Systémové upozornění
Hlavní informace

Výzkumný úkol (VÚ) je přechodná fáze mezi Bakalářskou a Diplomovou prací. Student může začít pracovat na Výzkumném úkolu až po ukončení bakalářského studia (bakalářské státní závěrečné zkoušce). Výzkumný úkol většinou tématicky navazuje na Bakalářskou práci (i když to není podmínkou) a současně se stává základem pro Diplomovou práci (opět, není to podmínkou, ale vzhledem k omezenějšímu časovému prostoru pro zpracování Diplomové práce - termín odevzdání je vždy počátkem května - je to žádoucí). Více informací v Bílé Knize v sekci Zásady bakalářského a navazujícího magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze.

Jakým stylem psát Výzkumný úkol?

Výzkumný úkol se píše stejným stylem/způsobem jako Bakalářská práce (šablona pro psaní je možno použít také stejná, není nutné uvádět prohlášení o tom, že jste práci vypracovali samostatně). VÚ však již většinou neobsahuje tak rozsáhlou rešeršní část, o to více je prakticky zaměřen - experimentální/simulační/programovací/apod. část, a to včetně diskuse výsledků. Rozsah VÚ je různý, ale měl by být minimálně cca 35 stran celkem.

Kolik odevzdat výtisků?

VÚ není oficiální dokument fakulty, tj. neukládá se v tištěné verzi do knihovny. VÚ tedy stačí (po úplném schválení vedoucím VÚ) odevzdat elektronicky na adresu sekretariátu katedry, a to dle termínu odevzdání uvedeném na zadání Výzkumného úkolu (pro VÚ zadané počátkem zimního semestru je to konec srpna/začátek září následujícího kalendářního roku, pro VÚ zadané počátkem letního semestru je to polovina ledna následujícího kalendářního roku). Přesný termín odevzdání je stanoven na samotném zadání VÚ. Elektronická verze VÚ musí obsahovat naskenované (vedoucím katedry podepsané) zadání Výzkumného úkolu (sken zadání vám bude zaslán z katedry cca měsic po začátku semestru, ve kterém máte zapsán předmět 16VUDZ1/16VURF1/16VUJI1/17VUV1).

Jak se VÚ obhajuje?

Takovou zkušební obhajobou Výzkumného úkolu je prezentace dosažených výsledků v rámci předmětu 16SEMA (pro obor DAIZ povinné, pro obor RF nepovinné). Po odevzdání Výzkumného úkolu je student povinen svoji práci prezentovat před komisí (sestavenou ze zaměstnanců a doktorandů KDAIZ). K VÚ bude také vypracován oponentský posudek. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu z předmětu 16VUDZ2/16VURF2/16VUJI2/17VUV2 bude určena komisí na základě usnesení komise vycházející z doporučení školitele, návrhu oponenta a prezentace VÚ studentem. Délka prezentace je stanovena na max. 10 minut + 15 minut odpovídání na otázky oponenta a členů komise.