Systémové upozornění
Hlavní informace

CZ

V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně nabízená témata disertační prací pro studenty doktorského studia na KDAIZ, studující (plánují studovat) ve studijním programu Jaderné inženýrství (JI) - Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (DAIZ) nebo Radiologická fyzika (RF). Detailnější představu o obsahu nabízených témat prací je možno získat konzultací přímo se školitelem.

Je též možné oslovit pracovníky kateder (profesory, docenty a nehabilitované odborníky schválené Vědeckou radou jako možné školitele, viz tabulka přílohy Směrnice tajemníka č. 34) s návrhem Vámi preferovaného tématu. Následně bude také však také záležet na rozhodnutí Rady, zda příslušné téma schválí.

EN

The following table shows the currently offered dissertation topics for PhD students at KDAIZ, studying (planning to study) in the field of Nuclear Engineering (JI) - Dosimetry and Application of Ionizing Radiation (DAIZ) or in the field of Radiological Physics (RF). A more detailed idea of the content of the thesis topics offered can be obtained by consulting directly with the supervisor.

It is also possible to approach the staff of the departments (professors, docents and non-habilitated experts approved by the Scientific Council as possible supervisors, see the table in the appendix to the Secretary's Directive No. 34) with a proposal of your preferred topic. Subsequently, however, it will also depend on the decision of the Council of the field as to whether it approves the relevant topic.

# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE
FRAMEWORK THEME OF THE THESIS
ŠKOLITEL
SUPERVISOR
vhodné pro program
appropriate for the programme
1. Stanovení některých vlastností pixelového detektoru s vyčítacím čipem PHpix a zhodnocení možností jeho využití pro vybrané oblasti
Determining some properties of the pixel detector with the PHpix reading chip and evaluating the possibilities of its use for selected areas
Ing. Petr Průša, Ph.D. JI, RF
2. Využití nových oxidických anorganických scintilátorů k detekci neutronů ve směsných polích neutron/gama
Use of new oxide inorganic scintillators for neutron detection in mixed neutron/gamma fields
Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
3. Využití metod nukleární medicíny v diagnostice a terapii neurologických onemocnění
The use of nuclear medicine methods in the diagnosis and therapy of neurological diseases
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RF
4. Studium luminiscenčního a scintilačního mechanizmu materiálů na základě hliníkových granátů
Study of the luminescence and scintillation mechanism of materials based on aluminum garnets
prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
5. Environmentální studie - kontinuální monitorování radonu v atmosféře a ve vodě
Environmental studies - continuous monitoring of radon in the atmosphere and in water
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
6. GPD analýza na experimentu COMPASS
GPD analysis on the COMPASS experiment
RNDr. Jan Smolík, Ph.D. JI
7. Využitím metody gama spektrometrie k monitorování životního prostředí
Using the gamma spectrometry method to monitor the environment
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
8. Aplikace atmosférických disperzních modelů v radiační ochraně a havarijní připravenosti
Application of atmospheric dispersion models in radiation protection and emergency preparedness
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. JI
9. Studium sekundárního gama záření a jeho vlivu na reaktorovou dozimetrii
Study of secondary gamma radiation and its effect on reactor dosimetry
Ing. Michal Košťál, Ph.D. JI
10. Radiobiologie ve stereotaktické radiochirurgii
Radiobiology in stereotactic radiosurgery
Ing. Marie Davídková, CSc. RF
11. Multi-parametrické porovnání modalit radioterapie zevními fotonovými svazky
Multi-parametric comparison of external photon beam radiotherapy modalities
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF
12. Predikce toxicity radioterapie nádorů hlavy a krku
Prediction of radiotherapy toxicity of head and neck tumors
Ing. Ivana Horáková, CSc. RF
13. Nedestruktivní analýza materiálů pomocí kombinace několika rentgenových metod
Non-destructive analysis of materials using a combination of several X-ray methods
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
14. Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda
Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda
Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
15. Modelování dynamiky uvolňování radonu z důlních odvalů
Modeling the dynamics of radon release from mine tailings
Ing. Václav Štěpán, Ph.D. JI
16. Pokročilé metody vyhodnocování dat z ručních rentgenfluorescenčních analyzátorů
Advanced methods of evaluating data from hand-held X-ray fluorescence analyzers
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
17. Použití X-Ray Color kamery při analýze poškození materiálu
Application of Color X-Ray camera in material damage analysis
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
18. Adaptace tkáňově ekvivalentního monitoru svazku pro lineární urychlovače řízené magnetickou rezonancí
Adaptation of a tissue-equivalent beam monitor for magnetic resonance-guided linear accelerators
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. JI