Systémové upozornění
Hlavní informace

Obecná struktura práce

 1. Titulní list
 2. Zadání práce
 3. Prohlášení
 4. (Poděkování)
 5. Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 6. Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 7. Text záverečné práce:
  1. Úvod
  2. Vlastní text záverečné práce
  3. Závěr
 8. Seznam použitých zdrojů
 9. (Terminologický slovník, seznam zkratek – může být i na začátku práce)
 10. (Seznam tabulek)
 11. (Seznam obrázků)
 12. Přílohy
 • Části uzavřené do závorek jsou nepovinné.
 • Rozumný počet kapitol (asi 5-6 kapitol včetně úvodu a závěru, tj. 3-4 očíslované).
 • Rozsah práce by měl být min. ~25 stran (u bakalářské práce) a min. ~45 stran u diplomové práce (nepočítaje úvodních stránek a příloh, tj. počítaje výše uvedenou část 7).

Úvod práce

Obsah:

 • vymezení tématu práce (a důvod výběru tématu)
 • vymezení cíle/cílů práce (a jeho smysl)
 • způsob/metoda dosažení cíle (velmi stručně)
 • předpoklady a omezení práce

Rozsah:

 • většinou 1 strana
 • nerozděluje se na podkapitoly

Závěr práce

Obsah:

 • shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl
 • přínos autora práce k řešené problematice
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků
 • možné pokračování práce (resp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti) – nemusí být řešena Vaší osobou

Rozsah

 • většinou 1-2 strany

Co udělat před odevzdáním?

Základní informace

 • v řádném termínu se přihlásit ke SZZ, viz přehled termínů
 • v řádném termínu odevzdat práci, viz přehled termínů

Kontrola

 • přečtěte si důkladně celou práci, udělejte korekturu gramatiky, stylistiky, atd. (v tomto směru dost pomáhá pokud si práci přečte práci osoba, která se v oboru nepohybuje, tj. nezamýšlí se nad obsahem práce, ale soustředí se jen na větnou skladbu)
 • do PDF dokumentu práce vložte na příslušné místo podepsané prohlášení o samostatném vypracování práce 
 • do PDF dokumentu vložte na příslušné místo oficiální podepsané zadání práce (pokud zadání nemáte k dispozici, obraťte se na sekretariát katedry)

Systém odevzdání, termín odevzdání

 • práce se od ak. r. 2022/2023 odevzdává elektronicky do systému KOS, a to v termínu daném harmonogramem akademického roku (k nahrání práce do KOS je možné využít i služeb administrátorů SZZ na katedře, výhoda tohoto přístupu je možnost formální kontroly náležitostí práce administrátorem – v případě, že této možnosti plánujete využít, doporučujeme si nahrání práce do KOS přes administrátora katedry domluvit předem)
 • výtisk vytištěný a svázaný v pevných deskách se odevzdává jen v případě, že je navrženo odložení zveřejnění bakalářské/diplomové práce (ve smyslu § 47b, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)

UŽITEČNÉ:

 • vzor Bakalářské/Diplomové práce ke stažení (tady nebo tady)
 • další užitečné informace o psaní závěrečných prací na webu knihovny ČVUT
 • systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích