Systémové upozornění
Hlavní informace

Bakalářské studium a navazující magisterské studium Vyřazování jaderných zařízení z provozu jsou v Evropě unikátní programy, po jejichž vystudování je uplatnění v praxi více než jisté. Poskytuje společné studium na třech odborných katedrách (katedře jaderných reaktorůkatedře jaderné chemie a katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření) a umožňuje tak získat perfektní přehled z toho nejzajímavějšího, co se zde učí. Je výbornou volbou pro toho, koho táhne jaderný reaktor, ale zároveň chce něco více - porozumět ochraně před ionizujícím zářením, umět si něco změřit i namodelovat, dovědět se co se děje s palivem a dalšími odpady, jak řešit staré i nové ekologické zátěže,... Semináře s odborníky a zapojení do řešení reálných projektů je nejlepší cestou k snadnému přechodu ze školy do světa skutečného vyřazování.

Základní informace

Co vlastně znamená proces vyřazování? Znamená kompletně uzavřít a zpracovat vzniklé odpady z provozů, které nějakým způsobem nakládaly se zdroji ionizujícího záření. Protože je to proces velmi komplexní, jeho řízení vyžaduje vysoce kvalifikované experty se znalostmi nejen samotných jaderných či jiných zařízení, jejich konstrukcí a funkcí, ale i v oblastech radioaktivních odpadů, chemie, legislativy, ekonomie, plánování, analýz a bezpečnosti. Zdaleka ne všechny části takových provozů jsou kontaminované radioaktivními látkami, proto je základní úlohou všechny odpady proměřit, roztřídit a uložit tak, aby životní prostředí bylo co nejméně zasaženo, a aby co největší množství materiálu mohlo být někde znovu použito. Proto velkou částí požadovaných vědomostí jsou znalosti radiační ochrany, opírající se o porozumění negativních biologických účinků ionizujícího záření a jeho interakce s hmotou, a nové atomové legislativy.

Znalosti

Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu je zvláštní tím, že nabízí společné studium na třech katedrách. Znalosti absolventů proto budou komplexní a v podstatě jedinečné. Studijní program je sestaven kromě klasického matematického a fyzikálního základu z předmětů, vyučovaných na katedře jaderných reaktorů, katedře jaderné chemie a katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Tím je zaručen celkový přehled a nadhled nad problematikou vyřazování. Student si vybere téma své bakalářské  nebo diplomové práce na jedné ze zmíněných kateder a tím se specializuje na určitou problematiku.

Dovednosti

Jako každý absolvent jaderné fakulty budou i studenti programu Vyřazování především velmi dobře schopni analyzovat problémy a situace, a řídit jejich řešení. Širokou škálu praktických dovedností získají absolvováním řady specializovaných fyzikálních a chemických laboratorních měření (včetně praktických úloh na školním reaktoru), umožňující multioborový nadhled při řešení praktických úkolů a schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Schopnost analyzovat situaci - vybrat metody detekce, provést odpovídající měření a zhodnocení výsledků z hlediska dopadu ionizujícího záření na osoby nebo životní prostředí - je doplněna schopností tyto situace modelovat a porovnávat s realitou.

Kompetence

Díky osvojenému analytickému způsobu práce a systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi absolventi naleznou uplatnění např. na pracovištích, která využívají jaderné technologie, ionizující záření nebo radionuklidy a zejména pak při vyřazování jaderných zařízení, v oblastech řešení ekologických zátěží a radiační ochraně osob a životního prostředí. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO, v.v.i. apod. Absolvováním předmětu Radiační ochrana jsou absolventi připraveni složit zkoušku k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB, bez povinnosti absolvovat kurzy odborné přípravy. Výuka dvou světových jazyků a intenzivní kurzy organizované ve spolupráci s deseti univerzitami v Evropě zvyšují šanci na velmi dobré uplatnění v zahraničí.

Uplatnění

Jak v soukromém tak ve státním sektoru existuje v tomto oboru stálá nabídka pracovních míst. Absolvent nového studijního programu Vyřazování by měl být dobře připraven na řešení konkrétních úkolů ve firmách, provádějících vyřazování, jehož nedílnou součástí je nakládání s odpady, ať už v České republice nebo v zahraničí. Dobře se uplatní také ve vědě, výzkumu  i v průmyslu, ve státní správě a také v mezinárodních organizacích. Po skončení magisterského studia je možné navázat v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze (obory Jaderné inženýrstvíJaderná chemie) nebo jiných doktorských programů v oblasti jaderných a technických věd.

Předpokládáme, že uplatnitelnost se dále zvýší v případě očekávaného odstavování většího množství jaderných elektráren a jiných jaderných zařízení u nás, v Evropě i jinde, a to z důvodů dosažení konce jejich životnosti (ČR, SR) nebo z důvodů politických (SRN). Očekává se také postupné zvyšování kapacit skladování vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů vzhledem k pokračujícímu provozu jaderných zařízení, blízké budování hlubinných úložišť radioaktivních odpadů (většina států plánuje stavbu těchto zařízení v horizontu desítek let), atd.

V ČR i blízkém zahraničí (např. Slovenské republice, Spolkové republice Německo) působí řada společností, které se problematikou vyřazování, dekontaminací nebo nakládání s radioaktivními odpady přímo zabývají nebo vyvíjí metody a technologie pro aplikace v tomto oboru. Společnosti provozující jaderná zařízení jsou povinny se zabývat problematikou budoucího vyřazení svých technologií z provozu a již s předstihem mají zájem o pracovníky z oboru vyřazování, kteří by závěrečné etapy životního cyklu zařízení plánovali, řídili a realizovali. S tím jak se tyto závěrečné etapy blíží, zvyšuje se poptávka po kvalifikovaných pracovnících nejen ve zmíněných společnostech, ale i v oblasti státních institucí, které na jaderná zařízení dohlíží nebo mají například za úkol připravovat koncepci a infrastrukturu pro ukládání radioaktivních odpadů. Ze společností v České republice tak lze mezi budoucí zaměstnavatele absolventů oboru jmenovat např. ÚJV Řež, a.s.ČEZ, a.s.Škoda JS a.s.NUVIA a.s.SÚJBSÚRAOSÚJCHBO, v.v.i.SÚRO, v.v.i.DIAMO, s. pVF, a.s., a další. Ve Slovenské republice potom VUJE, a.s.JAVYS, a.s.Slovenské elektrárne, a.s.

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz, popř. garantům studijních programů RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. (BS) nebo doc. Ing. Mojimír Němec, Ph.D. (NMS).