diagnostika

V rámci studia rentgenové diagnostiky se studenti podrobně seznámí s přístroji využívajícími ionizující záření k zobrazení tkání v lidském těle (RTG, CT), ale také s některými zobrazovacími metodami pracujícími na jiném principu (magnetická rezonance-MRI, ultrazvuk). Další obsáhlou částí je měření veličin pro stanovování dávek v pacientovi při ozáření, pro popis zdrojů ionizujícího záření a pro účely radiační ochrany.


Radioterapie

Základním principem radioterapie je ničení nádorových buněk pomocí ionizujícího záření za současného šetření okolních zdravých tkání. Studenti se učí nejenom fyzikálně-radiobiologické principy účinku záření na živou tkáň, ale také techniky a technologie ozařování, které v posledních letech zaznamenávají prudký rozvoj. Důraz je také kladen na aplikaci znalostí detekce a dozimetrie ionizujícího záření a jejich specifik pro radioterapii.


Nukleární medicína

Využívá otevřené zářiče pro diagnostiku a terapii v medicíně (pacientovi se aplikuje radionuklid do těla). Studenti získávají detailní přehled o jednotlivých zobrazovacích metodách (single-photon emission computed tomography SPECT, positron-emission tomography PET), o výrobě radiofarmak, o popisu veličin a výpočtech dávky v pacientovi. Diagnostické metody jsou také nedílně spjaty se zpracováním obrazu, kterému je věnována náležitá pozornost.

 

Radiologická technika

Znalosti

Výuka je koncipována tak, že absolvent studijního programu Radiologická technika má znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření, detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Část výuky je též zaměřena na programování automatizovaného zpracování dat a informační technologie ve zdravotnictví. Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívající ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie a fyziologie člověka. Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření (s důrazem na oblast zdravotnictví). Součástí studia v tomto programu jsou exkurze i odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny, kde se studenti s prací radiologického technika přímo seznamují.

Dovednosti

Absolvent studijního programu Radiologická technika je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§21), ve znění pozdějších předpisů. 

Uplatnění

V rámci studijního programu jsou absolventi připravováni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích. Vzhledem k znalostem fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou. Profese radiologického technika ve zdravotnictví má těžiště v radiační ochraně, provádění rutinních postupů programů zajištění jakosti (včetně a zejména dozimetrických měření) a především v asistenci radiologickému fyzikovi na pracovišti v převážné většině jeho činností. Prakticky se jedná o provádění zkoušek provozní stálosti, případně zkoušek dlouhodobé stability, zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření, tvorba místních radiologických standardů, stanovování místních diagnostických referenčních úrovní, účast na zavádění nových diagnostických metod, výpočet dávek obdržených pacienty a mnoho dalších činností.

 

Radiologická fyzika

Znalosti

Výuka je koncipována tak, že absolvent programu má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent detailně obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má detailní přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Vzhledem k orientaci programu na oblast zdravotnictví má dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie a fyziologie člověka. Těsný kontakt s moderními trendy v programu zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. Během celého studia je kladen velký důraz na samostatnou, vědecky koncipovanou, práci, což zajišťuje vysokou míru samostatnosti a adaptability absolventa.

Dovednosti

Absolvent studijního programu Radiologická fyzika je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický fyzik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§25), ve znění pozdějších předpisů.

Uplatnění

V rámci programu jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických fyziků na odděleních rentgenové diagnostiky, radioterapie i nukleární medicíny nebo přímo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, zejména v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Vzhledem k širokým znalostem ve fyzikálních principech radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Radiologický fyzik si obvykle vybírá jednu ze specializací, jíž se bude nadále věnovat – rentgenová diagnostika, radioterapie nebo nukleární medicína.

  • Radiologický fyzik v rentgenové diagnostice se zabývá především zavedením pravidelných testů všech RTG zařízení v daném ústavu a dohlíží na jejich vykonávání. Dále se zabývá principy radiační ochrany v klinické praxi, zejména stanovováním a optimalizací dávek v pacientech při ozáření. Důležitou součástí je také sledování možností zlepšení diagnostických obrazů za současného zachování nebo snížení dávek v pacientovi (nastavení parametrů RTG, matematické modely práce s obrazem...).
  • Radiologický fyzik v radioterapii se věnuje zavádění nových technologií a technik do praxe, je zodpovědný za správný chod ozařovacích přístrojů (lineární urychlovač, simulátor, kobaltový ozařovač, cyklotron, synchrotron), na kterých vykonává pravidelné testy (měření). Jeho prací je také dohlížení a zlepšování radiační ochrany na pracovišti. Podílí se na plánování radioterapie a je důležitým konzultantem pro fyzikálně-technické aspekty léčby pomocí radioterapie.
  • Radiologický fyzik v nukleární medicíně zavádí a dohlíží na testování a kalibraci přístrojů používaných k diagnostice (SPECT, PET, PET/CT...), dohlíží na radiační ochranu při aplikacích a práci s radiofarmaky, která je v tomto oboru nesmírně důležitá. Zabývá se také modely pro výpočet aplikované aktivity a výsledné dávky v pacientovi a také možnostmi pro snížení radiační zátěže pacientů - jedná se o širokou škálu fyzikálně-matematických problémů, které čekají na vyřešení od školených odborníků.

Uplatnění může absolvent však také velmi dobře najít v zaměstnáních zabývajících se radiační ochranou (SÚRO, v.v.i.), jadernou bezpečností (SÚJB) i aplikací či detekcí ionizujícího záření mimo zdravotnictví (ČMI, soukromé subjekty jako např. VF, a.s.UJP PRAHA, a.s.ÚJV Řež, a.s., …).

Ve Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO, v.v.i.) se může radiologický fyzik podílet na provádění nezávislých prověrek (auditů) ozařovačů nebo technik (např. IMRT). Součástí jeho práce může být posuzování dokumentace zkoušek ozařovačů nebo také příprava doporučení pro zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. V rámci výzkumu se může zabývat např. filmovou dozimetrií, dozimetrií pomocí termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) nebo poměrně novou metodou opticky stimulované luminiscence (OSL). Součástí pracovní náplně bývá také pedagogická činnost (přednášky, semináře, …).

Ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) může radiologický fyzik najít uplatnění např. jako inspektor jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany. Mezi pracovní činnosti inspektora radiační ochrany patří např. zpracování metodických pokynů pro státní dozor nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, zpracování návrhů právních předpisů v oblasti radiační ochrany, posuzování stavu ozáření a zpracování návrhů postupů k usměrňování ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a v důsledku lékařských expozic a konzultační a poradenská činnost v oblasti radiační ochrany.

Mezi činnosti, které může radiologický fyzik vykonávat v Českém metrologickém institutu (ČMI) patří např. kalibrace a ověřování měřidel (např. ionizačních komor pro měření absorbovaných dávek). Kalibrací měřidla se dosahuje toho, že jsou buď přičleněny hodnoty měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo se stanoví korekce vůči indikovaným hodnotám. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Společnost VF, a.s. nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany jako jsou např. dodávky ozařovačů pro lékařské účely nebo dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra. Společnost také disponuje akreditovanou kalibrační laboratoří ionizujícího záření. Mezi činnosti, které může radiologický fyzik v této společnosti vykovávat, patří např. provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření, navrhování a výpočty detekčních systémů a řešení problematiky dávek pacientů a radiačních pracovníků.

Společnost UJP PRAHA, a.s. se orientuje na vysoce specializované strojírenství s použitím vlastních špičkových technologií. Vyrábí např. kobaltové ozařovače a rentgenové simulátory. V oblasti dozimetrie tady může radiologický fyzik měřit data pro plánovací systém a provádět přejímací zkoušky ozařovače. Dále tady může radiologický fyzik najít uplatnění při vývoji nového software (plánovací a verifikační systém), při vývoji nových detekčních systémů, při výpočtech stínění ozařoven nebo při školení práce s ozařovačem a příslušným software.

Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, a.s. se zaměřuje na využití jaderných technologií v různých oborech. V ústavu se může radiologický fyzik věnovat např. výzkumu, vývoji a výrobě radiofarmak. Tyto radiofarmaka ústav dodává celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice a v zahraničí. Ústav provozuje také dvě detašovaná pracoviště: PET Centrum Praha v Nemocnici Na Homolce a PET Centrum Brno v Masarykově onkologickém ústavu. V ústavu se fyzik může zabývat také řešením komplexního systému zajištění radiační ochrany pracovišť III. kategorie s otevřenými zdroji ionizujícího záření. Mimo to tady lze nalézt uplatnění např. v gama spektrometrii zkušebních těles reaktorových nádob.

Výzkumem a vývojem radiofarmak, zejména krátce žijících pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET), se může radiologický fyzik zabývat také v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČRv.v.i. (ÚJF AV ČR, v.v.i.). V ústavu se dále může podílet např. na modelování radiobiologického mechanismu protonů a lehkých iontů v buňkách a tkáních.

 

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz, popř. garantům studijních programů prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. (BS) nebo doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. (NMS).